Zápis z jednání Ústřední rady Svaz DaP AČR ze dne 29. 9. 2013

1.Říjen, 2013

Jednání Ústřední rady SvazDaP AČR proběhlo dne 29. září 2013 Na Julisce 7, Praha 6Přítomni: (8) Rostislav Konečný, Josef Ehl, Miroslav Fehér, Zdeněk Chuda, Ivan Lamprecht, Jaroslav Palkoska, Miroslav Prokop, Miroslav Tlamicha.
Omluveni: (2) Josef Bílek, Dalibor Drábek.
Neomluveni: (3) David Biksadský, Zdeňka Pustayová, František Tyl.

Program:

1)         Zahájení, schválení programu
2)         Vyhodnocení zasedání Gaming II/2013 Praha
3)         Příprava PCAC 2013
4)         Příprava Valné hromady SvazDaP AČR
5)         Hospodaření  SvazDaP AČR
6)         Stanovení termínu příští porady ÚR SvazDaP AČR

add 1./ Zahájení a schválení programu:

Jednání zahájil předseda ÚR SvazDaP Rostislav Konečný.  Konstatoval, že je přítomno 8 členů ústřední rady, omluveno 2, neomluveno 3, ÚR je usnášeníschopná.

add 2./ Vyhodnocení zasedání Gaming II/2013 Praha:

R. Konečný podal informaci o jednání od minulého zasedání ÚR. Vyhodnotil průběh zasedání Gaming II/2013. Ocenil práci všech členů ÚR, kteří se aktivně vlastního jednání zúčastnili (Rostislav Konečný, Josef Ehl, Miroslav Fehér, Zdeněk Chuda, Ivan Lamprecht, Jaroslav Palkoska, Miroslav Prokop, Miroslav Tlamicha). Nedostatkem je, že svoji roli tiskového mluvčího a překladatele nesplnil David Biksadský. Vázla i spolupráce s velitelem Dalibora Drábka, který přes urgenci nepustil tohoto člena ÚR na jednání.

Činnost SvazDaP byla vysoce oceněna všemi účastníky setkání.

Z průběhu bylo vytvořeno DVD s archivem Gamingu, fotografiemi a video výstupy účastníků a PPT prezentacemi jednotlivých přednášek.

ÚR rozhodla o zaslání oficiálních děkovných dopisů všem spolupracujícím organizacím a vystupujícím. Návrh dopisu zpracuje do 3. 10. 2013 M. Prokop (podklady zašle M. Tlamicha do 29. 9. 2013) a podepíše R. Konečný (Ministr obrany, Policejní ředitel, Magistrát, Hrad, Museum, Velitelství posádky, Aero Vodochody, osobně pak gen. Šedivému). M. Fehér zpracuje hlavičku oficiálního dopisu.

M. Fehér vznesl dotaz na výrobu časopisu Military forum. Je nahromaděno mnoho fotografií z akcí SvazDaP za poslední rok. Pokud bychom rozhodli vydat další číslo do VH, pak je třeba uzavřít podklady do 15. 10. 2013. Navrhuje do Redakční rady kooptovat M. Prokopa.

M. Tlamicha nabídne inzerci Aeru Vodochody, dále zkusí pana Babiše.

M. Prokop navrhuje obrátit se na firmy, které mají obchodní kontakty s armádou.

M. Tlamicha informoval o tom, že SvazDaP se dohodl na výrobě medailí pro Gaming. Nutno ověřit množnosti. M. Fehér žádá upřesnění – velikost, množství, po dohodě s novým prezidentem by se mělo jednat o tvrdý smalt.

 add 3./ Příprava PCAC 2013:

Poslední jednání se uskuteční na MO ČR v úterý 1. 10. 2013. Zatím vše probíhá podle plánu. Zahájení a závěr (vyhodnocení) provedou R. Konečný a M. Tlamicha, foto z celé akce zabezpečí M. Fehér.

add 4./ Příprava Valné hromady SvazDaP AČR:

R. Konečný žádá o závazné stanovisko k dalšímu působení stávajících členů ÚR, zda budou pokračovat. Dále navrhuje doplit J. Turka z Havl. Brodu – pozvat jej na příští zasedání ÚR. Postavit kandidátku do RK. Postavit na nohy ekonomiku SvazDaP.

Podklady do Zprávy dodal P. Lužný, stále nejsou podklady od F. Tyla.

Podklady k hospodaření jsou neúplné.

Dále byl projednán a schválen program Valné hromady – viz přílohy (zašle R. Konečný všem členům ÚR).

Předseda žádá všechny členy ÚR o návrh způsobu vyrozumění všech členů SvazDaP na příští zasedání.

M. Fehér navrhuje využít i tisku (například Pražského zpravodaje, ale i dalších) k informování o konání Valné hromady. Dále navrhuje nabídnout JUDr. Svetozáru Plesníkovi členství v ÚR – spojení s Policií ČR, další právník k pánům Palkoskovi a Marušákovi k využití v RK a v neposlední řadě společně s M. Prokopem k posílení redakční rady Military forum.

M. Fehér dále navrhuje projednat ocenění aktivních členů SvazDaP na Valné hromadě. Navrhuje ocenit medailí SvazDaP předsedy aktivních poboček (Lamprechta, Drábka, Chudu), odcházející členy ÚR (Bílka, ???) a vyzvat je k podání návrhu na ocenění nejaktivnějších členů z jejich okolí. Případně ocenit i další spolupracovníky z řad spřátelených organizací. Je nutné aktivizovat seznamy oceněných členů organizace.

add 5./ Hospodaření  SvazDaP AČR:

Bod byl zařazen jako interní – bez publikace obsahu jednání na webu.

add 6./ Stanovení termínu příští porady ÚR SvazDaP AČR:

17. 10. 2013 v 11.00 hodin v restauraci U Kazdů.

V Praze dne 29. 09. 2013
Zapisovatel:  Miroslav Fehér

Předseda ÚR SvazDaP
Rostislav Konečný

Zanechte komentář

Musíte být přihlášen k psaní komentářů.