Slavnostní předání Praporu Svazu důstojníků a praporčíků AČR 1.6.2017

13.Červen, 2017

Slavnostní předání praporu Svazu důstojníků a praporčíků AČR se uskutečnilo za účasti členů Svazu DaP AČR a pozvaných VIP hostů podle předem připraveného programu, zveřejněného a uvedeného na pozvánkách pro všechny pozvané účastníky slavnostního shromáždění. Celou akci slavnostního ceremoniálu moderoval Mirek Vaňura.

Po zaujetí míst účastníků v sále a příchodu pozvaných hostů přinesla jednotka Čestné stráže AČR středem sálu za zvuků hudby Husitského chorálu Prapor Svazu DaP AČR a zaujala s ním místo po pravé straně v čele sálu.

Předseda ÚR Svazu důstojníků a praporčíků AČR plk. v. v. JUDr. Svetozár Plesník podal hlášení přítomnému 1. zástupci NGŠ genpor. Ing. Jiřímu Balounovi. Tím bylo slavnostní shromáždění zahájeno a předseda plk. v. v. JUDr. Svetozár Plesník přednesl krátký uvítací projev, v němž srdečně přivítal přítomné, zvláště pak zástupce MO ČR a AČR genpor. Ing. Jiřího Balouna, brig. gen. Ing. Jaromíra Alana a plk .gšt. PhDr. Eduarda Stehlíka,PhD., MBA,  zástupce Policie ČR 1. náměstka policejního presidenta brig. gen. Mgr. Martina Vondráška a další pozvané významné hosty.

Ve svém uvítacím projevu předseda plk. v. v. JUDr. Svetozár Plesník podtrhl mimořádný význam předání tohoto prvního praporu pro současný Svaz důstojníků a praporčíků AČR, neboť tento Svaz, jehož činnost byla ve formě občanského sdružení obnovena 27. 5. 1993, je pokračovatelem a nástupcem Svazu československého důstojnictva a Svazu československých rotmistrů z let 1919-1949 a navazuje na jejich historický odkaz. Předseda Svazu vyslovil jmenovité poděkování všem, kteří poskytli aktivní podporu této významné akci – vedení Magistrátu hl. města Prahy, generálnímu řediteli PRE Pavlu  Elisovi, Ing. Andreji Babišovi, vedení Jihočeského kraje, Asociaci obranného a bezpečnostního průmyslu, firmě  Velebný&Fam …

Upřímné poděkování rovněž adresoval panu Bc. Liboru Hadravovi, radnímu Magistrátu hl. m. Prahy pro oblast bezpečnosti, jenž převzal záštitu nad tímto dnešním slavnostním aktem.

Po uvítacím projevu předsedy svazu vyzval moderátor k provedení slavnostního aktu předání Praporu. Ceremoniál pak proběhl v čele sálu, kde brig. gen. Ing. Jiří Baloun převzal Prapor od praporečníka čestné jednotky a předal ho do rukou předsedy Svazu DaP AČR. Předseda Svazu potom Praporem na počest zamával, aby jej ukázal účastníkům shromáždění. Poté ho svěřil opět do rukou praporečníka a brig. gen. Ing. Jiří Baloun předsedovi Svazu DaP AČR k udělení Praporu poblahopřál.

Moderátor Mirek Vaňura uvedl krátkým slovem následující plánovaný slavnostní akt, při kterém předstoupil k Praporu 1. náměstek policejního presidenta brig. gen. Mgr. Martin Vondrášek a dekoroval jej Čestnou stuhou Policejního prezidenta PČR.

Následujícím bodem programu slavnostního shromáždění bylo ocenění navržených členů Svazu. Při této příležitosti byly slavnostně uděleny čtyřem členům Svazu nominovaným táborskou pobočkou Svazu Pamětní medaile Svazu DaP AČR za zásluhy.

Po provedení těchto slavnostních aktů přednesli někteří VIP hosté své zdravice. Protože mezi pozvanými zúčastněnými hosty byli i zahraniční zástupci (voj. přidělenci v ČR a zástupce družebního italského svazu rezervistů), byly přednesené zdravice a projevy hostů tlumočeny. Role tlumočníka do i z angličtiny se úspěšně zhostil mjr. JUDr. Radim J. Marušák.

1. zástupce NGŠ AČR brig. gen. Ing. Jiří Baloun popřál ve svém vystoupení zdar v práci a prospěšným aktivitám Svazu DaP AČR a mj. také zdůraznil, že jen ta aktivita, která není jen formální, mívá očekávaný úspěch.

Zástupce Policie ČR první náměstek brig. gen. Mgr. Martin Vondrášek ve své zdravici vzpomenul již tradiční velmi dobré vztahy a spolupráci mezi Svazem DaP AČR a vedením a složkami Policie ČR.

Svůj pozdrav a příspěvek přednesl LtCdr. Giuseppe Filippo Imbalzano, zástupce Italského svazu záložních důstojníků (UNUCI) a past-president Gamingské iniciativy,

který ve svém pozdravném projevu připomenul a vyzdvihl již dlouholeté kontakty UNUCI s naším Svazem důstojníků a praporčíků, zakotvené nejen platným uzavřeným Memorandem o vzájemných vztazích, těsnou aktivní spoluprací v rámci Gamingské iniciativy, ale i společnou patronací ARMi nad italským válečným hřbitovem v Milovicích.  Při této příležitosti rovněž oznámil, že italský svaz záložních důstojníků (UNUCI) udělil čestné členství členům Svazu DaP AČR, a to plk. v.v. JUDr. Svetozáru Plesníkovi, pplk. v z. Ing. Miroslavu Tlamichovi a mjr. v. v. JUDr. Radimu J. Marušákovi za dlouhodobou spolupráci a rozvoj vzájemných vztahů mezi oběma národními svazy. Členské průkazy UNUCI byly uvedeným členům Svazu DaP AČR předány z rukou přítomných generálů.

Po projevech hostů byla oficiální slavnostní část shromáždění ukončena státní hymnou a moderátor Mirek Vaňura pozval přítomné na připravený raut.

kpt. v.v.  Ing. Ivan Lamprecht

Anglická verze příspěvku je zde: Ceremonial handover of the combat flag

Reakce Giuseppe Filippo IMBALZANO z Itálie je zde: Italie mezinárodní aktivity

Záštita Hlavního města Prahy“  je zde: Záštita HLMP

Fotogalerie z předání Praporu Svazu DaP AČR je zde: