Souhrnná informace o projektu „Česká společnost v novodobé Evropě“

19.Prosinec, 2012

Souhrnná informace o projektu Česká společnost v novodobé Evropě – osudy, vazby, vzdálení a sjednocování 1914 – 2009“

Souhlas MŠMT s realizací projektu byl podmíněn splněním požadavků výběrové komise MŠMT na redukci plánu realizace projektu, uvedeného v žádosti o finanční podporu. Důsledky, vyvolané rozhodnutím o zrušení klíčové aktivity č. 1 „Sběr a předzpracování informačních zdrojů“ a dále snížením plánovaných nákladů o cca 50% a o zkrácením plánované doby projektování o rok, musely být v plném rozsahu promítnuty do plánu realizace projektu. To vedlo k řadě vynucených změn, jako například:

  • k rezignaci na záměr prezentovat v MUP důsledky přílivu informační civilizační vlny na všechna významná odvětí činnosti české společnosti, dále k rezignaci na záměr prezentovat v MUP přechod od centrálně řízené ekonomiky k tržnímu hospodářství a k rekonstrukci plánu konferencí a školení;
  • k uvedení harmonogramu projektu a náplni 2. a 3., klíčové aktivity do souladu s odpovídající redukcí doby na jeho realizaci o 1 rok (od 1. 10. 2010 do 31. 10. 2012). Práce na projektu bylo třeba zahájit realizací původně 2. klíčové aktivity „Technická realizace multimediální učební pomůcky“. Na zavádění multimediální učební pomůcky (dále MUP) do vzdělávacího procesu ve školním roce 2012 – 2013 mohlo být vyčleněno jen extrémně málo času;
  • k přizpůsobení obsahu testovací verze MUP, tj. rozšíření 10 dějinných období etapy 1914 – 2004, prezentovaných v MUP „Obrazy z českých dějin 10914 – 2004“, o strukturu obsahu dějinného období 2004 – 2009 „V Evropské unii“, a to jen s textovou podporou kapitol a podkapitol posledního dějinného období;
  • k přípravě a předložení žádostí o přípustné změny projektu a jeho rozpočtu, nezbytné pro realizaci projektu i za podstatně změněných výchozích podmínek.

Informace o všech uvedených a dalších vynucených změnách se staly součástí schválených monitorovacích zpráv.

Hlavním cílem řešitelského kolektivu zůstalo vyhotovit multimediální, mezipředmětově orientovaný a interaktivní vzdělávací nástroj věnovaný historickému pohledu na „české“ 20. století, a to způsobem zkonkrétňujícím, ozřejmujícím a vysvětlujícím hlavní dějinné události a nabízejícím uživatelům jejich interpretaci s podporou příznačné a zajímavé dobové ilustrace z textové a obrazové dokumentace. Více než 1200 kapitol a podkapitol obsahu multimediální učební pomůcky je podporována cca 30 hodinami obrazových záznamů (převážně dokumentárních filmů), 8,5 hodinami zvukových záznamů, cca 2500 stranami dokumentů a textů, 4500 fotografií, stovkami map a stovkami informacím o významných osobnostech českých a mezinárodních dějin. Multimediální učební pomůcka je proto velmi komplexní. Vzhledem k interaktivitě média a uživatelsky přátelskému systému ovládacích nástrojů, si pedagog může zvolit, co právě k výkladu daného tématu potřebuje, a to třeba i jen epizodou, která danou událost přiblíží, osvětlí, a pomůže uchovat v paměti žáka. Tohoto cíle bylo dosaženo.

Projektování MUP bylo v prvé fázi prací (tj. ve 2. klíčové aktivitě) orientováno na přípravu, výrobu a následně na analýzu nedostatků testovací verze MUP. V průběhu ověřování testovací verze MUP bylo identifikováno na 5000 chyb – většinou drobných nedostatků v rozsáhlé textové části MUP a v popiskách fotografií. Podklady pro opravy byly, spolu s prvky multimediální podpory kapitol a podkapitol dějinného období 2004 – 2009, předány dodavatelské firmě, která z testovací verze vyhotovila zkušební verzi MUP. Zkušební verze byla po prezentaci na všech krajských odborech školství a následně na školeních pedagogů ze všech 13 krajů., zúčastněným učitelům předána k ověřování v pedagogickém procesu.

Kromě úsilí směřujícího k vyprojektování a distribuci kvalitní finální verze  mezipředmětově orientované MUP, bylo ve 3. klíčové aktivitě třeba soustředit úsilí na zavádění  MUP do pedagogického procesu.

S cílem zabezpečit splnění tohoto stěžejního úkolu byla realizována následující opatření:

  • v průběhu druhé poloviny r. 2011 byla uskutečněna součinnostní jednání se všemi školskými odbory jednotlivých krajů (s výjimkou kraje Praha), a to včetně prezentace a předání zkušební verze MUP. Byla dohodnuta vzájemná spolupráce při zajišťování účasti pedagogů na školeních. Celkem bylo v průběhu druhé poloviny r. 2011 a na začátku r. 2012 uskutečněno v jednotlivých krajích 27 školení, kterých se zúčastnilo 540 pedagogů. Účastníci školení byli vyzváni k experimentování se zkušební verzí MUP ve výuce a k dodávání dokladů o výsledcích této práce, a to za podmínek odpovídajících možnostem vytvořeným v rozpočtu projektu. Poznatky, získané při experimentování se zkušební verzí MUP, byly promítnuty do výroby finální verze MUP. V polovině srpna 2012 byly všem českým středním a základním školám distribuovány baličky se třemi komplety finální verze MUP. Ve dnech 29. a 30. srpna byly uskutečněny dvě konference zaměřené na zavádění finální verze MUP do pedagogického procesu.

Velké úsilí si vyžádala administrace zavádění MUP do vzdělávacího procesu, S každým z celkem 432 lektorů – analytiků bylo třeba uzavřít DPP, získat od nich příslušný doklad o využití MUP ve výuce a spolu s výkazem o provedení práce jej vyhodnotit. Časový prostor pro realizaci daného úkolu by limitován měsícem září. Celkem byla MUP v průběhu září využita v 1400 hodinách výuky s podporou  MUP. Této výuky  se zúčastnilo 38 022 žáků.

Při získávání spolupracovníků metodou peertutoringu se vyskytly dílčí problémy, a v ojedinělých případech již nebylo z časových důvodů možné důsledky těchto nedostatků odstranit a administrativně vypořádat. Pedagogové ocenili ve svých hodnoceních  MUP velmi pozitivně.

genmjr. v. v. Ing. Stanislav Chromec, CSc.
vedoucí manažer projektu

Zanechte komentář

Musíte být přihlášen k psaní komentářů.