Zápis z jednání ÚR SvazDaP ze dne 28. 2. 2013

4.Březen, 2013

Jednání Ústřední rady SvazDaP AČR proběhlo dne 28. února 2013 v sídle svazu Křižíkova 12, Praha 8.

Přítomni: (11) František Tyl, Jan Zelinka, Stanislav Chromec, Josef Bílek, Dalibor Drábek,
Rostislav Konečný, Jaroslav Palkoska, David Biksadský, Miroslav Vampula, Zdenek Chuda, Josef Ehl

Omluveni: (5)  Jan Řepík, Marian Straško, Zdena Pustayová, Miroslav Fehér, Josef Bílek

Program:

 1. Informace o grantovém projektu „Česká společnost v novodobé Evropě – osudy,
  vazby, vzdálení, sjednocování 1914 – 2009“ – S. Chromec
 2. Informace o  záměru na obnovování Svazu brannosti ČR – S. Chromec a F. Tyl
 3. Zpráva o stěhováni kanceláří SvazDaP AČR – F. Tyl
 4. Hospodaření SvazDaP AČR – problémy a jejich řešení – F. Tyl
 5. Svolání valné hromady SvazDaP AČR – F. Tyl
 6. Různé

Ad1) Místopředseda pro výchovu a vzdělávání S. Chromec :

 • Informoval účastníky jednání o velmi kladné (písemné) odezvě pedagogů na uvedený vzdělávací nástroj, který byl  vyhotoven pod vedením managementu Svazu  a dodán českým základním a středním školám před začátkem školního roku 2012 – 2013..
 • Seznámil členy ÚR s reakcí vedení projektu na 1. výzvu odboru CERA MŠMT k doplnění závěrečné monitorovací zprávy, odevzdané 22. 12. 2012
 • S. Chromec a M. Fehér skenují 1400 dokladů (tj. 2800 stránek) o využití multimediální učební pomůcky ve výuce. D. Biksadský dal k dispozici kancelář airsoftu a druhý skener, takže doba potřebná na skenování rozsáhlé dokumentace neohrozí termín odevzdání odboru CERA (do 5 pracovních dnů od obdržení 1, výzvy). Současně probíhají práce na vyhotovení a shromáždění ostatních požadovaných dokumentů. S. Chromec oznámí předsedovi Svazu F. Tylovi termín a hodinu podepsání požadované dokumentace před jejím odevzdáním odboru CERA MŠMT.

Ad2)  Místopředseda pro výchovu a vzdělávání S. Chromec:

 • Informoval o výsledku jednání na MO a GŠ. Zájem o vznik jediné organizace, která by reprezentovala organizace s military orientací trvá.
 • Zdůvodnil

– řešení založené na obnovení Svazu brannosti ČR a jeho budování na bázi ČsOL, opírajícího se o tři pilíře – Svaz válečných veteránů, Svaz vojenských profesionálů AČR a Svaz branné přípravy,

– úlohu Svazu jako organizace, která by plnila roli Svazu vojenských profesionálů AČR a stala se zárodkem Svazu branné přípravy.

 • Informoval o jednání předsednictva Svazu s vedením ČsOL (předseda MUDr. Budínská a místopředseda MUDr. Sitta) k obnovení Svazu brannosti ČR a o dohodě o umístění dokumentace grantového projektu „Česká společnost v novodobé Evropě 1914 – 2009“ ve skladu ČsOL. Bližší informace o výsledku jednání viz dále.
 • Zdůraznil zodpovědnost Svazu za konstituování dvou sekcí branné přípravy, a to Sekce branné přípravy Čech a Moravy, jejímž náčelníkem bude David Biksadský a sekce branné přípravy Praha v čele s náčelníkem Janem Řepíkem. Obě sekce budou podřízeny místopředsedovi pro výchovu a vzdělávání.
 • S. Chromec připraví spolu s náčelníky obou vznikajících sekcí plán činnosti na r. 2013  a předloží jej členům ÚR s cílem získat  garanty jednotlivých plánovaných  akcí z řad zkušených členů Svazu.

Předseda Svazu F. Tyl seznámil členy ÚR s výsledky jednání předsednictva ČsOL k námi navrhovanému vzniku Svazu brannosti ČR:

 • návrh Svazu byl předsednictvem ČsOL akceptován s tím, že realizaci záměru musí předcházet sněm ČsOL, který je plánován na r. 2015,
 • doporučuje se zřízení komise, která navrhne postupné kroky k naplnění daného záměru. Do komise navrhuje za Svaz předsedu a místopředsedu pro výchovu a vzdělávání,
 • konstituování sekcí branné přípravy je třeba chápat jako jeden z hlavních cílů Svazu v nadcházejícím období.

Ad3)  Zpráva předsedy Svazu o stěhování kanceláří

V březnu bude dokončena redislokace v kancelářích MO na Náměstí Svobody a z karlínských kasáren budou přemístěna Vojenská policie a armádní složky.  O přemístění ostatních organizací bude rozhodnuto v dalším, a to s tím, že termín a místo přemístění bude oznámen s potřebným předstihem.

Ad4)  Hospodaření Svazu

 • Předseda Svazu seznámil členy ÚR:

– s důsledky vyvolanými chybami ve vypořádání finanční podpory, kterou převzal tehdejší místopředseda pro mládež kpt. Janoušek. Kpt. Janoušek nepředal předsedovi Svazu účetní doklady, a to ani po opakovaných výzvách. Předseda Svazu jedná s příslušným útvarem finančního úřadu a pokouší se zabránit rozhodnutí o navrácení dotace ve výši cca 140.000 Kč,

– s pokusem o vyřešení problému s proplacením 4000 Kč, které Svaz obdržel od hejtmanství Libereckého kraje na uhrazení účasti dvou profesorů UK.  Příslušné údaje se nedaří v účetnictví Svazu dohledat.

 • ÚR ukládá předsednictvu obsadit funkci hospodáře Svazu, a to co nejdříve.

Ad 5)  Svolání valné hromady

Jednání valné hromady musí předcházet případné personální změny na MO,  k nimž  po nástupu nového ministra obrany dochází.

Ad 6) Různé

 • Předseda Svazu informoval členy ÚR o žádost orgánů činných v trestním řízení o předvolání k podání vysvětlení ve věci trestního oznámení týkajícího se grantových projektů realizovaných Svazem. Ze stejných důvodů byl k podání vysvětlení pozván i M. Fehér – finanční manažer posledního grantového projektu. Předseda Svazu se domnívá, že trestní oznámení je zcela bezdůvodné a že bude odloženo.
 • D. Biksadský informoval o možnosti uhradit náklady na prezentaci Svazu na akci IDET 2013 v součinnosti s firmou dodávající počítačové hry. Závazné informace dodá do týdne S. Chromcovi, který je využije k jednání s úředníkem BVV p. Malým.

Zapisovatel:  Stanislav Chromec

František Tyl

předseda SvazDaP AČR, o.s.

Zanechte komentář

Musíte být přihlášen k psaní komentářů.