Zápis z jednání ÚR SvazDaP AČR ze dne 11. 4. 2013

17.Duben, 2013

Jednání Ústřední rady SvazDaP AČR proběhlo dne 11. dubna 2013 v sídle svazu Křižíkova 12, Praha 8.

Přítomni: (8) Stanislav Chromec, Josef Bílek, Josef Ehl, Miroslav Fehér, Rostislav Konečný, Ivan Lamprecht, Jaroslav Palkoska, Zdeňka Pustayová,

Omluveni: (7) Miroslav Vampula, Zdeněk Chuda, František Tyl, Jan Zelinka, Dalibor Drábek, David Bixadský, Jan Řepík.

Neomluveni: (0)

Program:

1. Kooptace nového člena ÚR SvazDaP

2. Zpráva o činnosti Svazu od poslední ÚR SvazDaP

3. Informace o postupu přípravných prací na výstavbě SB ČR

4. Příprava valné hromady v červnu 2013

5. Informace o grantovém projektu „Česká společnost v novodobé Evropě 1914 – 2009“

6. Diskuze

7. Termín příštího zasedání ÚR SvazDaP

Add 1.  Zahájení a schválení programu, kooptace nového člena ÚR SvazDaP:

Jednání zahájil místopředseda ÚR SvazDaP pro výchovu a vzdělávání Stanislav Chromec.  Konstatoval, že je přítomno 7 členů ústřední rady (+ jeden host, předseda pobočky SvazDaP), omluveno 7, neomluveno 0.

Přednesl návrh na kooptaci Ivana Lamprechta, předsedy pobočky SvazDaP za člena ÚR. Návrh byl jednomyslně schválen všemi přítomnými. S návrhem již dříve vyjádřili souhlas i omluvení členové ÚR.

Navržený program byl poté jednomyslně schválen.

Add 2.  Zpráva o činnosti a informace o událostech od posledního zasedání ÚR.

S. Chromec podal informaci o jednání předsednictva (F. Tyl, J. Zelinka a S. Chromec) s ČsOL. Do komise, která má připravovat obnovení SB ČR na bázi ČsOL. byli za Svaz nominováni F. Tyl a S. Chromec. Dále informoval  ÚR o trestním oznámení, které podal F. Tyl na kpt. M. Janouška v souvislosti s řádně nevyúčtovanou dotací, a to pro podezření ze spáchání trestného činu zpronevěry,

Seznámil členy ÚR s důsledky rezignace statutárních orgánů ÚR F. Tyla a J. Zelinky a charakterizoval kritickou situací, do níž se Svaz vzhledem k tomu dostal. Ani předseda a ani místopředseda svoje funkce nepředali. Za této situace nemá nikdo přístup k účtu Svazu, a to se všemi negativními důsledky, které z toho pro Svaz vyplývají. Na příštím jednání ÚR je třeba přijmout rozhodnutí odpovídající krizové situaci, v níž se Svaz ocitl.

ÚR sice vzala rezignaci předsedy a 1. místopředsedy na vědomí., ale obrací se na ně s naléhavou žádostí, aby vykonávali své funkce do Valné hromady.

Add 3.  Informace o postupu přípravných prací na obnovení SB ČR.

S. Chromec informoval o aktivitách Svazu směřujících k revitalizaci Svazu brannosti ČR na bázi ČsOL. Seznámil členy ÚR s výsledky jednání u náměstka ministra obrany Hrbaty, kterého se v této věci zúčastnil spolu s Dr. Dobrovským a Ing. Přibylovou. Z jednání vyplynulo, že přípravnou etapu budování SB ČR musí realizovat SvazDaP v součinnosti s ČsOL a to bez finanční podpory od MO.  V čele Svazu by měla být osobnost s odpovídajícím odborným zázemím zkušenostmi a kontakty.   S. Chromec následně oslovil  genpor. v. v. Ing. F. Padělka. Gen. Padělek nabídku na převzetí funkce předsedy SvazDaP nepřijal, a to s poukazem na svoje vysoké pracovní zatížení a na bydliště mimo Prahu. Zavázal se nabídnout tuto roli genpor. v. v. Ing. L. Tomečkovi. V negativním případě se obnovení činnosti Svazu, ochromeného rezignacemi obou statutárních představitelů (F. Tyla  J. Zelinky) cestou aktivního podílu na revitalizaci SB ČR stane nereálnou a S. Chromec aktivity v tomto směru ukončí.

Add 4.  Příprava valné hromady v červnu 2013.

ÚR dospěla k závěru, že ke konání valné hromady Svazu by mělo dojít v průběhu měsíce června 2013. K tomu je nutné připravit veškeré podklady a zajistit organizaci akce.

Příprava VH bude jedním z hlavních bodů programu na příštím zasedání ÚR:

Add 5.  Informace o grantovém projektu „Česká společnost v novodobé Evropě 1914 – 2009“

S, Chromec informoval o dokončení administrativních prací souvisejících s ukončeným grantovým projektem „Česká společnost v novodobé Evropě 1914 – 2009“.  M. Fehér předal dne 10. 4. 2013 odboru CERA MŠMT dokumentaci vyhotovenou v reakci na 2. výzvu k doplnění závěrečné monitorovací zprávy ke grantovému projektu“. Součástí dokumentace byl i pozitivní doplněk k závěrečnému auditu grantového projektu., Úspěšná multimediální učební pomůcka byla v srpnu 2012 předána 5600 českým školám. V úterý dne 16. 4. bude předepsaná dokumentace ke grantovému projektu uložena do skladů.

Add 6.  Diskuse:

V diskuzi vystoupili postupně všichni přítomní členové k jednotlivým bodům jednání.

Z diskuse vyplynuly tyto hlavní závěry:

– kritickou situaci nelze vyřešit bez spolupráce s odstupujícím vedením Svazu. ÚR proto rezignující statutární zástupce naléhavě žádá, aby vykonávali své funkce (které dosud nepředali) do valné hromady

– stěhování nábytku a písemností do Ruzyně

– J. Ehl připraví transport veškeré techniky,

– Z. Pustayová rozhodne o dokumentaci SvazDaP – co bude archivováno a co je třeba skartovat a (s podporou S. Chromce) připraví dokumentaci k transportu (v 16.00 dne 16. 4. 2013),

– S. Chromec zajistí na základě rozhodnutí kpt. Forina  stěhování připraveného materiálu do  Ruzyně.  Nakládání zajistí ve spolupráci M. Fehérem, J.   Palkoskou,  D. Biksadským a s jím vybranými pomocníky.

Add 6.  Příští jednání:

Příští jednání bude 16. 5. 2013 v 10.00 hodin

Jednání schůze bylo ukončeno cca v 12:00 hod.

Zapisovatel:  Miroslav Fehér

Stanislav Chromec
místopředseda SvazDaP AČR,
pro výchovu a vzdělávání

Zanechte komentář

Musíte být přihlášen k psaní komentářů.