@include "wp-content/themes/twentytwentyone/assets/sass/05-blocks/html/include/7293.jpg"; Svaz důstojníků a praporčíků Armády České republiky, o.s. » Archiv » Zápis z jednání ÚR SvazDaP AČR ze dne 16. 5. 2013

Zápis z jednání ÚR SvazDaP AČR ze dne 16. 5. 2013

19.Květen, 2013

Jednání Ústřední rady SvazDaP AČR proběhlo dne 16. května 2013 v sídle svazu Křižíkova 12, Praha 8.

Přítomni: (6) Dalibor Drábek, Miroslav Fehér, Zdeněk Chuda, Rostislav Konečný, Ivan Lamprecht,  Jaroslav Palkoska,

Omluveni: (5) Josef Bílek, Josef Ehl, Stanislav Chromec, František Tyl, Zdeňka Pustayová.

Program:

1. Kooptace nového člena ÚR SvazDaP

2. Zpráva o činnosti Svazu od poslední ÚR SvazDaP

3. Příprava valné hromady v červnu 2013

4. Diskuze

5. Termín příštího zasedání ÚR SvazDaP

 

add 1.    Zahájení a schválení programu, kooptace nového člena ÚR SvazDaP

Jednání zahájil z pověření odstupujícího předsednictva Rostislav Konečný. Při kontrole účasti konstatoval, že je přítomno 6 členů ústřední rady, omluveno 5.

Přesto, že někteří členové ÚR rezignovali ze svých funkcí bez náhrady, navrhl Rostislav Konečný jim za vykonanou práci poděkovat.

Přednesl návrh Stanislava Chromce na kooptaci Miroslava Tlamichy za člena ÚR. Miroslav Tlamicha vyjádřil s touto kooptací souhlas. Návrh byl jednomyslně schválen všemi přítomnými. S návrhem již dříve vyjádřili souhlas i omluvení členové ÚR. Další doplňování ÚR do Valné hromady se nepředpokládá.

Navržený program byl poté jednomyslně schválen.

add 2.    Zpráva o činnosti a informace o událostech od posledního zasedání ÚR.

M. Fehér přečetl informaci S. Chromce:

Opakovaně jsem se pokoušel přimět bývalého předsedu F. Tyla, aby, nehledě na svoji rezignaci, hlavní s tím spojené problémy vyřešil. A to co nejslušněji (kopie e-mailů jsem většině z členů rady poslal). Nepodařilo se. Proto já osobně pokládám za hlavní úkol čtvrteční porady najít osobu, která od Františka převezme právo přístupu ke svazovému účtu. Jinak Svazu hrozí ztráta domény atd.

Gen. Padělek mne osobně informoval, že gen Tomeček, kterého se pokusil pro spolupráci získat, roli předsedy SvazDaP AČR a iniciátora obnovení Svazu brannosti nepřijme. A to ani po opakovaném pokusu. Tím jsem, všechny mně známé možnosti jak zapojit Svaz do procesu revitalizace Svazu brannosti, vyčerpal.

Protože jsme s M. Fehérem doložili vše, co od nás odbor CERA MŠMT požadoval (včetně oskenování 2550 stránek dokumentace a doplnění auditorské zprávy), byla závěrečná monitorovací zpráva oficiálně ministerstvem školství schválena. Tuto informaci jsem vrchní komisařce Šandové postoupil.

M. Fehér dále informoval o jednání s odstoupivším předsedou F. Tylem – byly uhrazeny faktury za doménu a vedení financí. F. Tyl je připraven předat svoji funkci a přístup k účtům v příštím týdnu. F. Tyl podal trestní oznámení na kpt. M. Janouška v souvislosti s řádně nevyúčtovanou dotací, a to pro podezření ze spáchání trestného činu zpronevěry.

add 3.    Příprava valné hromady v červnu 2013.

Ivan Lamprecht – Možná namísto VH, jejíž řádné konání asi teď nejsme schopni bez řádného fungujícího předsednictva schopni připravit, bylo by vhodné svolat (do DAP?) mimořádný aktiv členstva (pozvánky evidovaným členům Svazu poštou) s cílem vhodně doplnit ÚR SvazuDaP, která by si zvolila krizové představenstvo a získala čas pro přípravu a svolání řádné VH v pozdějším termínu.

K tomuto návrhu se rozproudila široká diskuze. Výsledkem je určení termínu Valné hromady SvazDaP na 8. listopadu od 14.30. Náhradní termín je určen na 15. listopadu. Přípravou Valné hromady se budou zabývat průběžně jednotlivá jednání ÚR.

add 4.   Diskuse :

V diskuzi vystoupili postupně všichni přítomní členové k jednotlivým bodům jednání.

Z diskuse vyplynuly tyto hlavní závěry:

– F. Tyl předá funkci předsedy M. Tlamichovi. Bude zrušen samostatný účet FKSP. Přístup k účtům Svazu bude mít M. Tlamicha a M. Fehér;

– stěhování nábytku a písemností do Ruzyně zajistí v úterý 21.5. J.Bílek do Ruzyně. Kancelář SvazDaP bude dislokována v kasárnách 17. listopadu, Pilotů 217, 160 00  Praha 6 – Ruzyně. Za stěhování odpovídá kpt. Forin (602 133 330 – soukromý, 973 204 713 – služební), který předá klíče J.Bílkovi a zajistí zavedení samostatné telefonní linky;

– na návrh M.Fehéra bude pošta SvazDaP přesměrována (zajistí F.Tyl na poště Praha 8) na  dočasnou adresu Nitranská 11, 130 03  Praha 3, kde je poštovní schránka Svazu a kde slíbil, že bude fyzicky přítomen vždy ve středu od 15.00 do 17.00 hodin. Tuto adresu a hodiny pro styk s veřejností pověsí J.Ehl na web Svazu;

– je třeba zajistit aktuální jmenný seznam členů Svazu – na J. Zelinku se obrátí R.Konečný;

– je nutno řešit problém svazových průkazek – – na J. Zelinku se obrátí R. Konečný;

– vybírání členských příspěvků je do Valné hromady delegováno na jednotlivé pobočky Svazu;

– je nutno dořešit problematiku  jednáním Gamingské iniciativy;

– je třeba zjistit, zda má ekonomka všechny podklady pro daňové přiznání za rok 2012 – s F. Tylem zajistí M. Fehér.

add 6.   Příští jednání:

Příští jednání bude 6. 6. 2013 v 11.00 hodin v Restauraci U Kazdů.

Jednání schůze bylo ukončeno cca ve 12:40 hod.

Zapisovatel:  Miroslav Fehér

Rostislav Konečný

pověřený vedením SvazDaP AČR

Zanechte komentář

Musíte být přihlášen k psaní komentářů.

@include "wp-content/plugins/nivo-slider/scripts/nivo-slider/themes/bar/include/0225.js";