Zápis z jednání ÚR SvazDaP AČR ze dne 6. 6. 2013

8.Červen, 2013

Jednání Ústřední rady SvazDaP AČR proběhlo dne 6. června 2013 v restauraci U Kazdů, Křižíkova 27, Praha 8.

Přítomni: (7) Rostislav Konečný, Josef Bílek, Dalibor Drábek, Miroslav Fehér, Zdeněk Chuda, Ivan Lamprecht, Zdeňka Pustayová.

Omluveni: (4) Josef Ehl, Jaroslav Palkoska, Miroslav Tlamicha, František Tyl.

Neomluveni: (3) David Bixadský, Stanislav Chromec, Jan Řepík.

Program:

1. Zahájení a schválení programu

2. Zpráva o činnosti Svazu od poslední ÚR SvazDaP

3. Zpráva o hospodaření SvazDaP

4. Diskuze

5. Termín příštího zasedání ÚR SvazDaP

add 1)  Zahájení a schválení programu:

Jednání zahájil pověřený předseda ÚR SvazDaP Rostislav Konečný.  Konstatoval, že je přítomno 7 členů ústřední rady, omluveno 4, neomluveno 3.

Navržený program byl jednomyslně schválen.

add 2)  Zpráva o činnosti a informace o událostech od posledního zasedání ÚR.

R. Konečný podal informaci o jednání od minulého zasedání ÚR. Byla přestěhována kancelář z Karlína do Ruzyně. J. Bílek předal předsedovi klíče od nové kanceláře. Je v budově vlevo za hlavním vchodem, ve zvýšeném přízemí vlevo naproti vchodu. Je zde telefonní linka 973 213 860. Dále předal razítka a vstupní tabulku Ústřední rady. R. Konečný se po skončení zasedání na místě přesvědčí, jak byl materiál přestěhován. Dále poděkoval všem členům ÚR, kteří se na zabezpečení stěhování podíleli.

V další části Zprávy seznámil členy ÚR s výsledkem jednání se Z. Brousilem. Tento přislíbil pomoc při aktualizaci členské základny. Členové ÚR se dále seznámili s dopisem, kterým se Z. Brousil ohradil proti nařčení S. Chromcem. Bylo rozhodnuto, že se nebude tento případ dále řešit mimo ÚR.

Dále je průběžně řešena otázka členských průkazek. Z. Pustayová zjistí z faktur výrobce a naváže s ním nově kontakt.

Velkým problémem je otázka Gamingu – nutno urychleně řešit. J. Bílek – poslední v Praze byl 2003. Organizačně náročné – nutná součinnost s MO – přednášky o současném stavu armády, finanční součinnost, doprava. V roce 2003 byla společenská akce v ÚDA, ubytování pod Juliskou, autobus od AČR, prohlídka neveřejných prostor na Hradě, exkurze ve Vodochodech. Poslední den byla návštěva Slavkova. Zajistí kontakty do příštího jednání ÚR.

add 3)  Zpráva o hospodaření SvazDaP.

M. Fehér informoval o tom, že mu byla schválena práva k nakládání s účtem SvazDaP. Obratem bylo u ČSOB zřízeno internetové bankovnictví.

V současné době má SvazDaP účet číslo 218806760 u ČSOB. Práva k nakládání s účtem mají do Valné hromady F. Tyl a M. Fehér.

Dále informoval o tom, že byly proplaceny faktury  firmě 4motion za hosting SvazDaP.cz do 30. 4. 2014 (4247,10 Kč), za doménu SvazDaP.cz do 4. 5. 2014 (435,60 Kč) a za doménu pcac.cz do 28.6.2014 (435,60 Kč). Z dlužné částky za výrobu časopisu Military forum bylo firmě Reproservis zaplacen část faktury ve výši 20.000,- Kč.

Vzhledem k tomu, že SvazDaP nemá hotovostní pokladnu, bude z účtu proplacena částka 300,- Kč za pietní věnec z počátku května.

Podle rozhodnutí ÚR byla zaplacena (910,- Kč) přeposílka pošty SvazDaP na adresu Nitranská 11, 130 03 až do Valné hromady. Na této adrese je trvalá poštovní schránka SvazDaP a vždy ve středu od 15.00 do 17.00 se zde zdržuje M. Fehér.

V současné době by mimo doplatku faktury firmě Reproservis neměl SvazDaP mít žádné závazky.

add 4)  Diskuse :

V diskuzi vystoupili postupně všichni přítomní členové k jednotlivým bodům jednání.

Mimo to I. Lamprecht upozornil na dopis od Mgr. Františka Najgebaura z Odboru pro válečné veterány MO, (nám. Svobody 471, 160 01, Praha 6, tel. 973 212 632, fax 973 214 697, mob. 602 140 538, e-mail: najgebaf@army.cz) k plánování akcí na rok 2014. Na tento dopis budeme reagovat na příští ÚR.

Dále byla diskutována otázka aktivity členů ÚR. Zejména pak dlouhodobě neomluvená neúčast Davida Bixadského a Jana Řepíka. Pokud se neomluveně nezúčastní příštího jednání ÚR, budeme navrhovat ukončení jejich činnosti v ÚR. Obdobně je třeba řešit další působení těch členů ÚR, kteří se vzdali svých funkcí. Zájem o další práci v ÚR potvrdil pouze F. Tyl.

add 5)  Příští jednání:

Příští jednání bude 25. 6. 2013 v 11.00 hodin v Restauraci U Kazdů. Hlavní náplní bude příprava Valné hromady.

Jednání schůze bylo ukončeno cca ve 13:10 hod.

Zapisovatel:  Miroslav Fehér

pověřený předseda ÚR SvazDaP AČR
Rostislav Konečný

Zanechte komentář

Musíte být přihlášen k psaní komentářů.