Zápis z jednání ÚR SvazDaP AČR ze dne 27. 6. 2013

15.Červenec, 2013

Jednání Ústřední rady SvazDaP AČR proběhlo dne 27. června 2013 v restauraci U Kazdů, Křižíkova 27, Praha 8.

Přítomni: (8) Rostislav Konečný, Josef Bílek, Dalibor Drábek, Josef Ehl, Miroslav Fehér, Ivan Lamprecht, Miroslav Tlamicha, František Tyl.

Omluveni: (5) David Bixadský, Zdeněk Chuda, Stanislav Chromec, Jaroslav Palkoska, Zdeňka Pustayová.

Neomluveni: (1) Jan Řepík.

Program:

1)    Zahájení, seznámení (náplň jednání),

2)    Kontrola přijetého usnesení a splnění úkolů (informace),

3)    Volba předsednictva ÚR,

4)    Informace o stavu a situaci ekonomického úseku po ukončení p. Vaňka, kdo převzal zodpovědnost a komu to bylo předáno inf. p. Tyl,

5)    Informace o stavu členské základny a jeji obnovení (počítač) stav členských příspěvků,

6)    Plnění přijatého usnesení na valné hromadě 12. 11. 2010 (rozbor),

7)    Příprava VALNÉ HROMADY – obsah, náplň a zhodnoceni období v jednotlivých etapách a to:

a)  za období ing. Petra Lužného,
b)  za období Františka Tyla,
c)  zhodnotit celou činnost ÚR po jednotlivých oblastech,
d)  jak byla plněna jednotlivá součinnostní jednání u jednotlivých složek a jejich náplň s docílením výsledků,
e)  spolupráce s MO-AČR,f)   neopomenout zdůvodnění, nynější stav a příčiny, poukázat konkrétně na jednotlivá období stagnace důvody a příčiny,
g)  rozbor a stav členské základny příčiny,
h)  jaká byla spolupráce v ostatních složkách,
i)   aktivity ve prospěch vzdělávání,
j)   celkové zhodnocení činnosti v závěru,
k)  návrh a opatření,
l)   návrh úpravy stanov,
m) návrh  usnesení  pro rok 2014 -2015.

8)    Vyřešení nové kanceláře požadavek kpt. Forina,

a)  nahlásit jmenovitě komu vydat průkazky vstupu do objektu,
b)  uložení klíčů nutno řešit do krabičky (kdo je může vyzvednout),
c)  vyřešit a odevzdat 2ks telefonů,
d)  vyřešit některé další otázky (vodné, el. poplatky snad není placena faktura).

9)    Diskuse k jednotlivým bodům jednání, návrh na následnou poradu a stanovení programu jednání,

10) Různé,

11) Termín příštího zasedání ÚR SvazDaP.

add 1) Zahájení a schválení programu:

Jednání zahájil pověřený předseda ÚR SvazDaP Rostislav Konečný.  Konstatoval, že je přítomno 8 členů ústřední rady, omluveno 5, neomluveno 1, ÚR je usnášeníschopná.

K návrhu programu M. Fehér žádal doplnit do bodu různé

–      zabezpečení akce Gaming

–      PCAC 2013

–      Inventura materiálu.

Navržený program byl s tímto doplněním jednomyslně schválen.

add 2) kontrola přijetého usnesení a splnění úkolů (informace):

R. Konečný podal informaci o jednání od minulého zasedání ÚR. Osobně prošel zápisy ze všech jednání ÚR od minulé Valné hromady a dospěl k těmto poznatkům:

– dozorčí a revizní komise byla zvolena na VH ale své poslání nesplnila, což se projevilo v hospodářské a v ekonomické situaci Svazu,

– kooptaci do Ústřední rady 5 předsedů sekcí se stalo jen návrhem, ale toto poslání nebylo splněno a došlo naopak ke stagnaci sekcí,

– za celé období od minulé VH bylo jen jednou zhodnocení ekonomické oblasti a ve svém rozpracování což uvádí zápis ze dne 22. září 2011 kde je detailně poukázáno na stávající ekonomickou situaci Svazu.

– od uvedeného termínu vedení Svazu nepodalo žádný rozbor ekonomické situace cestou ÚR na jednotlivém zasedání ÚR-SDaP AČR, ani po provedené inventarizaci dokladů, majetku a vedení evidence ve smyslu přijatých stanov Svazem ÚR-SDaP AČR (příkazy, platby, faktury). Nebylo rovněž schvalováno daňové přiznání za jednotlivé roky.

– je třeba důsledně prověřit tok financí v uvedených zápisech, příkazy, účelnost, vedení dokumentace za období od 22. září 2011.

– navrhuje provedení úplné revize členské základny a vyřešení platby členských příspěvků, navést urychleně kontakty na pobočky Svazu a vyřešit do října 2013.

Usnesení – J. Ehl obratem provede změnu na portálu na kontakt na Nitranskou 11, Praha 3 + úřední hodiny na středu 15-17 hod.

add 3) Volba předsednictva ÚR:

Na návrh pověřeného předsedy SvazDaP bylo schváleno složení ÚR takto:

Josef Bílek, David Bixadský, Dalibor Drábek, Josef Ehl, Miroslav Fehér, Stanislav Chromec, Zdeněk Chuda, Rostislav Konečný, Ivan Lamprecht, Jaroslav Palkoska, Zdeňka Pustayová, Miroslav Tlamicha, František Tyl.

Vzhledem k trvale neomluvené neúčasti od prosince 2012 a nezájmu o práci SvazDaP rozhodla ÚR o odvolání kooptovaného člena ÚR pana Ŕepíka.

ÚR schvaluje nové složení předsednictva SvazDaP:

Předseda Rostislav Konečný

Místopředseda Ivan Lamprecht

Tajemník Miroslav Tlamicha

add 4) Informace o stavu a situaci ekonom. úseku po ukončení p.Vaňka, kdo převzal zodpovědnost a komu to bylo předáno inf. p. Tyl:

– Kontakt na pí.Jetelinovou – zajistí F.Tyl – materiály, které jsou u ní, včetně uzávěrky za 2012 poslat v papírové podobě na Nitranskou, případně mailem na adresu Tyla – do 10.7.2013. Daňové přiznání je třeba podepsat a odevzdat do 30.6. Zajistí F. Tyl.

– Je v běhu trestní oznámení na M. Janouška, který stále nevyúčtoval zálohu na zabezpečení letních táborů 2011.

add 5) Informace o stavu členské základny a jeji obnovení (počítač), stav členských příspěvků:

– J.Bílek – adresáře byly staré, oslovení členové nereagovali, starší členové nemají PC

– M. Fehér – podařilo se díky J. Ehlovi vytáhnout aktuální členskou databázi (303 členů). Ze starších PC mám k dispozici původní databázi cca 480 členů včetně adres. Dále jsou zde adresáře nazvané „důchodci“ a adresáře některých pražských poboček.

– Problematika členských průkazek, evidence členů – rozebere M. Tlamicha, doporučí na příštím jednání ÚR východiska.

add 6) Plnění přijatého usnesení na valné hromadě 12. 11. 2010, (rozbor):

R. Konečný zpracuje návrh části Zprávy a předloží na příštím jednání ÚR.

add 7) Příprava VALNÉ HROMADY – obsah, náplň a zhodnoceni období v jednotlivých etapách a to:

a)         za období ing. Petra Lužného – F. Tyl zpracuje návrh části Zprávy na základě předávacího protokolu při převzetí funkce předsedy SvazDaP a předloží na příštím jednání ÚR

b)         za období Františka Tyla – F. Tyl zpracuje návrh části Zprávy a předloží na příštím jednání ÚR

c)         zhodnotit celou činnost ÚR po jednotlivých oblastech – F. Tyl zpracuje část návrh Zprávy a předloží na příštím jednání ÚR

d)         jak byla plněna jednotlivá součinnostní jednání u jednotlivých složek a jejich náplň s docílením výsledků – F. Tyl zpracuje část návrh Zprávy, pravdivě, nekonfliktně a předloží na příštím jednání ÚR

e)         spolupráce s MO-AČR – F. Tyl zpracuje část návrh Zprávy, pravdivě, nekonfliktně a předloží na příštím jednání ÚR

f)         neopomenout zdůvodnění, nynější stav a příčiny, poukázat konkrétně na jednotlivá období stagnace důvody a příčiny – F. Tyl zpracuje část návrh Zprávy, pravdivě, nekonfliktně a předloží na příštím jednání ÚR

g)         rozbor a stav členské základny příčiny, M. Tlamicha zpracuje část návrh Zprávy, pravdivě, nekonfliktně a předloží na příštím jednání ÚR

h)         jaká byla spolupráce v ostatních složkách – M. Tlamicha zpracuje část návrh Zprávy, pravdivě, nekonfliktně a předloží na příštím jednání ÚR

i)          aktivity ve prospěch vzdělávání – S. Chromec zpracuje část návrh Zprávy a předloží na příštím jednání ÚR

j)          celkové zhodnocení činnosti v závěru – R. Konečný zpracuje návrh na základě dodaných podkladů a předloží na příštím jednání ÚR

k)         návrh a opatření – R. Konečný zpracuje návrh na základě dodaných podkladů a předloží na příštím jednání ÚR

l)          návrh – úprava stanov – R. Konečný zpracuje návrh na základě dodaných podkladů a předloží na příštím jednání ÚR

m)       návrh  u s n e s e n í  pro rok 2014 -2015 – R. Konečný zpracuje návrh na základě  dodaných podkladů a předloží na příštím jednání ÚR

n)         po dodání podkladů od pí Jetelinové – zpracuje návrh Zprávy o hospodaření M. Fehér a předloží na příštím jednání ÚR

add 8)  Vyřešení nové kanceláře požadavek kpt. Forina:

a)         nahlásit jmenovitě komu vydat průkazky vstupu do objektu,

navrhujeme celou ÚR

b)         uložení klíčů nutno řešit do krabičky (kdo je může vyzvednout)

ne

c)         vyřešit a odevzdat 2ks telefonů, ostatní informaci má p. Bílek,

převzal R. Konečný

d)         vyřešit některé další otázky (vodné, el. Poplatky, snad není placena faktura)

převzal k řešení R. Konečný

add 9) Diskuse k jednotlivým bodům jednání, návrh na následnou poradu a stanovení programu jednání:

Konečný program jednání stanoví R. Konečný – především bude kladen důraz na projednání materiálů na Valnou hromadu. Jednotliví členové ÚR zodpovědní za zpracování svých částí tyto zašlou elektronicky do 23. 7. 2013.

add 10) Různé:

M.Tlamicha – akce prapor – potenciální sponzoři – pošle podklady, nutno opravit dopis, za SvazDaP bude R.Konečný

R.Konečný a M.Tlamicha projednají s ředitelem KVV možnost rozeslání pozvánek jednotlivým členům SvazDaP, pozvou jej na Valnou hromadu, zjistí možnosti spolupráce na plese

M. Tlamicha – připraví podklady pro zajištění akce Gaming na září v Brně, případně její přeložení na rok 2014 – napsat dopis MO s tím, že byla akce přeložena z května na září podpis Konečný -Tlamicha do 10. 7. 2013

D. Bixadský – připraví podklady pro zajištění PCAC 2013 do 10. 7. 2013

M. Fehér jako předseda inventurní komise provede v srpnu inventuru materiálu v Ruzyni.

Požadavky na plán akcí na rok 2014 – podklady připraví R. Konečný a M. Tlamicha do 5. 7. 2013.

Valná hromada 8. listopadu 14.30 hod. – R. Konečný projedná požadavek s F. Najgebaurem. Na každých 5 členů 1 delegát. Pozvánky poslat všem členům. Prezenční listina.

Příští porada 30. 7. 2013 Restaurace U Kazdů, Křižíkova 27, Praha 8.

Jednání schůze bylo ukončeno cca v 13:40 hod.

V Praze dne 27. 06. 2013
Zapisovatel:  Miroslav Fehér

Předseda ÚR SvazDaP
Rostislav Konečný

 

Zanechte komentář

Musíte být přihlášen k psaní komentářů.