Zápis z jednání Ústřední rady Svaz DaP AČR ze dne 15. 8. 2013

31.Srpen, 2013

Jednání Ústřední rady SvazDaP AČR proběhlo dne 15. 8. června 2013 v restauraci U Kazdů, Křižíkova 27, Praha 8.

Přítomni: (7) Rostislav Konečný,  David Biksadský, Miroslav Fehér, Ivan Lamprecht, Jaroslav Palkoska, Miroslav Tlamicha, plk. MVDr. Otto Pawel, PhD. – předseda RK SvazDaP,

Omluveni: (7) Josef Bílek, Dalibor Drábek, Josef Ehl, Zdeněk Chuda, Stanislav Chromec, Zdeňka Pustayová, František Tyl,

Neomluveni: (0),

Hosté: (4) genmjr. Ing. Stanislav Thurnwald, Giuseppe Filippo Imbalzano, Mgr. et Mgr. Miroslava Pašková, Ing. Michaela Zacharová – obě MO ČR.

Program:

1)                 Zahájení, seznámení s účastí, schválení programu
2)                 PCAC 2013 – host Mgr. Pašková, Ing. Zacharová
3)                 Ekonomika
4)                 Příprava setkání Gaming 2013 v Praze
5)                 Příprava Valné hromady
6)                 Různé
7)                 Stanovení termínu příští porady ÚR SvazDaP AČR

 add 1.  Zahájení a schválení programu:

Jednání zahájil pověřený předseda ÚR SvazDaP Rostislav Konečný.  Konstatoval, že je přítomno 6 členů ústřední rady a předseda RK, omluveno 7, neomluveno 0, ÚR není usnášeníschopná. Závěry z jednání jsou závěry předsednictva.

Navržený program byl s tímto doplněním jednomyslně schválen.

add 2.  6. ročník PCAC:

Mgr. Pašková (odbor komunikace a propagace MO ČR) podala informaci o připravenosti soutěže:

PCAC – 4. – 6. 10. 2013 areál tankodromu Milovice (vlastníkem je firma tankodrom Milovice)

Střelnice typu T

Zázemí pro účastníky

Nástin programu – finální verze bude zaslána mailem.

Novinka – účastníkům je zajištěno jídlo (za úplatu). První den jsou MO zajištěny špekáčky a limonáda.

Ředitel turnaje – ? předseda SvazDaP

Programy – doprovodné po celý den, noční bojovka, besedy s veterány.

Týmy budou čtyřčlenné (areál budován v stylu americké pěchoty), rozšiřuje se počet týmů na 20.

Ubytování ve vlastních stanech.

Finance – 2x snídaně, oběd večeře – 320,- Kč – výhodné pro účastníky. Ubytovací příspěvek 80,- Kč, organizační příspěvek na spotřební materiál – 80,- Kč. Plný poplatek na hráče 480,- Kč. Snížené poplatky – náhradník 400,-, voják, student 400,-, civilisté, organizátoři 360,- Kč. Návrh na finanční náklady (navrženo je příspěvek po 100,- vyšší – pro hráče 580,-, ostatní 500,-) bude součástí finální verze.

Technické a materiální zabezpečení – zajišťuje MO.

Ceny pro vítěze – Army shop.

Záštita        PCAC – NGŠ
Airsoft – MO

Personální zajištění:

Ředitel – předseda SvazDaP

Náčelník štábu – Chuda

Zástupce – Mgr. Pašková

Pokladník – Tlamicha

Registrace – MO

Tisková informační – Ing. Zacharová

Zásobování – Vilém Hynek

Realizace disciplin               PCAC – Slávek Picmaus
Airsoft – Jan Řepík

Rozhodčí

Zdravotní služba

Pořadatelská služba

ÚR schvaluje návrh k součinnosti.

MO – zašle návrh programu, zajistí pozvánky na účastníky předcházejících ročníků (ÚR zajistí pozvánky pro své organizace).

ÚR zajistí přípravu pohárů na soutěž, včetně gravírování. MO zajistí originální medaile (psí známky s ročníkem soutěže), ÚR dodá trička a čepice SvazDaP, minimalizovat náklady.

Příští jednání k této tematice 3. 9. 2013, 10.00 na MO.

add 3.  Ekonomika:

R. Konečný podal informaci o stavu financí. Nutno dořešit s F.Tylem.

M. Fehér doplnil stav účtu a pokladny.

M. Tlamicha zpracoval dopis na FÚ – prominutí penalizace (spolupráce s JUDr. Palkoskou a JUDr. Marušákem).

O. Pawel – měl by zpracovat Zprávu RK. Tato ale po celou dobu od minulé VH nepracovala, neexistuje. 28. 3. 2007 svolána komise, předseda Kulfánek, členové Jirásek a Pawel. Předseda a Jirásek odešli, pověřen byl Pawel v roce 2008. Vypracoval zprávu o stavu pobočky Praha 10. V roce 2010 na VH byla zvolena RK, jejíž členové se ale nikdy nesešli, ani nepracovali. Pawel chtěl pouze pomoci v práci jako člen komise, ne jako předseda.

R. Konečný – předsednictvo a ÚR s RK vůbec nepracovalo.

I. Lamprecht – členské příspěvky – pro rok 2013 ponechat výběr na pobočkách. Pobočky zašlou 50% na konto SvazDaP. Od VH vybírat příspěvky vždy na rok – á 200,- Kč do 70 let věku. Po dosažení hranice 70 let navrhuje členství bezplatné. Námět nechat odsouhlasit na VH.

 add 4.  Příprava setkání Gaming 2013 v Praze:

M. Tlamicha podal informaci o stavu příprav setkání.

Zajištěna záštita policejního prezidenta a primátora Prahy. Umožněna prohlídka Pražského hradu.

Zasedání je připraveno.

Ze strany svazu se požaduje:

Ubytování – zajištěno

Stravování – zajištěno

Prohlídka pamětihodností Prahy – zajištěno

Prohlídka Vojenského muzea – nutno zajistit

Imbalzano – do dvou let by mohl být viceprezident z ČR. Do této funkce je ÚR navržen pan JUDr. Marušák. Jednacím jazykem Gamingu je oficiálně angličtina.

Nutno zajistit techniku pro jednání.

Z jednání vznikne CD pro účastníky.

Pro 20 účastníků bude připravena taška s propagačními materiály.

Pro manželky účastníků (zatím není znám počet – týden předem bude znám) – připravit jiný program.

Program zasedání bude rozeslán všem členům ÚR.

Doprava autobusem.

Výzdoba – logo pražského setkání, plachta pro rozhovory s logy sponzorů. Logo rozešle M. Tlamicha mailem.

Foto – M. Fehér

20.8. 2013 se setká M. Tlamicha a JUDr. Marušák znovu s Imbalzanem na dojasnění programu.

Příspěvek za účast bude osobně vybírat M. Tlamicha.

Oficiální tiskový mluvčí setkání – Biksadský. Rozeslat tiskové prohlášení přes ČTK.

D. Biksadský projedná možnost umělecké fotografie s Martinem Beckem, kterému zprostředkujeme kontakty na zajímavé osobnosti. Termín do 23.8.2013.

D. Biksadský pošle koncept PR. Termín do 23.8.2013.

D. Biksadský pošle koncept oslovení partnerů. Termín do 23.8.2013.

D. Biksadský navrhne složení materiálů. Termín do 23.8.2013.

 

add 5.  Příprava Valné hromady SvazDaP:

Nebyly splněny úkoly v přípravě Zprávy na VH. Zejména úkoly, které šly za F.Tylem a M. Tlamichou.

Vzhledem k neomluvené neúčasti členů ÚR na jednotlivých zasedáních navrhuje předseda ty členy, kteří se neomluveně neúčastí tří jednání ÚR tyto z funkcí odvolat.

R. Konečný předkládá návrh programu na VH – viz příloha.

M. Fehér – je třeba urychleně postavit kandidátku na VH.

M. Tlamicha zajistí sál na jednání. Projednán a schválen požadavek na MO.

add 6.  Různé:

Na návrh M. Tlamichy a M. Fehér nechá vyrobit svazové vizitky pro členy ÚR. Podklady zašlou jednotliví zájemci do 16. 8. 2013.

M. Tlamicha – nutno přehlásit SvazDaP na novou adresu.

R. Konečný – je nutno připravit kancelář na Ruzyni.

M. Fehér – doporučuje nechat změny až po VH.

D. Biksadský – má i nadále zájem pracovat ve svazu. Dnes nefunguje centrála airsoftu ve VB. Je i nadále členem ÚR českého airsoftu. Pracuje na projektu Národní české ligy airsoftu – tento by chtěl prosadit pod hlavičkou SvazDaP. Nejsou žádné náklady do rozjezdu. Kalkulace připraví. Jedna divize.

M. Fehér navrhuje tuto problematiku řešit na VH. Doporučuje D. Biksadskému aby kandidoval na místopředsedu pro mládež.

ÚR pověřuje D. Biksadského odpovědností za PCAC 2013.

 add 7.  Stanovení termínu příští porady ÚR SvazDaP AČR:

12. 9. 2013 v 11.00 hodin U Kazdů, Praha 8.

Návrh programu:

1)                 Zahájení, seznámení s účastí, schválení programu
2)                 PCAC 2013
3)                 Členské příspěvky od nové VH
4)                 Příprava setkání Gaming 2013 v Praze
5)                 Příprava Valné hromady
6)                 Stanovení termínu příští porady ÚR SvazDaP AČR,

V Praze dne 15. 08. 2013

Zapisovatel:  Miroslav Fehér

Předseda  ÚR SvazDaP AČR
Rostislav Konečný

Zanechte komentář

Musíte být přihlášen k psaní komentářů.