Zápis z jednání Ústřední rady Svaz DaP AČR ze dne 17.10. 2013

21.Říjen, 2013

Jednání ÚR Svaz DaP AČR proběhlo dne 17. 10. 2013 v restauraci U Kazdů, Praha 8.

Přítomni: (11) Rostislav Konečný, Josef Bílek, Josef Ehl, Miroslav Fehér, Zdeněk Chuda, Ivan Lamprecht, Jaroslav Palkoska, Svetozár Plesník, Zdeňka Pustayová, Miroslav Tlamicha, František Tyl.
Omluveni: (2) Dalibor Drábek, Miroslav Prokop.
Neomluveni: (1) David Biksadský.
Hosté:  (3) Miroslava Pašková, Vilém Hynek, Michaela Zacharová.

Program:

1)         Zahájení, schválení programu

2)         Vyhodnocení PCAC 2013

3)         Vyhodnocení zasedání GAMING  II/2013 Praha

4)         Příprava Valné hromady SvazDaP AČR

a. Pozvánky

b. Prezenční listiny

c. Kandidátky

d. Řízení VH

e. Návrh na složení komisí     – mandátové, volební, návrhové

f. Program VH

g. Projednání Zprávy

h. Návrh usnesení

i. KRK

j. Návrhy na ocenění

5)         Členské příspěvky SvazDaP

6)         Ekonomika a nedostatky

7)         Různé

8)         Stanovení termínu příští porady ÚR SvazDaP AČR

Add 1. / Zahájení a schválení programu:

Jednání zahájil předseda ÚR SvazDaP Rostislav Konečný.  Konstatoval, že je přítomno 11 členů ústřední rady, omluveno 2, neomluveno 1, ÚR je usnášeníschopná. Dále přivítal 3 hosty k projednání bodu 2. programu.

Schváleno 100% účastníků.

Add 2. / Vyhodnocení PCAC 2013:

R. Konečný vyhodnotil přípravu a průběh PCAC 2013. Vzpomenul některé problémy (nesplnění úlohy D. Biksadského, zranění jednoho z účastníků soutěže). Celkově vyhodnotil akci jako velice úspěšnou. Poděkoval všem, kdo se na ní podíleli ze SvazDaP i z MO. Kladně bylo hodnoceno pořízení fotografické dokumentace M. Fehérem a S. Plesníkem.

M. Pašková hodnotila průběh akce kladně. Vznikly drobné problémy ve vyúčtování, které byly operativně vyřešeny. Podrobné ekonomické vyhodnocení provede M. Pašková a M. Tlamicha. Velmi dobrá spolupráce s Tankodromem Milovice, předpoklady pro uskutečnění akce i v příštím roce. Děkuje všem organizátorům, především pak Z. Chudovi.

V. Hynek vyjádřil spokojenost se zabezpečením i průběhem akce.

M. Zacharová poděkovala jménem MO všem organizátorům.

M. Tlamicha vyjádřil přesvědčení, že příští ročník bude ještě zdařilejší, zejména bude-li na přípravu více času. Nové vedení SvazDaP se přípravám plně věnovalo pouze měsíc, protože současně zajišťovalo mezinárodní setkání Gaming v Praze. Za aktivní přístup k organizaci akce byli při závěrečném hodnocení v Milovicích oceněni medailí SvazDaP Miroslava Pašková a Zdeněk Chuda.

M. Fehér – fotodokumentace byla poskytnuta partnerovi – MO, obdobně bychom přivítali poskytnutí filmových záběrů (pokud možno denních prací).

Add 3. / Vyhodnocení zasedání Gaming II/2013 Praha:

R. Konečný vyhodnotil průběh zasedání Gaming II/2013. Ocenil práci všech členů ÚR, kteří se aktivně vlastního jednání zúčastnili (Rostislav Konečný, Josef Ehl, Miroslav Fehér, Zdeněk Chuda, Ivan Lamprecht, Jaroslav Palkoska, Miroslav Prokop, Miroslav Tlamicha). Nedostatkem je, že svoji roli tiskového mluvčího a překladatele nesplnil David Biksadský. Vázla i spolupráce s velitelem Dalibora Drábka, který přes urgenci nepustil tohoto člena ÚR na jednání.

Činnost SvazDaP byla vysoce oceněna všemi účastníky setkání.

Z průběhu bylo vytvořeno DVD s archivem Gamingu, fotografiemi a video výstupy účastníků a PPT prezentacemi jednotlivých přednášek.

ÚR rozhodla o zaslání oficiálních děkovných dopisů všem spolupracujícím organizacím a vystupujícím. Návrh dopisu zpracoval M. Prokop na základě podkladů od M. Tlamichy. (Prezidentovi republiky, Ministrovi obrany, Policejnímu řediteli, Primátorovi Prahy, Vojenskému museu, Velitelství posádky, Aero Vodochody, osobně pak gen. Šedivému). M. Fehér připravil hlavičku oficiálního dopisu se znakem Gamingu, kterou budeme v nejbližším období ve SvazDaP používat.

M. Fehér vznesl dotaz na výrobu časopisu Military forum. Je nahromaděno mnoho fotografií z akcí SvazDaP za poslední rok. Do Redakční rady byli kooptováni M. Prokop a S. Plesník.

M. Tlamicha nabídne inzerci Aeru Vodochody, dále zkusí pana Babiše.

Add 4. / Příprava Valné hromady SvazDaP AČR:

R. Konečný podal informaci o dosavadním průběhu příprav na Valnou hromadu. Má již všechny potřebné podklady.

a. Pozvánky

Poslat pozvánky na všechny mailové adresy, které připravil J. Ehl pro Prahu i pro jednotlivé pobočky. Klíč k účasti je: Za každou pobočku minimálně 1 člen, další podle klíče 1:10. Členové ÚR se účastní mimo tento klíč.

Do pozvánky je nutno uvést zahájení prezentace (13.30) a dále to, že při prezentaci bude provedena kontrola členských průkazů a vybírány příspěvky za rok 2013 a 2014. Bude rovněž možnost vydávat nové členské průkazy (papírové).

Schváleno 100% účastníků.

b. Prezenční listiny

V prezenční listině bude uvedeno jméno, příjmení, hodnost, název pobočky, číslo členského průkazu, zaplacené členské příspěvky, aktuální telefon a aktuální mail. Prezenční listiny připraví J. Ehl.

Schváleno 100% účastníků.

c. Kandidátky

Do pracovního předsednictva Valné hromady jsou navrženi:

Rostislav Konečný, Ivan Lamprecht, Miroslav Tlamicha.

Do ÚR jsou navrženi:

Josef Bílek, Dalibor Drábek, Josef Ehl, Miroslav Fehér, Zdeněk Chuda, Rostislav Konečný, Ivan Lamprecht, Jaroslav Palkoska, (nový předseda pobočky Tábor), Svetozár Plesník, Miroslav Prokop, Miroslav Tlamicha a František Tyl.

Do KRK jsou navrženi:

Josef Marušák, Zdeňka Pustayová, Václav Červeňák

Schváleno 100% účastníků.

d. Řízení VH

Podle platných dokumentů bude Valnou hromadu řídit stávající předseda R. Konečný.

Schváleno 100% účastníků.

e. Návrh na složení komisí

– mandátové:              Z. Pustayová, V. Červeňák, S. Plesník
– volební:                     D. Drábek, J. Palkoska, F. Tyl
– návrhové:                 Z. Chuda, M. Fehér, J. Bílek

Schváleno 100% účastníků.

f. Program VH

Byl zaslán předsedou ÚR – bez připomínek.

Schváleno 100% účastníků.

g. Projednání Zprávy

Byly řečeny obsahové téze předsedou ÚR – bez připomínek.

Schváleno 100% účastníků.

h. Návrh usnesení

Byl zaslán předsedou ÚR – bez připomínek.

Schváleno 100% účastníků.

i. KRK

Bude stručně vyhodnocena ve zprávě předsedy – nebude jako samostatný bod programu.

Schváleno 100% účastníků.

j. Návrhy na ocenění

rtm. Zdeňka Pustayová, mjr. Ing. František Tyl, kpt. JUDr. Marušák, mjr. Václav Červeňák

Dále do 24. 10. 2013 navrhnou další vybrané členy na vyznamenání jednotlivé pobočky.

Výše zmíněné materiály R. Konečný rozešle mailem všem členům ÚR do 24. 10. 2013.

Schváleno 100% účastníků.

Add 5. / Členské příspěvky SvazDaP:

K dnešnímu dni mají zaplaceny členské příspěvky za rok 2013 pobočky Rakovník (800,-), Tábor (2.500,-) a Valašské Meziříčí (500,-). Je nutno s tím urychleně něco udělat.

Při prezentaci na Valnou bude provedena kontrola členských průkazů a vybírány příspěvky za rok 2013 a 2014. Bude rovněž možnost vydávat nové členské průkazy (papírové).

Je třeba na Valné hromadě navrhnou výši a frekvenci placení poplatků. Vzhledem k situaci, která nastala v letošním roce, je navrhována roční frekvence plateb ve výši 300,- Kč (za rok 2013 pouze 200,- Kč). Členové starší 65 let uhradí jednorázově 500,- Kč jednou provždy (pokud již neuhradili v letech 2011-2013).

Add 6. / ekonomika a nedostatky:

Byly převzaty dva dopisy z Generálního finančního úřadu, ve kterých je SvazDaP prominuta část penalizace za neodevzdané vyúčtování grantových peněz.

F. Tyl vysvětlil, jak došlo k tomu, že byly prostředky poukázány přímo místopředsedovi pro mládež M. Janouškovi. Vyslovil podezření, že celý postup, který dospěl k dnešní situaci byl takto záměrně připraven.

Na základě rozhodnutí předsednictva bylo na M. Janouška podáno trestní oznámení – v současné době ho šetří vojenská policie.

M. Tlamicha – bylo zjištěno, že na moravskou část dětských táborů předal pouze necelých 10.000,- Kč, zbytek využil pro českou část, ovšem náklady nedoložil příslušnými doklady.

Add 7. / Různé:

Obdrželi jsme dopis od Z. Brousila – je přílohou dnešního zápisu. K tomuto dopisu se členové ÚR vyjádří písemně do 24. 10. 2013.

M. Fehér se dotazuje na finanční zabezpečení tisku MILITARY FORUM.

M. Tlamicha navrhuje vzhledem k další neomluvené neúčasti D. Biksadského tohoto již do nové ÚR nedelegovat.

Add 8. / Stanovení termínu příští porady ÚR SvazDaP AČR:

Předsednictvo ÚR se sejde 8. 11. 2013 v 10.00 v místnosti jednání Valné hromady k definitivnímu schválení předkládaných materiálů.

První porada nově zvolené ÚR se bude konat 15 minut po skončení Valné hromady dne 8. 11. 2013. Jediný bod programu bude volba nového předsednictva. Současně nově zvolená kontrolní a revizní komise si zvolí svého předsedu.

V Praze dne 17. 10. 2013
Zapisovatel:  Miroslav Fehér

Předseda SvazDaP AČR
Rostislav Konečný

Zanechte komentář

Musíte být přihlášen k psaní komentářů.