Zápis z jednání Ústřední rady Svaz DaP AČR ze dne 12.12. 2013

28.Listopad, 2013

Jednání ÚR Svaz DaP AČR proběhlo dne 12. 12. 2013 v restauraci U Kazdů, Praha 8.

Přítomni: (12) Rostislav Konečný, Josef Bílek, Josef Ehl, Miroslav Fehér, Zdeněk Chuda, Jaroslav Palkoska, Václav Pisinger, Svetozar Plesnik, Miroslav Prokop, Jan Řepík, Miroslav Tlamicha, Josef Turek.

Omluveni: (3) Dalibor Drábek, Ivan Lamprecht, František Tyl.
Neomluveni: (3) členové KRK SvazDaP.
Hosté:  (2) Zdeněk Brousil, Miroslav Vaněk.

Program:

 1. Zahájení, přivítání, seznámení s programem jednání;
 2. Vyhodnocení Valné hromady Svazu, rozpracování usnesení;
 3. Rozhodnutí a vydání kompetencí členům předsednictva a zodpovědnost za oblasti  a řízení činnosti;
 4. Projednání a závěr ke kpt. Janouškovi;
 5. Projednání a uzávěrky za rok 2013 s p. Jetelinovou;
 6. Ekonomický a finanční doklad od doby zahájení činnosti za bdobí červen – listopad  2013  FIO Banka, ČSOB
 7. Různé;
 8. Návrhy – opatření;
 9. Příští zasedání ÚR – SvazDaP AČR, harmonogram na rok 2014.

add 1./ Zahájení a schválení programu:

Jednání zahájil předseda ÚR SvazDaP Rostislav Konečný.  Konstatoval, že je přítomno 12 členů ústřední rady, omluveno 3, neomluveno 3 členové KRK SvazDaP,  ÚR je usnášeníschopná.

M. Tlamicha navrhuje doplnit do programu:

– příprava plánu na rok 2015 + poboček

– odstoupení z funkce tajemníka ÚR SvazDaP, chce zůstat členem a vezme si na starost Gaming.

M. Fehér v souvislosti s tímto rozhodnutím M. Tlamichy navrhuje, aby funkci tajemníka zastával M. Prokop a uvolněnou funkci 3. místopředsedy S. Plesnik. Oba navržení s tím souhlasí.

Navržený program byl s tímto doplněním jednomyslně schválen.

 add 2./ Vyhodnocení Valné hromady Svazu, rozpracování usnesení:

R. Konečný vyhodnotil průběh VH jako dobrý, nedostatkem byla malá účast. Pozvánka byla na webových stránkách a rozesílána elektronicky.

S. Plesník – je řada ohlasů, že nebyly dodány pozvánky. Je třeba pozvat i zástupce armády, bylo by to vhodné a důstojnější.

J. Ehl – pozvánky byly rozeslány na všechny elektronické adresy, které jsou nám známy. Vrátilo se pouze 15 pozvánek, ostatní byly doručeny.

J. Řepík – mohou si předávat informaci mezi sebou. Dobré by bylo zprovoznit facebook.

R. Konečný – rozpracování usnesení – jednotlivé úkoly uložené ÚR budou projednávány samostatně na jednání P ÚR.

M. Fehér – usnesení bylo v konečné podobě zveřejněno na webových stránkách a bude v časopise MILITARY FORUM. Ke všem bodům je třeba dát jednotlivé úkoly a termíny.

M. Tlamicha – členské příspěvky. Z diskuze – probíhá soud k výsluhám. Jsme pozvání na společné jednání Sdružením vytvořeným na podporu bývalých vojáků a policajtů. Finanční stránka VH – náklady 800,- Kč, výnosy 800,- Kč.

 add 3./ Rozhodnutí a vydání kompetencí členům předsednictva a zodpovědnost za oblasti a řízení činnosti:

R. Konečný přednesl návrh:

Předseda: (R. Konečný), statutární zástupce, zodpovědný za řízení a organizace Svazu, komunikaci s veřejnosti, smlouvy sponzoři, člen redakční rady MILITARY FORUM, v případě nepřítomnosti zastupuje 1. místopředseda s plnou pravomocí a zodpovědností.

1. místopředseda: (M. Fehér), zastupující statutární zástupce, zodpovídá za ekonomickou a hospodářskou činnost Svazu, předseda redakční rady MILITARY FORUM, smlouvy, sponzoři.

místopředseda: (I. Lamprecht), zodpovídá a řídí činnost členské základny Morava a činnost odboček, člen redakční rady MILITARY FORUM.

místopředseda: (S. Plesník): tiskový mluvčí na veřejnosti, komunikace, propagace a práce s tiskem, řešení součinnostních akcí s ČSBS, Svobodovci, výsadkáři, Policie ČR, jako zástupce Svazu, člen redakční rady MILITARY FORUM.

tajemník: (M. Prokop), zodpovídá za činnost členské základny Čechy, člen redakční rady MILITARY FORUM, organizuje a řídí činnost plánování Svazu, návrhy na činnost a akce, komunikace s MO na plánování a organizaci svazové činnosti, ve spolupráci s M. Tlamichou zodpovídá za členskou základnu PRAHA, komunikace a sponzorské dary.

J. Ehl: správce webových stránek, organizace a řízení.

J. Řepík: facebook ve spolupráci s místopředsedou S. Plesníkem a správcem webových stránek, organizace a řízení.

Schváleno jednomyslně.

Odbočky Svazu DaP AČR:

 1. Tábor,
 2. Lipník n/Bečvou,
 3. Hranice na Moravě,
 4. Valašské Meziříčí,
 5. Rakovník,
 6. Praha 6.

 Sekce :

 1. Kolektivní:           Klub branné přípravy PALCÁT – Bohumín, Dobrovolná záchranná brigáda UTB Uherské Hradiště.
 2. Zájmové kluby:   Klub výsadkářů Praha 6,  Mládežnický klub PALCÁT, Bohumín.
 3. Střelecký klub:   Turek Josef, Červenak Ondrej, Švihovec Petr, Řepík Jan.
 4. Redakční rada:   Fehér Miroslav, Konečný Rostislav, Lamprecht Ivan, Prokop Miroslav, Plesník Svetozár.

 J. Turek – 14 ročníků soutěže proběhlo bez problémů, letos nedošlo k dohodě ohledně objednání zbraní a střeliva. Vypovědělo spolupráci KVV Jihlava. Zůstala střelnice v J. Hradci – tedy v jč kraji. Tady to ale není v plánu. Nutno domluvit s ředitelem KVV  Č. Budějovice. Útvar to v plánu na rok 2014 nemá.

Z. Chuda – je třeba tyto akce dát vždy do plánu MO. V plánu na rok 2014 to není.

M. Tlamicha – plán je třeba dát vždy do konce dubna. Podklady byly zaslány pozdě. Podklady zašle písemně všem členům ÚR SvazDaP.

V. Pisinger – je třeba vždy dávat podklady včas, nebudou-li mít podklady útvary, pak se to nezajistí. Nutno rozplánovat při přípravě akcí.

R. Konečný – Projedná s MO, požádá o vyjití vstříc při dodatečném zařazení do plánu.

add 4./ Projednání a závěr ke kpt. Janouškovi:

M. Tlamicha informoval o tom, že Michal Janoušek podepsal dohodu o navrácení prostředků, které obdržel od SvazDaP a tyto prostředky odeslal na účet SvazDaP. Je třeba odeslat dopis na státní zastupitelství s tím, že F. Tyl a R. Konečný stahují trestní oznámení.

M. Fehér – byly proplaceny platební výměry č. 2856149/2013, č.3995164/2013, č.2855941/2013 a 3808838/2013. Tím by neměly být žádné závazky vůči FÚ.

R. Konečný konstatoval, že tímto by měl být případ uzavřen.

add 5./ Projednání a uzávěrky za rok 2013 s p. Jetelinovou:

R. Konečný navrhuje, aby 1. místopředseda vstoupil do kontaktu s paní Jetelinovou, nebo jinou účetní, a dohodl vypracování uzávěrky za rok 2013. V případě, že oslovíme jiného účetního, pak je třeba dosavadní spolupráci seriózně ukončit.

M. Tlamicha navrhuje vyhodnotit přístup bank k vedení účtu a ponechat pouze jeden. Byl uhrazen nájem za Křižíkovu. Vůči MO nejsou žádné závazky z minulého období.

M. Fehér doporučuje ponechat jeden účet v české měně a jeden účet v eurech – tedy zachovat dosavadní stav. Tento návrh byl schválen.

R. Konečný – v Ruzyni se platí pouze spotřeba energií (elektřina a voda). Nájem se neplatí.

add 6./ Ekonomický a finanční doklad od doby zahájení činnosti za období červen – listopad 2013  Fio Banka, ČSOB, stav náklady příjem – výdej – důvod evidence dokladů:

R. Konečný podal doklad o stavu ve Fio bance. Přístup k účtu mají M. Tlamicha a R. Konečný. M. Tlamicha podal informaci o platbách z tohoto účtu.

M. Fehér podal doklad o stavu v ČSOB a v pokladně. Přístup k účtu mají nyní F. Tyl a M. Fehér. Fehér podá informace o stavu konta u ČSOB a poklady. Přístup F. Tyla ke kontu ČSOB bude zrušen. Přístup ke kontu ČSOB převezme Rostislav Konečný.

add 7./ Různé:

R. Konečný seznámil ÚR s dopisem Z. Brousila.

Z. Brousil žádá proplatit svoji práci na projektu DVD.

M. Fehér – všechny dohody a smlouvy byly proplaceny. Na tuto práci nejsou žádné podklady, z rozpočtu projektu nebyly tudíž proplaceny.

Závěr – Z. Brousil si domluví termín s R. Konečným – Ruzyně – ke kontrole a evidenci písemných materiálů a s M. Fehérem – Nitranská – ke kontrole a upřesnění dokumentace v PC.

R. Konečný požádal M. Vaňka o vysvětlení, jak to bylo s předáním dokumentace k hospodaření, dále seznámil M. Vaňka se stavem materiálu, který je v evidenci SvazDaP. M. Vaněk nepřevzal nic písemně, tudíž nic ani nepředával. Má u sebe cca 50 kusů průkazek se znakem SvazDaP.  Na tento nákup má fakturu. Dále má faktury na nákup triček a čepic. Vznáší dotaz, zda je ještě členem SvazDaP.

Závěr – M. Vaněk zpracuje evidenci těchto průkazek. Předá zbytek SvazDaP a SvazDaP je proplatí v nákupní ceně na základě dodané faktury. Rozdíl bude řešen na základě dohledatelných dokumentů. Je nutno udělat urychleně inventuru materiálu, který má SvazDaP k dispozici.

add 8./ Návrhy – opatření:

R. Konečný navrhuje doplnění plánu na rok 2014. Je nutno účastnit se na koordinačních poradách MO (řídí Najgebauer, sekretářka 973 201 251, 973 212 632, MOB 602 140 538), účastnit se bude M. Prokop.

M. Tlamicha předal na MO plán práce na rok 2014. Požadavkové listy k upřesnění a mimořádné dodání do plánu dva měsíce předem. Návrh plánu byl schválen. Návrh zašle M. Tlamicha v elektronické podobě všem členům ÚR do 20. 12. 2013.

V nejbližší době připravujeme Ples SvazDaP  – 21. 3. 2014. Dohodnout se s kým budeme spolupracovat, kdo pomůže s distribucí lístků.

Pietní akt Balabán, Střelba Jihlava, PCAC Milovice.

Meating Gaming – komise vedená Marušákem a v ní Palkoska, Tlamicha.

Pochod třemi zeměmi – organizuje Tábor.

Připojit se k žalobě na členy Rady ČNB – individuálně, ne jako organizace.

Připojit se k udělení Čestného praporu Policie ČR pořádkové služby Policie ČR. Udělí Občanská iniciativa, SvazDaP ve spolupráci s PTP a Stříbrným kruhem a dalšími. Prapor se uděluje v březnu 2014. Pověřen zajištěním sponzorů M. Tlamicha.

J. Řepík navrhuje pozvat všechny, které oslovujeme ke spolupráci na Ples SvazDaP.

Úhrada finančnímu úřadu – viz bod 4.

Bylo dáno povolení k využívání MUP k výuce – col. Haugwitz.

Podpora soudního řízení pro zdanění výsluhy. Pověřen M. Tlamicha k jednání 7. 12. 2013.  SvazDaP podpoří jednotlivé akce písemně. Na VH vystoupil Ing. Mráček.

Podpora policejnímu prezidentovi – návrh připravil M. Tlamicha. SvazDaP se připojil.

MILITARY FORUM – špígl připraví MF – putovní prapor policie – Tlamicha, Gaming – Plesník, Prokop, PCAC – Chuda, Řepík, oslavy konce 1. SV – Lamprecht, konec Rakovníka – Konečný, VH Fehér, zdanění výsluhy Podzimek – osloví Tlamicha, plán činnosti na rok 2014 – Tlamicha, Lyoness – zajistí Fehér.

Členské příspěvky – do 70 let 200,- ročně. Návrh úprav Hospodářské směrnice připraví MF a zašle ke konzultaci a diskuzi všem členům ÚR SvazDaP do 20. 12. 2013. Připomínky je třeba zaslat do 6. 1. 2014 a projedná je předsednictvo ÚR na svém lednovém zasedání.

M. Fehér zašle současné Stanovy SvazDaP  ke konzultaci a diskuzi všem členům ÚR SvazDaP do 20. 12. 2013. Připomínky je třeba rovněž zaslat do 6. 1. 2014 a projedná je předsednictvo ÚR na svém lednovém zasedání.

add 9./ Stanovení termínu příští porady ÚR SvazDaP AČR:

Porady ÚR SvazDaP AČR:

13. 3. 2014 v 11.00 hodin.

12. 6. 2014 v 11.00 hodin.

11. 9. 2014 v 11.00 hodin.

11. 12. 2014 v 11.00 hodin.

Jednání se vždy účastní zástupci KRK.

Porady  P ÚR SvazDaP AČR:

9. 1. 2014 v 11.00 hodin.

6. 2. 2014 v 11.00 hodin.

6. 3. 2014 v 11.00 hodin.

3. 4. 2014 v 11.00 hodin.

6. 5. 2014 v 11.00 hodin.

5. 6. 2014 v 11.00 hodin.

3. 7. 2014 v 11.00 hodin.

7. 8. 2014 v 11.00 hodin.

4. 9. 2014 v 11.00 hodin.

2. 10. 2014 v 11.00 hodin.

6. 11. 2014 v 11.00 hodin.

4. 12. 2014 v 11.00 hodin.

Je třeba najít nové místo k jednání – návrh očekáváme od všech členů ÚR mailem.

Harmonogram byl schválen jednomyslně.

V závěru jednání poděkoval předseda ÚR Svaz DaP všem členům ÚR za vykonanou práci a spolupráci s ostatními partnerskými organizacemi v roce 2013. Popřál všem členům ÚR hodně zdraví, sil a úspěchů v osobním životě i v práci pro Svaz DaP v novém roce.

V Praze dne 12. 12. 2013    Zapisovatel:  Miroslav Fehér
Předseda ÚR SvazDaP
Rostislav Konečný

 

Zanechte komentář

Musíte být přihlášen k psaní komentářů.