Zápis z jednání Ústřední rady Svaz DaP AČR ze dne 13. 3. 2014

21.Březen, 2014

Jednání ÚR Svaz DaP AČR proběhlo dne 13. 3. 2014 v DAP, Praha 6 – salonek 5.

Přítomni: (11) Rostislav Konečný, Josef Ehl, Miroslav Fehér, Zdeněk Chuda, Ivan Lamprecht, Jaroslav Palkoska, Václav Pisinger, Svetozár Plesník, Miroslav Tlamicha, Josef Turek, František Tyl.

Omluveni: (4) Josef Bílek, Dalibor Drábek, Miroslav Prokop, Jan Řepík.

Neomluveni: (0).

Hosté: (4) Zdenka Pustayová, Ondrej Červeňák, Radim Marušák, Petr Švihovec.

 

Program:

1)           Zahájení, přivítání, seznámení s programem jednání, volba návrhové komise;

2)           Souhrn informací o jednání a úkolech Svazu za období od 12. 12. 2013 a jednání P-ÚR SvazDaP AČR 27. 11. 2013, 9. 1. 2014 a 6. 2. 2014, nástin plánu a úkolů do následného zasedání ÚR-Svazu (předseda);

3)           Projednání v plnění kompetencí P-ÚR po oblastech zejména ke stavu členské;

              základny, placení členských příspěvků a stávající stav;

              a) stanovení plánu činnosti – pobočky, SvazDaP pro rok 2014;

              b) předložení a schválení plánu činnosti SvazDaP AČR pro rok 2015, (předložit do

              plánu MO-AČR ke schválení), do konce března 2014;

              c) stav ekonomické a hospodářské činnosti Svazu, publikace, součinnost a

              spolupráce, MILITARY FORUM, redakční rada, ekonomický výhled;

              d) jednání a komunikace v rámci spolupráce MO-AČR, KVV, ČSBS, ČSOL, Výsadkáři;

              e) doklad o stavu a seznámení ÚR-Svazu, na základě schválených kompetencí a

              zodpovědnosti, (doloží funkcionáři Svazu);

4)           Projednání plánu na rok 2015 včetně zástupců poboček, zabezpečení akcí na rok

              2014, (p. Pašková-součinnost);

5)           Projednání zástupců na Gaming – Švýcary 8-11. 5. 2014, doklad, přihlášky, víz.

              korespondence, (oslovení Švýcary 3 zástupci), určení zástupce na základě

               podepsané smlouvy ď ITALIA UNUCI;

6)           Informace o stavu s p. Janouškem a OSA, (p. Tyl);

7)           Projednání a schválení Jednacího řádu pro činnost ÚR- SvazDaP AČR;

8)           Diskuse;

9)           Návrhy a opatření;

10)         Projednání a schválení návrhu usnesení s jednání ÚR-Svazu.

11)         Příští zasedání P-ÚR Svazu 3. 4. 2014 v 11:00 hod.

 

add 1./ Zahájení, přivítání, seznámení s programem jednání, volba návrhové komise:

Jednání zahájil předseda ÚR SvazDaP Rostislav Konečný.  Konstatoval, že je přítomno 11 členů předsednictva ústřední rady, omluveno 4, neomluveno 0, z KRK se bez omluvy nikdo nedostavil, přesto jednání ÚR je usnášeníschopné. Do návrhové komise byli schváleni I. Lamprecht, Z. Chuda, J. Ehl.

Navržený program byl jednomyslně schválen.

 

add 2./ Souhrn informací o jednání a úkolech Svazu za období od 12.12.2013 a jednání

              P-ÚR Svazu DaP AČR 27.11.2013, 9.1.2014 a 6.2.2014, nástin plánu a úkolů do

              následného zasedání ÚR-Svazu:

R. Konečný  podal informaci o jednáních P-ÚR SvazDaP za období leden – březen 2014.

R. Konečný seznámil s okolnostmi plánování průběhu a vyúčtování plesu organizovaného ve spolupráci s KVV Praha.

M. Fehér – OSA byla díky jednání R. Marušáka uhrazena v původní výši, právní kancelář se vzdala nároku na odměnu. Platební rozkaz, kterým bylo uloženo SDAP AČR uhradit částku 10.202,- Kč s příslušenstvím a na náhradě nákladů řízení částku ve výši 5.452,80 Kč byla podle domluvy s klientem bez zbytečného odkladu uhrazena (částka odpovídající polovině bezdůvodného obohacení ve výši 5.101,- Kč na účet klienta vedený u Komerční banky a.s., č. ú. 190 000 235 061 / 0100, v. s. 52344). Částka odpovídající náhradě nákladů řízení advokáta ve výši 5.452,80 Kč  na účet JUDr. Štaidla vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č. ú. 210 236 2909 / 2700,  v. s. 52344 – žaloba byla v plném rozsahu stažena, s tím, že nebudou požadovat úhradu úroku z prodlení a polovina bezdůvodného obohacení byla rovněž odpuštěna.

 

add 3./ Projednání v plnění kompetencí P-ÚR po oblastech zejména ke stavu členské

            základny, placení členských příspěvků a stávající stav:

S. Plesník – jde na jednání s panem Engelem za Svaz L. Svobody a spojí to i se zastoupením SvazDaP. Předá pozvánky na jednání této organizace (14. 4. v Praze Tychonova konference, 2. 5. v Kroměříži). 28. 3. jedná se Svazem legionářů. Svaz bojovníků za svobodu. Koordinace akcí. Možnost setkání se zastupujícím prezidentem Policie ČR.

J. Ehl – péče o vojenské důchodce byla vzata z kompetence KVV a dána do kompetence odboru na MO. Je třeba o tom informovat naše členy.

J. Turek – mají na odpovědnosti jednotlivé kraje a jezdí vždy několik dní na KVV.

R. Konečný – MO, odbor pro válečné veterány – oddělení péče o vojenské důchodce, Nám. Svobody 471/27, 160 01  Praha 6, tel. 973 218 991, fax 973 215 137.

M. Tlamicha – nezapomenout na vojenské rehabilitované. Navázat znovu spolupráci s legionáři.

M. Fehér podal doklad o stavu hospodaření SvazDaP. Uzávěrku hospodaření zpracujeme a odevzdáme do konce března 2014. Za poslední období zaplatilo celkem 11 členů své příspěvky přímo na svazový účet. Dále jsme obdrželi platbu od Lyoness ve výši 1.168,37.

I. Lamprecht podal informaci o pobočkách na Moravě. Řada členů odešla a je v jiných organizacích. 66. Pobočka v Bohumíně skončila – všichni přešli pod ČOL Ostrava. 96 pobočka v Uherském Hradišti – řídí Milan Brázda, snaží se ji zaktivizovat. Všude je kladně přijímán časopis.

F. Tyl komunikoval s pobočkou Palcát – nikdy neřekli, že chtějí skončit. Pravděpodobně je v pozadí aktivita našich bývalých členů…

R. Konečný – stále na svých stránkách mají, že jsou členy Svazu.

 

add 4./ Projednání plánu na rok 2015 včetně zástupců poboček, zabezpečení akcí na rok

              2014:

R. Konečný – M. Prokop se omlouvá. Jednotlivé organizace dodají podklady (dodaly: Rakovník, Tábor, Lipník, Valašské Meziříčí). Je nutno je zpracovat na předsednictvu ÚR dne 3. 4. 2014, následně odevzdat na MO.

Určitě bychom měli naplánovat PCAC, dále Ples 2015, Balabán 22.4.

J. Turek – střelnice je možná v J. Hradci 20. – 26.5. 2015. Jiné střelnice poblíž nejsou. Nutno zabezpečit zbraně, střelivo…Vše je třeba předjednat a dát do plánu.

V. Pisinger – dát do plánu i návrh konkrétního útvaru, materiálového i personálního zabezpečení. Vytipovat útvary, lidi i materiál. Je na to zatím čas. V plánu by měla být i Valná hromada SvazDaP, požadavek na účast funkcionářů za MO.

 

add 5./ Projednání zástupců na Gaming – Švýcary 8 – 11. 5. 2014:

R. Konečný informoval o ohlasu zasedání v Praze. Dále informoval o plánu příštího zasedání. Zájem o účast mají: M. Tlamicha, R. Konečný, I. Lamprecht, J. Palkoska, S. Plesník. R. Marušák se z osobních důvodů nebude moci zúčastnit. R. Konečný projednává předání vyznamenání Svazu bojovníků za svobodu funkcionářům Gamingu.

Nutno nahlásit do 28. 3. – M. Tlamicha zjistí, kolik může jet lidí z ČR.

 

add 6./ Informace o stavu s p. Janouškem a OSA:

 R. Konečný informoval o stavu jednání.

add 7./ Projednání a schválení Jednacího řádu pro činnost ÚR- Svazu DaP AČR:

Odloženo na příští zasedání po prostudování návrhu.

add 8./ Diskuse:

Zapsána k jednotlivým bodům.

add 9./ Návrhy – opatření:

R. Konečný navrhuje doplnění plánu na rok 2014. Je nutno účastnit se na koordinačních poradách MO (řídí Najgebauer, sekretářka 973 201 251, 973 212 632, MOB 602 140 538), účastnit se bude M. Prokop.

add 10./ Projednání a schválení návrhu usnesení s jednání ÚR-Svazu:

viz usnesení – klikni zde   Usnesení ÚR 13.3.2014

add 11./ Stanovení termínu příští porady P-ÚR SvazDaP AČR:

3. 4. 2014 v 11.00 hodin, salonek bude upřesněn, žádám o  100% účast.

 

V Praze dne 13. 3. 2014
Zapisovatel:  Miroslav Fehér

Předseda ÚR SvazDaP
Rostislav Konečný

Zanechte komentář

Musíte být přihlášen k psaní komentářů.