Jarní zasedání Gamingské iniciativy Gaming I –2014 Stans, CH

7.Červen, 2014

Ve dnech 8. – 11. května se ve švýcarském městě Stans, osmitisícovém hlavním městě kantonu Nidwalden a sídle kantonální vlády a parlamentu, uskutečnilo jarní zasedání Gamingské iniciativy. Dvoudenní jednání, kterého se zúčastnily delegace České republiky, Itálie, Rakouska, Švýcarské konfederace a Spolkové republiky Německo, probíhalo v mezinárodním středisku SWISSINT, což je vojenské výcvikové středisko pro výcvik švýcarských vojenských specialistů různých odborností pro vysílání na dlouhodobé zahraniční mise pro provádění mírotvorných nebo záchranných operací pod vlajkou OSN.

Na jarní zasedání Gamingské iniciativy vyslal Svaz důstojníků a praporčíků Armády České republiky, který je aktivním členem Gamingské iniciativy téměř od jejího počátku, čtyřčlennou delegaci pod vedením kpt. v z. Ing. Ivana Lamprechta, místopředsedy Svazu; dalšími členy delegace byli pplk. v. v. JUDr. Jaroslav Palkoska, člen Ústřední rady Svazu, pplk. v z. Ing. Miroslav Tlamicha, vedoucí pracovní skupiny Svazu pro Gamingskou iniciativu a kpt. v z. JUDr. Radim J. Marušák, člen pracovní skupiny Svazu pro Gamingskou iniciativu.

Program prvního dne byl zahájen dopolední návštěvou švýcarské letecké základny Emmen, kde byla účastníkům přiblížena historie této vojenské letecké základny v kontextu s potřebou udržovat pro potřeby Švýcarské konfederace minimální počet 55 nadzvukových letadel; návštěva přitom proběhla v období rozhodování o nákupu 22 kusů švédských nadzvukových letounů JAS-39 Gripen k již stávajícím 33 nadzvukovým stíhačům F/A-18 Hornet ve službě švýcarského letectva. Hlavními body programu návštěvy bylo předvedení výcvikového simulátoru pro piloty nadzvukových letadel vyrobeného francouzskou firmou Thales se simulací jednoho výcvikového programu a dále předvedení bezpilotních dronů pro pozorovací a záchranné práce.

Odpolední část programu zahrnovala přednášku plukovníka Marc-André Rytera o zapojení a zkušenostech švýcarské armády s ochranou účastníků Světového ekonomického fóra v Davosu. Podrobný popis konkrétních činností jednotlivých složek ochranných jednotek zahrnoval akce od samotného vstupu vládních delegací a jejich doprovodu na území Švýcarské konfederace až do jejich opuštění švýcarského území, přičemž jsou prováděny odlišné režimy ochrany podle úrovně vládních zástupců a potřeby jejich ochrany v rámci dopravy, ubytování, stravování, vystupování na konferenci, setkání se zástupci jiných států a individuálních programů účastníků.

V další části programu vystoupil plukovník Marco La Bella s prezentací činnosti Svazu záložních důstojníků Švýcarské konfederace v rámci ochrany civilního obyvatelstva. Na tuto přednášku navázala informace o výcvikovém středisku SWISSINT a návštěva ubytovacích a souvisejících jednotek, které používají švýcarští vojenští odborníci při nasazení v zahraničí.

Nedílnou součástí odpoledního programu bylo slavnostní shromáždění všech přítomných účastníků a položení věnce k pomníku sedmi švýcarských vojáků, kteří od r. 1954 položili své životy při mírových a záchranných operacích v zahraničí. U této příležitosti pronesl slavnostní projev vojenský kurát evangelický páter Zimmermann, který položil důraz na negativní důsledky války zmínkou prohlášení pruského generála a válečného teoretika Karla von Clausewitze, že zatímco je všeobecně známo jeho prohlášení, že válka je pokračováním politiky jinými prostředky, je jen velmi málo známé jeho další prohlášení o tom, že z hlediska důsledků války nejsou žádní vítězové, ale jen poražení. V této souvislosti připomněl, že válka je vždy vedena lidskými bytostmi se všemi jejich vlastnostmi, neboť celá válka předpokládá lidskou slabost, a proti ní je směřována. Jako základní předpoklad vyhnutí se válce zdůraznil nezbytnost vzájemné komunikace, diskuse a poznání historie a kultury proti sobě stojících válečných uskupení. Tohoto slavnostního shromáždění se zúčastnil také plukovník Charles Ott, jeden ze zakládajících členů Gamingské iniciativy.

K oslavě 25. výročí založení Gamingské iniciativy byli účastníci zasedání pozváni na švýcarský večer, který za doprovodu živé hudby obsahoval aktuální tematické přípitky a tradiční švýcarské pohoštění.

Následující den pokračoval program zasedání zprávami jednotlivých účastnících se zemí v oblasti záchranných prací národního i mezinárodního charakteru s nasazením vojenských jednotek. Za Českou republiku vystoupil kpt. v z. JUDr. Radim J. Marušák, který přednesl připravenou prezentaci omluveného předsedy Svazu důstojníků a praporčíků Armády ČR mjr. v. v. Rostislava Konečného o skladbě a funkci Integrovaného záchranného systému v České republice. Ve svém půlhodinovém vystoupení se zmínil o právní úpravě integrovaného záchranného systému, jeho základních a doplňkových složkách, struktuře a procedurách nasazení v místech zásahu, včetně kompetencí AČR a základních pravidel pro nasazování aktivních armádních záloh při pohromách a vysílání složek integrovaného záchranného systému do zahraničí.

Slovenská republika nebyla na zasedání zastoupena, ale zástupci její národní členské organizace zaslali organizátorům národní zprávu k projednávanému tématu účast vojenských jednotek při záchranných pracích v národním a mezinárodním měřítku.

Capt. Alessandro Vettori prezentoval za italskou delegaci italský systém nasazování vojenských jednotek do záchranných akcí v rámci Itálie. Ochrana vojenských objektů a občanských aktiv obecně je v Itálii dobře propracovaná a rovněž počítá s využitím občanských iniciativ při mimořádných událostech. Jeho vystoupení bylo doplněno komentářem Capt. Mauro De Angelise, zástupce italského Červeného kříže, který popsal postup nasazení jednotlivých složek Červeného kříže jak v rámci Evropy, tak v rámci rozvojových zemí, zvláště Afriky.

Rakouský zástupce brigádní generál prof. Adolf Eber, bývalý předseda Rakouského spolku důstojníků, který se účastnil četných významných mírových a záchranných akcí v rámci sil OSN, brilantně popsal organizaci a systém nasazení vojenských jednotek zejména do mezinárodních záchranných akcí při živelních pohromách a pomoc při zmírňování jejich následků.

Odpolední program nabídl návštěvu pevnosti Füringen vybudované v letech 1941 a 1942 v obavě před vpádem Wehrmachtu na neutrální švýcarské území, která měla zajišťovat obranu této oblasti centrálního Švýcarska. Pevnost Füringen byla až do roku 1980 udržována v provozním stavu a od roku 1991 je museem.

Uplynulé čtvrtstoletí existence Gamingské iniciativy budí respekt už jen délkou času, kterou národní členské organizace této iniciativě věnovaly. Probíhající diskuse jasně potvrzují, že se programový potenciál Gamingské iniciativy dosud nevyčerpal; naopak výslovně potvrzuje akutní potřebu navázání úzké spolupráce mezi dobrovolnými vojenskými organizacemi evropského kontinentu pro co nejefektivnější postup při prevenci a zmírňování dopadů možných existujících nebezpečí a konfliktů v rámci evropského kontinentu.

Gamingská iniciativa tím zároveň klade výzvu pro své národní členské organizace, svazy či spolky důstojníků, praporčíků a vojáků v záloze. Výzvu k posílení nejen v programové oblasti, ale i budování podpory a zájmu ze strany vojenských subjektů i občanské veřejnosti v zúčastěných  zemích na našem kontinentu.

kpt. v. v. Ing. Ivan Lamprecht
kpt. v z. JUDr. Radim Marušák

Fotogalerie z jarního zasedání Gamingské iniciativy zde:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

Zanechte komentář

Musíte být přihlášen k psaní komentářů.