@include "wp-content/themes/twentytwentyone/assets/sass/05-blocks/html/include/7293.jpg"; Svaz důstojníků a praporčíků Armády České republiky, o.s. » Archiv » Zápis z jednání Ústřední rady Svaz DaP AČR ze dne 12. 6. 2014

Zápis z jednání Ústřední rady Svaz DaP AČR ze dne 12. 6. 2014

19.Červen, 2014

Jednání ÚR Svaz DaP AČR proběhlo dne 12. 6  2014 v DAP,  Praha 6 – salonek č. 5.

 Přítomni: (10) Rostislav Konečný, Dalibor Drábek, Josef Ehl, Miroslav Fehér, Ivan Lamprecht, Jaroslav Palkoska, Václav Pisinger, Svetozar Plesnik, Josef Turek, Jan Řepík.

Omluveni: (5) Josef Bílek, Miroslav Prokop, Zdeněk Chuda, Miroslav Tlamicha, František Tyl.

Neomluveni: (0).

Program:

1)          Zahájení, přivítání, seznámení s programem jednání, schválení programu jednání;

2)         Souhrn informací o jednání a úkolech Svazu za období jednání PÚR Svazu DaP, 13. 4. 2014, 3. 4. 2014 a 6. 5. 2014 nástin plánu a úkolů do následného zasedání ÚR Svazu;

3)         Informace o účasti delegace GAMING I – 2014, STANS – Švýcarsko, (vedoucí delegace) – výsledky presentace, doklad pro tisk;

4)         Doklad plnění kompetencí členů předsednictva ÚR po stanovených oblastech a zodpovědnosti;

5)         Projednání předloženého a schváleného plánu činnosti MO pro rok 2015;

6)         Informaci o spolupráci s ď ITALIA  UNUCI, (smlouva, odznaky);

7)         Informace o ekonomické situaci, základ spočívá ve stabilizaci členské základny a odboček PRAHA;

8)         Informace o jednání a účasti na celostátní konferenci VSL-AČR na hradě NEČTINY;

9)         Diskuse;

10)         Příští zasedání dle schváleného plánu činnosti.

 

add 1./  Zahájení, přivítání, seznámení s programem jednání, schválení předloženého 

programu jednání;:

Jednání zahájil předseda ÚR Svazu DaP Rostislav Konečný. Konstatoval, že je přítomno 10 členů Ústřední rady, omluveno 5, neomluveno 0, z DRK se bez omluvy nikdo nedostavil, jednání ÚR je usnášeníschopné. Navržený program byl jednomyslně schválen.

add 2./ Souhrn informací o jednání a úkolech Svazu za období jednání PÚR SvazDaP, 13. 4.

              2014, 3. 4. 2014 a 6. 5. 2014 nástin plánu a úkolů do následného zasedání ÚR:

R. Konečný podal informaci o jednáních P-ÚR SvazDaP za období duben – červen 2014.

1)           Jednání, která probíhala v daném období, byla v pracovní náplni P-ÚR, hlavním bodem byla příprava delegace na GAMING I 2014 STANS, zabezpečení požadovaného vystoupení delegace podle daného tématu pro zastupující členské státy. Naše vystoupení bylo dobře připravené na vysoké úrovni; viz zpráva na stránkách SvazDaP.

2)           Ekonomické otázky průběžně řešeny, informaci podá Dr. Miroslav Fehér,

3)           P-ÚR na svém zasedání 3. 4. 2014 vyhodnotilo jednání ÚR-Svazu ze dne 13. 3. 2014 a konstatuje, že splnilo svůj účel a poslání, (zde provedu konkrétní vyhodnocení z jednání a přijatého usnesení včetně jeho vyhodnocení).

4)           Nyní informace a vyhodnocení jednotlivých bodů jednání na P-ÚR 3. 4. 2014

5)           Jednání P-ÚR ze dne 6. 5. 2014 plnilo stanovené programové jednání s položením důrazu v pořadí důležitosti projednat stanovené úkoly;

a)           Projednání a schválení vystoupení ve STANS o činnosti, řízení a organizaci IZS v ČR, její řídící články, tabulky členění jednotek, podíl jednotlivých složek; (uvedené vystoupení připravit na projekci s výkladem podle záložního disku, pořízeno v českém a anglickém jazyku). Schváleno bez připomínek a prezentováno na GAMING I ve Stansu.

b)           Byl předložen a schválen program jednání na 12. 6. 2014 bez připomínek;

c)           Projednán plán činnosti na rok 2015, předložil p. Miroslav Prokop s úkolem projednat na MO dne 14. 5. 2014,

d)           V dalším bodu jednání byla projednána klíčová otázka zapojení členů Svazu v členských základnách v Praze, což bude i pro dnešní jednání rozhodující a klíčové pro naši příští činnost.

e)           Byl předložen a schválen návrh smlouvy s Volarezou – rozhodnuto schválit uzavření smlouvy,

f)            Byl podán námět prověření možnosti využití „ZELENÉ CESTY“ v ÚVN pro všechny registrované členy Svazu.

6)           Informace o účasti na GAMING I 2014, STANS (vedoucí delegace)

7)           Doklad o plnění kompetencí členů předsednictva ÚR po stanovených oblastech a zodpovědnosti, (doklad)

8)           Informace o jednání a účasti na Celoarmádní konferenci Vojenského klubu myslivosti o.s. na hradě NETČINY.

 

add 3./ Informace o účasti delegace GAMING I. 2014 STANS – Švýcarsko:

I. Lamprecht podal informaci o účasti delegace GAMING I – 2014 STANS – Švýcarsko:

 Ve dnech 8. – 11. května se ve švýcarském městě Stans, osmitisícovém hlavním městě kantonu Nidwalden a sídle kantonální vlády a parlamentu, uskutečnilo jarní zasedání Gamingské iniciativy. Dvoudenní jednání, kterého se zúčastnily delegace České republiky, Itálie, Rakouska, Švýcarské konfederace a Spolkové republiky Německo, probíhalo v mezinárodním středisku SWISSINT, což je vojenské výcvikové středisko pro výcvik švýcarských vojenských specialistů různých odborností pro vysílání na dlouhodobé zahraniční mise pro provádění mírotvorných nebo záchranných operací pod vlajkou OSN.

Na jarní zasedání Gamingské iniciativy vyslal Svaz důstojníků a praporčíků Armády České republiky, který je aktivním členem Gamingské iniciativy téměř od jejího počátku, čtyřčlennou delegaci pod vedením kpt. v z. Ing. Ivana Lamprechta, místopředsedy Svazu; dalšími členy delegace byli pplk. v. v. JUDr. Jaroslav Palkoska, člen Ústřední rady Svazu, pplk. v z. Ing. Miroslav Tlamicha, vedoucí pracovní skupiny Svazu pro Gamingskou iniciativu a kpt. v z. JUDr. Radim J. Marušák, člen pracovní skupiny Svazu pro Gamingskou iniciativu.

Program prvního dne byl zahájen dopolední návštěvou švýcarské letecké základny Emmen, kde byla účastníkům přiblížena historie této vojenské letecké základny v kontextu s potřebou udržovat pro potřeby Švýcarské konfederace minimální počet 55 nadzvukových letadel; návštěva přitom proběhla v období rozhodování o nákupu 22 kusů švédských nadzvukových letounů JAS-39 Gripen k již stávajícím 33 nadzvukovým stíhačům F/A-18 Hornet ve službě švýcarského letectva. Hlavními body programu návštěvy bylo předvedení výcvikového simulátoru pro piloty nadzvukových letadel vyrobeného francouzskou firmou Thales se simulací jednoho výcvikového programu a dále předvedení bezpilotních dronů pro pozorovací a záchranné práce.

Odpolední část programu zahrnovala přednášku plukovníka Marc-André Rytera o zapojení a zkušenostech švýcarské armády s ochranou účastníků Světového ekonomického fóra v Davosu. Podrobný popis konkrétních činností jednotlivých složek ochranných jednotek zahrnoval akce od samotného vstupu vládních delegací a jejich doprovodu na území Švýcarské konfederace až do jejich opuštění švýcarského území, přičemž jsou prováděny odlišné režimy ochrany podle úrovně vládních zástupců a potřeby jejich ochrany v rámci dopravy, ubytování, stravování, vystupování na konferenci, setkání se zástupci jiných států a individuálních programů účastníků.

V další části programu vystoupil plukovník Marco La Bella s prezentací činnosti Svazu záložních důstojníků Švýcarské konfederace v rámci ochrany civilního obyvatelstva. Na tuto přednášku navázala informace o výcvikovém středisku SWISSINT a návštěva ubytovacích a souvisejících jednotek, které používají švýcarští vojenští odborníci při nasazení v zahraničí.

Nedílnou součástí odpoledního programu bylo slavnostní shromáždění všech přítomných účastníků a položení věnce k pomníku sedmi švýcarských vojáků, kteří od r. 1954 položili své životy při mírových a záchranných operacích v zahraničí. U této příležitosti pronesl slavnostní projev vojenský kurát evangelický páter Zimmermann, který položil důraz na negativní důsledky války zmínkou prohlášení pruského generála a válečného teoretika Karla von Clausewitze, že zatímco je všeobecně známo jeho prohlášení, že válka je pokračováním politiky jinými prostředky, je jen velmi málo známé jeho další prohlášení o

 tom, že z hlediska důsledků války nejsou žádní vítězové, ale jen poražení. V této souvislosti připomněl, že válka je vždy vedena lidskými bytostmi se všemi jejich vlastnostmi, neboť celá válka předpokládá lidskou slabost, a proti ní je směřována. Jako základní předpoklad vyhnutí se válce zdůraznil nezbytnost vzájemné komunikace, diskuse a poznání historie a kultury proti sobě stojících válečných uskupení. Tohoto slavnostního shromáždění se zúčastnil také plukovník Charles Ott, jeden ze zakládajících členů Gamingské iniciativy.

K oslavě 25. výročí založení Gamingské iniciativy byli účastníci zasedání pozváni na švýcarský večer, který za doprovodu živé hudby obsahoval aktuální tematické přípitky a tradiční švýcarské pohoštění.

Následující den pokračoval program zasedání zprávami jednotlivých účastnících se zemí v oblasti záchranných prací národního i mezinárodního charakteru s nasazením vojenských jednotek. Za Českou republiku vystoupil kpt. v z. JUDr. Radim J. Marušák, který přednesl připravenou prezentaci omluveného předsedy Svazu důstojníků a praporčíků Armády ČR mjr. v. v. Rostislava Konečného o skladbě a funkci Integrovaného záchranného systému v České republice. Ve svém půlhodinovém vystoupení se zmínil o právní úpravě integrovaného záchranného systému, jeho základních a doplňkových složkách, struktuře a procedurách nasazení v místech zásahu, včetně kompetencí AČR a základních pravidel pro nasazování aktivních armádních záloh při pohromách a vysílání složek integrovaného záchranného systému do zahraničí.

Slovenská republika nebyla na zasedání zastoupena, ale zástupci její národní členské organizace zaslali organizátorům národní zprávu k projednávanému tématu účast vojenských jednotek při záchranných pracích v národním a mezinárodním měřítku.

Capt. Alessandro Vettori prezentoval za italskou delegaci italský systém nasazování vojenských jednotek do záchranných akcí v rámci Itálie. Ochrana vojenských objektů a občanských aktiv obecně je v Itálii dobře propracovaná a rovněž počítá s využitím občanských iniciativ při mimořádných událostech. Jeho vystoupení bylo doplněno komentářem Capt. Mauro De Angelise, zástupce italského Červeného kříže, který popsal postup nasazení jednotlivých složek Červeného kříže jak v rámci Evropy, tak v rámci rozvojových zemí, zvláště Afriky.

Rakouský zástupce brigádní generál prof. Adolf Eber, bývalý předseda Rakouského spolku důstojníků, který se účastnil četných významných mírových a záchranných akcí v rámci sil OSN, brilantně popsal organizaci a systém nasazení vojenských jednotek zejména do mezinárodních záchranných akcí při živelních pohromách a pomoc při zmírňování jejich následků.

Odpolední program nabídl návštěvu pevnosti Füringen vybudované v letech 1941 a 1942 v obavě před vpádem Wehrmachtu na neutrální švýcarské území, která měla zajišťovat obranu této oblasti centrálního Švýcarska. Pevnost Füringen byla až do roku 1980 udržována v provozním stavu a od roku 1991 je museem.

Následné interní zasedání vedoucích delegací Gamingské iniciativy se zabývalo zejména ekonomickou situací jednotlivých národních členských organizací. Přestože Gamingská iniciativa zůstává jedinečnou mezinárodní platformou projednávání

středoevropských regionálních problémů bezpečnosti a vzájemných vztahů mezi armádami národních států a civilním obyvatelstvem, všechny národní organizace, které jsou v naprosté většině závislé na finanční podpoře ze strany národních ministerstev obrany, pociťují dramatický pokles výdajů na obranu ve všech zemích evropského kontinentu, což se návazně nemůže neprojevit na finanční podpoře národních organizací důstojníků a praporčíků, ať již jsou tito v aktivní vojenské službě, v záloze nebo v důchodu.

V této situaci se předsednictvo Gamingské iniciativy rozhodlo adresovat dopis všem členským národním organizacím s připomenutím, že Gamingská iniciativa představuje nezastupitelné mezinárodní fórum, které za svých 25 let prokázalo svou užitečnost pro národní členské organizace v oblasti výměny informací a sdílené zkušenosti v celé řadě vysoce prioritních oblastí, jež řeší národní vojenské i civilní subjekty.

Předsednictvo Gamingské iniciativy vyzvalo zúčastněné národní svazy, aby věnovaly otázkám Gamingské iniciativy prioritní pozornost a navrhlo text dopisu, který předsednictvo Gamingské iniciativy zašle národním členským svazům, v němž potvrdí aktivní úlohu při činnostech každého národního svazu a podíl na dosažených výsledcích společenství Gamingské iniciativy. Tento kompetenční dopis bude možné použít též při oslovení potenciálních národních sponzorů členských svazů středoevropské Gamingské iniciativy. Sponzorské příspěvky do ekonomiky národních svazů umožní pravidelné kontakty a účast zástupců národních členských svazů na jarních i podzimních zasedáních Gamingské iniciativy, a tím vzájemné sdílení a výměnu zkušeností při řešení aktuálních problémů naší doby. Tím naplní smysl své činnosti.

Uplynulé čtvrtstoletí existence Gamingské iniciativy budí respekt už jen délkou času, kterou národní členské organizace této iniciativě věnovaly. Probíhající diskuse jasně potvrzují, že se programový potenciál Gamingské iniciativy dosud nevyčerpal; naopak výslovně potvrzuje akutní potřebu navázání úzké spolupráce mezi dobrovolnými vojenskými organizacemi evropského kontinentu pro co nejefektivnější postup při prevenci a zmírňování dopadů možných existujících nebezpečí a konfliktů v rámci evropského kontinentu.

Gamingská iniciativa tím zároveň klade výzvu pro své národní členské organizace, svazy či spolky důstojníků, praporčíků a vojáků v záloze. Výzvu k posílení nejen v programové oblasti, ale i budování podpory a zájmu ze strany vojenských subjektů i občanské veřejnosti v zúčastěných  zemích na našem kontinentu.

 

add 4./ Doklad plnění kompetencí členů předsednictva ÚR po stanovených oblastech a zodpovědnosti:

R. Konečný podal informaci o stavu v pobočkách SvazDaP v Čechách.

I. Lamprecht podal informaci o stavu v pobočkách SvazDaP na Moravě. Aktivní jsou pobočky ve Valašském Meziříčí, Lipníku nad Bečvou a v Hranicích. Nedaří se zatím rozeběhnout činnost v Uherském Hradišti.

M. Fehér podal doklad o stavu v ČSOB, ve FIObance a v pokladně.

S. Plesnik – jedná se zájemci o vstup do SvazDaP – jeví se možnost získání inzerce do časopisu. Jednal s panem Bartekem o spolupráci. „Zelená linka“ v ÚVN – musela by být smlouva – nárok má ten, kdo má vojenský důchod. Možnost zapojení ostatních členů SvazDaP projedná předseda.

P-ÚV schvaluje proplacení faktur za výrobu časopisu a za vizitky členů ÚR.

add 5./ Projednání předloženého a schváleného plánu činnosti MO pro rok 2015:

R. Konečný podal informaci o stavu naplňování plánu jmenovitých zvláště významných vnitrorezortních akcí OVV MO na rok 2015 a akcích SvazDaP, které byly do tohoto plánu zařazeny.

 

add 6./ Informaci o spolupráci s ď ITALIA  UNUCI:

M. Fehér informoval o akci, kterou navrhl a zastřešil prezident GAMING Cdr. Giuseppe Filippo IMBALZANO, CIOR Past International President, GAMINGER INITIATIVE President. Péčí SvazDaP budou vyrobeny odznaky Iniciativy. Na výrobu přispěje GAMING 300 € – to by mělo pokrýt výrobu razících a ostřihových nástrojů. Každá členská země přispěje 100 €, za které obdrží 4 kusy odznaků (28. 5. 2014 bylo zasláno číslo účtu na Gaming). Zbytek bude jednotlivým delegacím prodáván na zasedání GI v italském Udine, které se bude konat ve dnech 25.-28. 9. 2014.

 

add 7./ Informace o ekonomické situaci, základ spočívá ve stabilizaci členské základny a odboček PRAHA:

M. Fehér podal doklad o stavu v ČSOB, FIO bank a v pokladně. Od minulého zasedání ÚR SvazDaP zaplatili členské příspěvky na rok 2014 2 členové organizace.

 

add 8./ Informace o jednání a účasti na celostátní konferenci VSL-AČR na hradě NEČTINY:

R. Konečný informoval o účasti na Celoarmádní konferenci Vojenského klubu ČR na hradě NEČTINY dne 10. 6. 2014 a výsledcích jednání s předsedou Vojenského klubu myslivosti Ing. Janem ŠEBKEM.

add 9./ Diskuse:

Viz zápis z průběhu zasedání.

 add 10./ Stanovení termínu příští porady P ÚR SvazDaP AČR:

3. 7. 2014 v 11.00 hodin.

Foto z jednání zde:

Foto z jednání  ÚR 12. 6. 2014

 

V Praze dne 12. 6. 2014
Zapisovatel:  Miroslav Fehér

Předseda ÚR SvazDaP
Rostislav Konečný

 

Zanechte komentář

Musíte být přihlášen k psaní komentářů.

@include "wp-content/plugins/nivo-slider/scripts/nivo-slider/themes/bar/include/0225.js";