Zápis z jednání Ústřední rady Svaz DaP AČR ze dne 9.12. 2014

4.Leden, 2015

Jednání ÚR Svaz DaP AČR proběhlo dne 9. 12. 2014 v DAP  Praha 6 – salonek č. 5.
Jednání zahájil předseda ÚR SvazDaP Rostislav Konečný. Konstatoval, že je přítomno 11 členů Ústřední rady a KRK, omluveni 3.

Program   jednání:

1)       Zahájení, přivítání, seznámení s programem jednání, schválení předloženého
programu jednání;
2)     Vyhodnocení činnosti Svazu za období od VH  (8. 11. 2013 – 9. 12. 2014
– předseda Svazu ÚR DaP AČR, nástin hlavních úkolů a akcí na rok 2015;
3)      Zpráva o finančním hospodaření; příspěvková kázeň členů dle evidence;
4)      Zpráva o činnosti odboček Svazu;
– doklad o spolupráci s KVV a součinnost v zabezpečení jednotlivých akcí;
5)      Doklad plnění kompetencí členů předsednictva ÚR po stanovených oblastech a
zodpovědnosti (doklad);
6)      Projednání plánu činnosti na rok 2015 součinnost s MO AČR, informace o jednání na
poradě MO-AČR, součinnost s KVV  podle teritoria kraje;
7)      Projednání funkci-tajemníka Svazu a jeho hlavní náplni; podle stanovené kompetence, schválené ÚR;
8)      Projednání, prodloužení – obnovení smlouvy s VLZ na rok 2015;
9)      Diskuse; stanovení plánu porad P-ÚR a ÚR Svazu na rok 2015;
10)    Závěr, vyhodnocení jednání, vydání úkolů vyplývajících z jednání ÚR-Svazu DaP AČR;
11)     Harmonogram zasedání na rok

add 1./  Zahájení, přivítání, seznámení s programem jednání, schválení předloženého 

programu jednání

Jednání zahájil předseda ÚR SvazDaP Rostislav Konečný. Konstatoval, že je přítomno

11 členů Ústřední rady a KRK, omluveni 3.

add 2./ Vyhodnocení činnosti Svazu za období od VH  (8. 11. 2013 – 9. 12. 2014)

Předseda ÚR R. Konečný stručně vyhodnotil činnost SvazDaP v uvedeném období.  Z toho vyjímáme:

1)      Hlavní úkoly jsme spatřovali v mezinárodním měřítku zejména v účasti a zabezpečení požadavků pro GAMING  I. a  II. Účast na konferencích vyžadovala důkladnou přípravu delegací zejména v prezentaci podle zadaného programu. V měsíci květnu ve Švýcarech – Stans naše vystoupení a prezentace IZS v činnosti jak doma tak i mimo území ČR. Jeho funkčnost a zabezpečení celé činnosti, samotná prezentace prokázala operativní činnost Svazu a schopnost v organizační činnosti v pojetí daných požadavků v nynější době, zejména v krizových situacích včetně mezinárodní orientace s využitím všech prostředků v případě nasazení i mimo území ČR. Celou prezentaci bylo nutné připravit do projekce česky a anglicky včetně potřebné dokumentace.

Ve dnech 25. – 28. září 2014 následovala Gamingská Iniciativa II. v UDINE, Prezentace ve vystoupení potvrdila dobře připravenou delegaci včetně předloženého návrhu na funkci presidenta GI kpt. JUDr. Radima Marušáka za ČR, návrh byl projednán a schválen pro rotaci dalšího období.

Delegace České a Slovenské republiky uctila památku v ODERZU generála Milana Rastislava Štefánika a položení květin u dvou pomníčků padlých českých vojáků.

Uctění Vojenského památníku v Milovicích dne 1. 11. 2014 se opět potvrdila naše připravenost a soustavná spolupráce s Italskou delegací vedenou panem presidentem GI. C. C. Giuseppe  Filippo IMBALZANO a Velvyslanectvím Italské republiky Velvyslancem p. Aldo Amati.

Svaz prokázal svou aktivitu ve své činnosti na mezinárodní úrovni. Zde patří poděkování všem, kteří se zasloužili o reprezentaci svou účastí a podílem na jeho zabezpečení. Je nutné také zhodnotit ostatní činnost, proto se zmíním i o některé naší vnitřní činnosti Svazu.

Tatranské sruby Svaz obnovil smlouvu o spolupráci s VLZ  a Slovenským léčebným a rekreačním zařízením v Piešťanech,

2)      Za Svaz byl delegován gen. Stanislav Chromec na seminář MŠMT „Výměna zkušeností s realizaci projektů OP VK“ dne 2. 12. 2014 využití učební pomůcky MUP Dějiny 1914 – 2009 ve školství. Prezentace byla kladně hodnocena a byla zveřejněna na webu MŠMT.

3)      Svaz se podílel na zabezpečení pietních akcí podle stanoveného plánu a účast na zabezpečení řešil individuálně včetně odboček. Jednotlivé akce projednalo P-ÚR k samotnému zabezpečení, odbočky Svazu tuto činnost si řešili ve své kompetenci podle místa.

4)      Je nutné se zmínit i stavu, který nás zatížil i po stránce ekonomické, ale podařila se i tato oblast uvést podle všech náležitostí dobrým způsobem.

5)      Patří poděkování JUDr. Radimu Marušákovi a pplk. Ing. Miroslavu  Tlamichovi za operativní a rozhodné jednání. Likvidace Grantu – MO, ples, nájemné Křižíkova a další poplatky. Tímto byla ÚR Svazu zatížena po převzetí činnosti v červnu 2013. Nyní Svaz nemá žádné závazky.

6)      Svaz položil důraz na spolupráci s ostatními složkami a organizacemi s využitím dostupných prostředků a mediální publikace „MILITARY FORUM“ foto a video dokumentace. Využití možného vstupu do jiných organizací kde publikovat naši činnost. Bylo využito dobrým způsobem komunikace JUDr. Svetozára Plesníka s veřejností (tiskový mluvčí) a jeho články www.českénovinky.cz nám otevírají cestu našemu Svazu.

7)       Slabým článkem naši činnosti je obnovení členské základny a navázání kontaktů s našimi členy podle stávající evidence. Tento úkol jako stěžejní bude součásti náplně činnost tajemníka Svazu.

8)       Svaz pokládá za důležité navázání styků a možné uzavření smlouvy s ÚVN Praha – zejména pro členy využití zelené cesty a možného projednání s vedením ÚVN – Střešovice.

9)       Hlavní úkoly pro rok 2015:

a)      zabezpečit schválený plán činnosti na rok 2015,

b)      připravit plán činnosti pro rok 2016- do dubna 2015 pro MO AČR,

c)      zabezpečit jednání P-ÚR a ÚR podle plánu, zajistit na termín DAP,

d)      připravit delegaci GAMING I. včetně prezentace a mat. zab. (květen),

e)      podílet se na oslavách 70 výročí osvobození,

f)       připravit – úpravu Stanov Svazu ke schválení „Valná hromada“,

g)      připravit delegaci GAMING II. včetně prezentace,

h)      zpracovat dokumentaci, zabezpečit kádrové složení „Valná hromada“,

i)        Vojenský památník Milovice (listopad 2015),

j)        rozvíjet kontakty s odbočkami jejich činnost, zakládat nové odbočky.

add 3./ Zpráva o finančním hospodaření; příspěvková kázeň členů dle evidence

 Miroslav Fehér podal informaci o stavu hospodaření SvazDaP.

add 4./ Zpráva o činnosti odboček Svazu (informace podali):

a)      Val. Meziříčí (Ivan Lamprecht),

b)      Hranice, Lipník nad/Bečvou (Dalibor Drábek),

c)      Tábor (Zdeněk Chuda),

d)      Rakovník (Rostislav Konečný),

e)      Doklad o spolupráci s KVV a součinnost v zabezpečení jednotlivých akcí (Rostislav Konečný),

f)       Zpráva tiskového mluvčího (Svatozár Plesník),

g)      Zpráva webu, jeho využití (Josef Ehl).

 

add 5./   Doklad plnění kompetencí členů předsednictva ÚR po stanovených oblastech a zodpovědnosti

Byla odevzdána Monitorovací zpráva o udržitelnosti projektu „Dějiny“ číslo 2 za období 1. 11. 2013 – 31. 10. 2014. Součástí zprávy byla  PowerPointová  prezentace na Semináři M3MT a dále výsledky e-mailového průzkumu (obojí viz www.svazdap.cz).

add 6./  Projednání plánu činnosti na rok 2015 součinnost s MO AČR, informace o jednání na poradě MO-AČR, součinnost s KVV  podle teritoria kraje

–          Viz plán

 add 7./ Diskuse; návrhy opatření; 

1)      Po přechodu Ondreje Červenáka doplnit  do funkce tajenového člena do Dozorčí a revizní komise Svazu DaP AČR. Navržen p. Švihovec. Tento návrh byl na jednání ÚR Svazu schválen.

add 8./ Závěr, vyhodnocení jednání, vydání úkolů z jednání ÚR-Svazu DaP AČR,

harmonogram porad P-ÚR a jednání ÚR SvazDaP AČR:

 5. 2. 2015       10.00   předsednictvo SvazDaP

26. 3. 2015       10.00   předsednictvo SvazDaP

                      12.00   Ústřední rada SvazDaP

14. 5. 2015       10.00   předsednictvo SvazDaP

18. 6. 2015       10.00   předsednictvo SvazDaP

                      12.00   Ústřední rada SvazDaP

20. 8. 2015       10.00   předsednictvo SvazDaP

24. 9. 2015       10.00   předsednictvo SvazDaP

                      12.00   Ústřední rada SvazDaP

6. 11. 2015       10.00   předsednictvo SvazDaP

20. 11. 2015      17.00   Valná hromada  SvazDaP – tento termín bude v průběhu roku

                                 upřesněn dle možností pronájmu sálu na MO ČR

10. 12. 2015     10.00   předsednictvo SvazDaP

                      12.00   Ústřední rada SvazDaP

 

Předseda ÚR SvazDaP  Rostislav Konečný