Zápis z jednání Ústřední rady Svaz DaP AČR ze dne 31. 3. 2015

9.Duben, 2015

Jednání ÚR Svaz DaP AČR proběhlo dne 31. 3. 2015 v DAP  Praha 6 – salonek č. 5.
Jednání zahájil předseda ÚR SvazDaP Rostislav Konečný. Konstatoval, že je přítomno 7 členů Ústřední rady a 2 hosté, omluveni Radim Marušák a Miroslav Tlamicha.

I. předsednictvo ÚR SvazDaP AČR z.s.

Přítomni: (7) Rostislav Konečný, Miroslav Fehér, Ivan Lamprecht, Svetozar Plesník, Josef Ehl, Ondrej Červenák
Hosté: (2) Dalibor Drábek, Václav Kott.
Omluveni: (2) Radim Marušák, Miroslav Tlamicha.

Program jednání:

1)                  Zahájení, přivítání, seznámení s programem jednání, schválení předloženého programu;

2)                  Vyhodnocení zasedání ÚR a jednání P-ÚR ze dne 5. 2. 2015, přijetí opatření v jednotlivých oblastech a plánu činnosti pro rok 2015;

3)                  Informace o ekonomické oblasti – daňové přiznání za rok 2014, placení členských příspěvků za rok 2015; včetně úhrady poboček Svazu;

4)                  Zprávy o činnosti odboček SvazDaP AČR; zabezpečení k 70. výročí osvobození a účast na pietních akcích; doklad o spolupráci s KVV a MěÚ v součinnosti k zabezpečení jednotlivých akcí;

5)                  Projednání a schválení plánu činnosti pro rok 2016 na základě porady ze dne 25. 3. 2015 Sekce státního tajemníka MO AČR a realizace na r. 2016

6)                  Informace a zabezpečení GAMING I. Maribor/Slovinsko 28-31. 5. 2015 a GAMING II. Rijeka/ Chorvatsko 17-20. 9. 2015

7)                  Projednat pracovní skupinu na vypracování dokumentu jako prezentaci na vystoupení na zadané téma; Kyberterorismus ve společnosti a opatření jak mu čelit včetně ozbrojených sil, podíl důstojníků v záloze;

8)                  Projednat delegaci na účasti GAMING I. a II. a schválení ÚR SvazDaP AČR;

9)                  Schválení přihlášek nových členů SvazDaP AČR;

10)              Diskuse, návrhy na opatření,

11)              Závěr, vyhodnocení jednání, vydání úkolů vyplývajících z jednání ÚR-SvazDaP AČR;

12)              Příští zasedání P-ÚR 14. 5. 2015 v 10:00 hod. DAP.

1. Zahájení, přivítání, seznámení s programem jednání, schválení předloženého programu;

 RK seznámil s navrženým programem. Nikdo z přítomných neměl připomínky. Program byl jednomyslně schválen.

2. Vyhodnocení zasedání ÚR a jednání P-ÚR ze dne 5. 2. 2015, přijmutí opatření v jednotlivých oblastech a plánu činnosti pro rok 2015;

Zprávu podal RK podle bodu 10. z minulého zasedání (viz tam). Plán SvazDaP na rok 2016 je nutno odevzdat do konce dubna 2015. Z toho důvodu žádá všechny pobočky o podklady do 10. 4. 2015 na adresu RK a OČ.

RK dále seznámil přítomné s materiálem „Plánování a realizace akcí organizovaných spolky“ – zpracovaný Mgr. Kamilou Hrbatovou a Mgr. Františkem Najgebauerem. Tento materiál upřesňuje roční plánování spolků, měsíční plánování spolků, vlastní akce spolků, požadavky na dopravu a občerstvení a upřesňuje požadavkový list. Na měsíčních poradách na MO (viz harmonogram, účast OČ) vždy dávat, případně upřesňovat aktuální požadavky na nejbližší období.

Případné řádně zdůvodněné požadavky a návrhy na ocenění (vyznamenání nebo zvyšování hodnosti) k termínu 28. 10. nutno předložit nejpozději do 30. 6. 2015.

 MF dostal úkol zkontaktovat se s Danem Zavoralem ohledně termínu Valné hromady 20. 11.2015 – po jednání bylo zjištěno, že pracovníci MO v pátek jsou pouze do 15.00, je třeba určit urychleně nový termín Valné hromady Svazu.

3. Informace o ekonomické oblasti – daňové přiznání za rok 2014, placení členských příspěvků za rok 2015; včetně úhrady poboček Svazu;

 MF podal informaci o stavu hospodaření SvazDaP. Daňové přiznání bylo zpracováno systémem Pohoda a včas odeslán o na FÚ Praha 8. Po změně adresy organizace, nastane i změna FÚ.

Dále MF informoval o stavu účtu v ČSOB a pokladny. Situace umožňuje platit zasílané faktury a také vydat první číslo Military forum 2015.

Placení členských příspěvků – do pokladny SvazDaP uhrazeno z poboček Lipník n. B., Valašské Meziříčí a Tábor. Členové z Prahy platí přímo na účet SvazDaP. MF apeluje na členy ÚR, aby tak učinili stejným způsobem.

 4. Zprávy o činnosti odboček SvazDaP AČR; zabezpečení k 70. výročí osvobození a účast na pietních akcích; doklad o spolupráci s KVV a MěÚ v součinnosti k zabezpečení jednotlivých akcí;

 Předsedové poboček Lipník n. B., Valašské Meziříčí, Rakovník, Praha a Tábor podali informace o stavu členské základny a o činnosti svých poboček. MF žádá o zaslání plánu na rok 2015 do 10. 4., aby jej mohl zveřejnit v příštím čísle Military forum.

JE podal návrh na zabezpečení aktualizace svazového webu. Prosté příspěvky je schopen obratem zařadit (nadpis, text, přílohy), v případě nutnosti zásahu IT bude oslovena organizace 4motion. Návrh byl schválen.

OČ připomíná, že má k dispozici pouze zastaralý seznam členů pražské organizace. JE přislíbil zaslat obratem nový, aktualizovaný.

RK upřesnil číslování členských průkazů – neplést si s číslem odznaku v pouzdře.

RK dále podal informaci o POKOS (příprava občanů k obraně státu). RK dále odkázal na www.pokos.army.cz.

 5. Projednání a schválení plánu činnosti pro rok 2016 na základě porady ze dne 25. 3. 2015 v Sekci státního tajemníka MO AČR a realizace na r. 2016;

 RK přednesl návrh svazových akcí a požádal předsedy poboček do 10. 4. o aktualizaci podle místních plánů práce. V příloze k zápisu je zaslán plán akcí na rok 2015 jako inspirační materiál.

 6. Informace a zabezpečení GAMING I. Maribor/Slovinsko 28. – 31. 5. 2015, GAMING II. Rijeka/ Chorvatsko 17. – 20. 9. 2015;

 Tématem nejbližšího zasedání je kyberšikana – kyberterorismus v informační společnosti. RK připravil podkladový materiál a dále odkázal na webové stránky:
https://twitter.com/pokos.army.cz,
www.inflow.cz/kybernetismus-v-informační-společnosti-část-1, http//cs.wikipedia.org/wiki/kyberterorismus.

MF informoval o žádosti M. Vaňka o možnosti zúčastnit se na vlastní náklady tohoto zasedání a připravit z něj reportáž pro TV. RK upozornil, že to podléhá schválení prezidenta GAMING a že to s panem Vaňkem projedná.

K účasti na jarním zasedání – zúčastní se: R. Konečný, R. Marušák, M. Tlamicha, I. Lamprecht, Sv. Plesník, O. Červenák, J. Palkoska.

 7. Projednat pracovní skupinu na vypracování dokumentu jako prezentaci na vystoupení na zadané téma; Kyberterorismus ve společnost a opatření jak čelit včetně ozbrojených sil, podíl důstojníků v záloze;

 M. Tlamicha spolu s J. Ehlem budou jednat s ředitelem Agentury KIS gen. Ing. Kaše za účelem přípravy a zpracování podkladů pro prezentaci k zadanému tématu pro jarní GI v Mariboru. Jazykový převod zpracovaného materiálu do jednací řeči angličtiny – R. Marušák.

8. Projednat delegace na účasti GAMING I. a II. a schválení ÚR SvazDaP AČR;

 Jarního zasedání GAMING I v Mariboru se zúčastní: R. Konečný, R. Marušák, M. Tlamicha, I. Lamprecht, Sv. Plesník, O. Červenák, J. Palkoska a J. Ehl.  Schváleno.

 9. Schválení přihlášek nových členů SvazDaP AČR;

 Byly projednány zaslané přihlášky 7 nových žadatelů.  Členství žadatelů bylo schváleno.

 10. Diskuse, návrhy na opatření;

 Další návrhy mimo projednávané body nebyly předloženy.

11. Závěr, vyhodnocení jednání, vydání úkolů vyplývajících z jednání ÚR-SvazDaP AČR;

RK vyhodnotil jednání Ústřední rady, připomenul uložené úkoly a poděkoval všem za účast.

12. Příští zasedání P-ÚR bude dle plánu 14. 5. 2015 v 10:00 hod. v DAP.

II. ÚR SvazDaP AČR z. s.

 Přítomni: (7) Rostislav Konečný, Josef Bílek, Ondřej Červenák, Dalibor Drábek, Josef Ehl, Miroslav Fehér, Zdeněk Chuda,
Ivan Lamprecht, Jaroslav Palkoska, Václav Pisinger, Svetozár Plesník, Miroslav Tlamicha, Josef Turek.

Omluveni: (1) Radim Marušák.

Program jednání:

Viz výše program P ÚV SvazDaP.

Zapsal:    Místopředseda ÚR Svaz DaP AČR   Miroslav Fehér

Schválil:   Předseda ÚR Svaz DaP AČR   Rostislav Konečný