Zápis z jednání Ústřední rady Svaz DaP AČR ze dne 17. 6. 2015

8.Červenec, 2015

Jednání ÚR Svaz DaP AČR proběhlo dne 17. 6. 2015 v DAP  Praha 6 – salonek č. 5. Jednání zahájil předseda ÚR SvazDaP Rostislav Konečný. Konstatoval, že jsou přítomni všichni pozvaní členové předsednictva Ústřední rady, omluven tajemník O. Červenák, jednání je usnášeníschopné.

Přítomni: (10) Rostislav Konečný, Miroslav Fehér, Ivan Lamprecht, Svetozar Plesník, Miroslav Tlamicha, Jaroslav Palkoska, Dalibor Drábek, Josef Turek, Václav Pisinger, Zdeněk Chuda

Omluveni: (5) Josef Ehl, Ondrej Červenák, Josef Bílek, Radim Marušák, Petr Švihovec.

Program:

 1. Zahájení, přivítání, schválení předloženého programu jednání (pro P-ÚR a ÚR SvazuDaP AČR);
 2. Informace a rozbor účasti delegace GAMING I. Maribor 28. – 31. 5. 2015
  – projednání písemného dokladu – vyhodnocení presentace ke zveřejnění  v časopise  MF pro informování členské základny;
 3. Informace a projednání účasti na GAMING II. Rijeka, 24. – 27. září 2015, dle plánu Svazu – zabezpečení presentace;
 4. Informace o činnosti poboček Svazu od 31. 3. 2015
 5. Informace o stavu členské základny a jednotlivé zapojení do „POKOS“;
 6. Projednání Stanov Svazu schválených změnou 22. 2. 2011 VS/1 20837/93R;
 7. Informaci o zabezpečení účasti 1. 11. 2015 v Milovicích;
 8. Projednání a stanovení úkolů k přípravě „Valné hromady svazu“na Valech dne 20. listopadu 2015;
 9. Informaci o ekonomické situaci Svazu;
 10. Diskuse, návrhy na opatření;
 11. Závěr, vyhodnocení jednání P-ÚR a ÚR Svazu DaP AČR.

Add 1. / Zahájení, přivítání, seznámení s programem jednání:

Jednání zahájil předseda ÚR SvazDaP Rostislav Konečný. Konstatoval, že jsou přítomni všichni pozvaní členové předsednictva Ústřední rady, omluven tajemník O. Červenák, jednání je usnášeníschopné. Navržený program byl jednomyslně schválen.

Add 2. / Informace a rozbor účasti delegace GAMING I. Maribor 28. – 31. 5. 2015 – projednání písemného dokladu – vyhodnocení presentace ke zveřejnění ve svazovém časopise pro informování členské základny;

Předseda Rostislav Konečný zhodnotil účast delegace našeho Svazu jednání Gaming I-2015 v Mariboru jako úspěšnou a vyslovil pochvalu za organizaci a přípravu naší účasti Mir. Tlamichovi, Josefu Ehlovi, ale zvláště Radimovi Marušákovi nejen za přípravu naší prezentace, ale také za excelentní přednesení obou našich příspěvků na konferenci.

Uložil připravit a uveřejnit zprávu o jednání Gamingské Iniciativy v Mariboru a doplnit více fotografií z akce Josefu Ehlovi tak, aby mohl vše dát na naše stránky www.svazdap.cz.

Tiskovou zprávu o konání a průběhu letošní konference GI v Mariboru již také publikoval Svetozár Plesník na stránkách www.ceskenovinky.eu.

Materiál našeho příspěvku – prezentace „Cyberterrorism – Threats and Defence“ – v češtině také publikovat ve svazovém časopisu Military Forum a použít dále pro propagaci, R. Marušák spolu s J. Ehlem připraví též jeho zveřejnění na našem webu.

Z jednání GI v Mariboru pak byl všem zástupcům zúčastněných delegaci zadán dopisem past- presidentky LtCol Heidi Kornek úkol zpracovat do 30. 6. 2015 své připomínky a náměty do předané osnovy Strategického plánu GI pro léta 2016-2018 jako představu svých názorů na další vývoj GI do budoucna. V tomto bodě požádal předseda Konečný R. Marušáka o pomoc s přípravou stanoviska pro GI. Národní svazy by se měly ve své práci více kontaktovat a spolupracovat se svými MO a z toho pak zobecnit úkoly a možnosti svazů i GI pro další rozvoj a spolupráci. Přípravu tohoto materiálu pro další jednání na příštím zasedání GI zpracuje Radim Marušák, po návštěvě a projednání této problematiky na MO s gen. Adamem.

 Add 3. / Informace a projednání účasti na GAMING II. Rijeka, 24. – 27. září 2015, dle plánu Svazu – zabezpečení presentace;

Příští zasedání Gamingské iniciativy proběhne 24. – 27. 9. 2015 v chorvatské Rijece, jak v Mariboru potvrdil nynější viceprezident GI plk. Stanislav Linič. Na této konferenci také proběhne volba viceprezidenta Gi pro další období, když podle pravidel dosavadní viceprezident přejde v rámci stanovené rotace na funkci prezidenta GI a současný prezident pak do funkce pastprezidenta, čímž je zajišťována kontinuita vedení této organizace. Kandidátem na funkci viceprezidenta na příští 2 roky byl schválen zástupce našeho Svazu DaP AČR kpt. v. z. JUDr Radim Marušák, který v Mariboru svou kandidaturu přijal.

Svetozár Plesník proto udělá při této příležitosti s Radimem Marušákem za redakci Military Forum rozhovor do příštího čísla časopisu. Prověrka stavu příprav materiálů pro jednání v Rijece bude na předsednictvu ÚR Svazu dne 23. 7. 2015 a konečný stav projednávaných materiálů a účast v delegaci bude schvalována na příštím zasedání ÚR dne 10. září 2015.

Add 4. / Informace o činnosti poboček Svazu od 31. 3. 2015

Předseda Svazu provedl rekapitulaci činnosti dle plánu pro rok 2015, pobočky pracovaly dle svých ročních plánů činnosti v místě působnosti, jak předsedové poboček referovali o činnosti poboček Svazu na posledním březnovém zasedání ÚR.

Add 5. / Informace o stavu členské základny a jednotlivé zapojení do „POKOS“;

Předseda Rostislav Konečný zdůraznil potřebu věnovat náležitou pozornost projektu Min. obrany POKOS, který byl vyhlášen již na podzim roku 2013. Tento projekt POKOS („Příprava občanů k obraně státu“) nahrazuje dřívější Týdny s armádou a má hlavní úkol zejména informovat veřejnost o činnostech a úkolech ozbrojených sil a také poskytnout základní údaje týkající se civilní obrany. Zde se nachází široké pole možností spolupráce s mládeží školami i školkami, kde se mohou přitažlivou formou děti seznámit  s armádou a jejím posláním. Na tomto poli je široce možno se zapojit zejména také v našich svazových pobočkách, a to prací s dětmi formou dětských dnů pro školáky nebo tematických kroužků s brannou a vlasteneckou tématikou.

Ivan Lamprecht v tomto bodě informoval o zkušenostech z pobočky Valašské Meziříčí, že se stalo, že se členové pobočky setkali i s nezájmem vedení školy o navrženou brannou akci a spolupráci, ale také se podařilo mladým členům pobočky zorganizovat velmi úspěšný Dětský den na ZŠ. Vše záleží na pochopení a ochotě vedení školy.

Add 6. / Projednání Stanov Svazu schválených změnou 22. 2. 2011 VS/1 20837/93R;

Uloženo členům ÚR prostudovat nutné a vhodné úpravy Stanov Svazu ve vztahu zejména k platnému novému Občanskému zákoníku s cílem přípravy návrhu úprav k projednání na listopadové Valné hromadě Svazu DaP. Stanovisko členů ÚR dát do příštího zasedání Ústřední rady Svazu 10. 9. 2015.

Add 7. / Informaci o zabezpečení účasti 1. 11. 2015 v Milovicích;

Účast v Milovicích a její personální i materiální zabezpečení projedná výbor při schůzce s p. Imbalzanem v Praze v průběhu měsíce července.

Add 8. / Projednání a stanovení úkolů k přípravě „VALNÉ HROMADY SVAZU“na Valech dne 20. listopadu 2015;

Předseda Rostislav Konečný potvrdil, že místnost – Velký sál MO ČR na Valech – pro konání Valné hromady Svazu je na plánovaný termín 20. listopadu 2015 pevně přislíbena, je nutno dát oficiální písemný požadavek na odbor MO plk. Stehlíka.

Do 13. 8. 2015 na koordinační poradu u p. Najgebauera na MO připravit požadavek a informaci, včetně personálního zajištění, připravit pozvánky hostů – zástupce MO ČR, NGŠ, zást. odb. pro veterány a další ….

Do ÚR Svazu 10. 9. 2015 nutno připravit návrhy kádrového zabezpečení pro VH, kandidátku ÚR a DRK Svazu. Bylo navrženo doplnit v návrhu kandidátky navrhovaného člena do ÚR Svazu za každou pobočku.

Připravit organizační zabezpečení schůze VH a zajistit včasnou přípravu a schválení materiálů k jednání VH (zpráva o činnosti, zpráva DRK, pozvánka s programem VH, pracovní návrh usnesení, prezentační archy atd.) – projednat na předsednictvu ÚR 10. 9. 2015.

Stanovený termín jednání VH: 20. listopad 2015, příchod účastníků 13:00, začátek jednání v 13:30 hod.

Add 9. / Informaci o ekonomické situaci Svazu;

Miroslav Fehér podal informaci o stavu účtu SvazDaP po uhrazení nákladů spojených s vydáním čtvrtletníku Military Forum. Současně podal informaci o aktuálním stavu pokladny SvazDaP.
Stále se nedaří získat sponzora, který by pomohl zabezpečit pestřejší činnost organizace. Světlou výjimkou je Fr. Tyl, který formou inzerce pomáhá vydávat svazový časopis.

add 10. / Diskuse, návrhy na opatření;

 • První letošní číslo vyšlo v měsíci květnu, šéfredaktor Miroslav Fehér informuje o přípravě druhého čísla, které bude mít opět cca 20 stran a přinese příspěvky, o nichž jednáno v předchozích bodech – viz výše.

Další příspěvky do tohoto čísla (zprávy a informace z poboček, akce POKOS apod.) zaslat co nejdříve k rukám šéfredaktora.

 • Miroslav Fehér dává opět k diskusi návrat k formě plastových průkazek, což podporuje příkladem z praxe novinářských průkazek (jedná se o jednorázový poplatek za grafické ztvárnění členských karet ve výši 450,- Kč pro celý SvazDaP a následně cena jedné průkazky ve výši do 40,- Kč ročně – po zaplacení příspěvku na daný rok), které by nahradily současné ne příliš vzhledné papírové průkazky. Z diskuse k tomuto návrhu: – nutno zvážit po celkové nákladové stránce, vč. poštovného.
 • Z diskuse vyplynuvší z projednávání námětů a stanoviska k možnostem a úlohám chystaného Strategického plánu: Radim Marušák připomíná, že pro další úkoly a zapojení Svazu je žádoucí, aby Svaz DaP AČR dosáhl svého zastoupení ve všech krajích. K tomu je mj. také potřebné navázat a zajistit ve všech krajích trvalou aktivní spolupráci s KVV.

add 11./ Závěr, vyhodnocení jednání, vydání vyplývajících úkolů:

Úkoly stanoveny v textu k jednotlivým projednávaným bodům porady.

Příští porada předsednictva ÚR se bude konat 23. července 2015 v 10:00 hod.

Následně pak další porada předsednictva ÚR se bude konat 10. září v 10:00 hod. a

řádné zasedání Ústřední rady Svazu DaP AČR pak následně v 12:00 hod,

vždy v salónku 5 ve II. poschodí DAP, Vítězné nám., Praha 6 – dle pozvánek!

Plán jednání do konce roku 2015:

23.7.2015 10:00hod. předsednictvo Svazu DaP

10.9.2015 10:00hod. předsednictvo Svazu DaP, od 12:00 Ústřední rada Svazu DaP

29.10.2015 10:00hod. předsednictvo Svazu DaP

12.11.2015 10:00hod. předsednictvo Svazu DaP

20.11.2015 13:00hod. Valná hromada Svazu DaP

10.12.2015 10:00hod. předsednictvo Svazu DaP, od 12:00 Ústřední rada Svazu DaP

Zapsal: Ivan Lamprecht

Předseda ÚR Svaz DaP AČR
Rostislav Konečný