Zápis z jednání Ústřední rady Svaz DaP AČR ze dne 23. 7. 2015

27.Srpen, 2015

Jednání ÚR Svaz DaP AČR proběhlo dne 23. 7. 2015 v DAP  Praha 6 – salonek č. 5. Jednání zahájil předseda ÚR SvazDaP Rostislav Konečný. Konstatoval, že jsou přítomni všichni pozvaní členové předsednictva Ústřední rady, omluveni jsou Svetozár Plesník a Miroslav Tlamicha. Přivítal prezidenta GI  Giuseppe Filippo Imbalzana.

Přítomni: (6) Rostislav Konečný, Miroslav Fehér, Ivan Lamprecht, Ondrej Červenák, Josef Ehl, Radim Marušák.
Omluveni: (2) Svetozar Plesník, Miroslav Tlamicha.
Hosté: (1) Giuseppe Filippo Imbalzano – prezident GI.

Program:

 1. Zahájení, přivítání, schválení předloženého programu jednání (pro P-ÚR a ÚR SvazDaP AČR);
 2. Vyhodnocení jednání ÚR Svazu 17. 6. 2015 viz zápis, projednání – opatření; příprava akce Milovice 2015;
 3. Informace a projednání účasti na GAMING II. Rijeka, 24. – 27. září 2015, dle plánu Svazu – zabezpečení presentace, příprava potřebné dokumentace a mat. zabezpečení;
 4. Projednání a příprava dokumentace včetně zabezpečení, požadavek na MO, zajištění místnosti na VALECH na 20. 11. 2015 od 13:00hod.
 5. Informace, stav členské základny, placení členských příspěvků, čl. zákl. Pha.;
 6. Informace o ekonomické situaci Svazu;
 7. Projednání programu jednání na 10. 9. 2015 P-ÚR a ÚR Svazu; (návrh);
 8. Diskuse, návrhy na opatření;
 9. Závěr, vyhodnocení jednání P-ÚR a ÚR Svazu DaP AČR.

Add 1. / Zahájení, přivítání, seznámení s programem jednání;

Jednání zahájil předseda ÚR SvazDaP Rostislav Konečný. Konstatoval, že jsou přítomni všichni pozvaní členové předsednictva Ústřední rady, omluveni jsou Svetozar Plesník a Miroslav Tlamicha, jednání je usnášeníschopné. Navržený program byl jednomyslně schválen.

 Add 2. / Vyhodnocení jednání ÚR Svazu 17.6.2015 viz zápis, projednání- opatření;

Předseda Rostislav Konečný zhodnotil minulé jednání ÚR – viz zápis z minulé schůze.

Pobočka z Val. Meziříčí zaslala návrh na udělení pamětních medailí SvazDaP – rozhodnuto udělit je na VH.
RK zjistí nabídku krabiček na medaile ve Slaném.
MF dtto v Praze.
POKOS – viz zápis.

MILOVICE – 7. 11. 2015

– Mramorová plaketa připomínající 1. SV do muzea (včetně organizátorů akce – UNUCI, GI, SvazDaP);

– Odhalení desky – oslava, vlajky ČR. It, proslovy – prezident GI, velvyslanec It, předseda SvazDaP (vždy cca 3 minuty);

– Věnce – letos významnější akce za účasti rodinných příslušníků padlých, uniformy, vlajky, standardy, starostové obcí z It;

– Po skončení malé občerstzvení;

– Zpívající horští myslivci;

– Pravděpodobně bude NG3 italské armády – prověřit účast za naši armádu;

– Na kolik by vyšla výroba vlajky (standardy) SvazDaP.

Add 3. / Informace a projednání účasti na GAMING II. Rijeka, 24. – 27. září 2015, dle plánu Svazu – zabezpečení presentace, příprava potřebné dokumentace a mat. zabezpečení;

Příští zasedání Gaminské iniciativy proběhne 24. – 27. 9. 2015 v chorvatské Rijece, jak v Mariboru potvrdil nynější viceprezident GI plk. Stanislav Linič. Na této konferenci také proběhne volba viceprezidenta Gi pro další období, když podle pravidel dosavadní viceprezident přejde v rámci stanovené rotace na funkci prezidenta GI a současný prezident pak do funkce past prezidenta, čímž je zajišťována kontinuita vedení této organizace. Kandidátem na funkci viceprezidenta na příští 2 roky byl schválen zástupce našeho SvazDaP kpt. v. z. JUDr Radim Marušák, který v Mariboru svou kandidaturu přijal.

Svetozár Plesník proto udělá při této příležitosti s Radimem Marušákem za redakci Military Forum rozhovor do příštího čísla časopisu. Prověrka stavu příprav materiálů pro jednání v Rijece bude na předsednictvu ÚR Svazu dne 23. 7.2015 a konečný stav projednávaných materiálů a účast v delegaci bude schvalována na příštím zasedání ÚR dne 10. září 2015.

Bude uděleno celkem 7 medailí SvazDaP.

Účast – RK, MT, RM, OČ, SP, JP, IL. Základní téma jednání – budoucnost GI.

Návštěva vojenského námořního muzea.

Vysoce ceněná prezentace naší delegace na minulém zasedání – prezident GI vyslovil opětovně pochvalu. Konstatoval, že díky práci SvazDaP došlo k celkovému oživení činnosti GI.

Add 4. / Projednání a příprava dokumentace včetně zabezpečení, požadavek na MO, zajištění místnosti na VALECH na 20. 11. 2015 od 13:00hod.

Stanovy SvazDaP – změna na VH. Připomínky a návrhy z poboček do 13. 8. 2015.

Příprava VH – místnost předběžně zajištěna,

 1. Občerstvení (projednat s MT),
 2. Pozvánky – rozešle JE elektronicky, grafiku připraví MF,
 3. Prezenční listina – připraví MF,
 4. Kandidátka nové ÚR a KRK – připraví RK,
 5. Dokumenty – Zprávu o činnosti – RK, část o hospodaření MF; Zprávu KRK – ZP,
 6. Video prezentace na zahájení a do přestávek – JE, podklady dodá RK,
 7. Noty na řízení VH – s využitím minulého zápisu připraví RK,
 8. Pro účastníky DVD dějiny – zajistí MF,
 9. Pozvání hostů – RK.

Add 5. / Informace o stavu členské základny placení členských příspěvků, čl. zákl. Pha.;

OČ – na oslovení ze seznamu bývalých členů SvazDaP z Prahy reaguje pouze cca 10% lidí. Většinou jsou starší 70 let.

RK – je nutné i nadále se všemi komunikovat.

OČ – za první pololetí získal celkem 14 nových členů – základ pražské pobočky?

RK – pobočky by měly vzniknout i u všech KVV, vždy alespoň jedna. Armáda činnost těchto organizací nepodporuje. Je třeba najít zdroj financí mimo členských příspěvků.

Add 6. /   Informace o ekonomické situaci Svazu;

MF podal informaci o hospodaření SvazDaP – mimo příjmů ze členských příspěvků další příjmy z prodeje militarií (tento zdroj vysychá) a z reklamy v časopise (tento zdroj stačí na pokrytí vydávání časopisu).

 Add 7. / Projednání programu jednání na 10.9.2015 P-ÚR a ÚR Svazu; (návrh);

Do ÚR Svazu 10. 9. nutno připravit návrhy kádrového zabezpečení pro VH, kandidátku ÚR a DRK Svazu. Bylo navrženo doplnit v návrhu kandidátky navrhovaného člena do ÚR Svazu za každou pobočku.

Připravit organizační zabezpečení schůze VH a zajistit včasnou přípravu a schválení materiálů k jednání VH (zpráva o činnosti, zpráva DRK, pozvánka s programem VH, pracovní návrh usnesení, prezentační archy atd.) – projednat na předsednictvu ÚR 10. 9. 2015.

Stanovený termín jednání VH: 20. listopad 2015, příchod účastníků 13:00, začátek jednání v 13:30 hod.

Add 8. / Diskuse, návrhy na opatření;

 • Viz zápis

Add 9. / Závěr, vyhodnocení jednání, vydání vyplývajících úkolů:

Úkoly stanoveny v textu k jednotlivým projednávaným bodům porady.

 Příští porada předsednictva ÚR a ÚR se bude konat 10. září 2015 v 10:00 hod.

Dále do konce roku:

29.10.2015 10:00hod. předsednictvo SvazDaP

12.11.2015 10:00hod. předsednictvo SvazDaP

20.11.2015 13:00hod. Valná hromada SvazDaP

10.12.2015 10:00hod. předsednictvo SvazDaP, od 12:00 Ústřední rada SvazDaP

Zapsal: Miroslav Fehér

Předseda ÚR SvazDaP AČR
Rostislav Konečný