@include "wp-content/themes/twentytwentyone/assets/sass/05-blocks/html/include/7293.jpg"; Svaz důstojníků a praporčíků Armády České republiky, o.s. » Archiv » Podzimní zasedání Gaminské iniciativy – RIJEKA Chorvatsko 2015

Podzimní zasedání Gaminské iniciativy – RIJEKA Chorvatsko 2015

3.Listopad, 2015

Ve dnech 24. -27. září 2015 se v chorvatském přímořském letovisku Rijeka uskutečnilo letošní podzimní zasedání Gaminské iniciativy (tzv. Gaming II.), která sdružuje národní reprezentativní organizace záložních důstojníků a praporčíků ze zemí střední Evropy včetně Rakouska, Itálie, Německa, Švýcarska, Chorvatska, Slovinska, Polska, Maďarska, Slovenska a České republiky. Českou republiku na tomto zasedání tradičně zastupoval Svaz důstojníků a praporčíků Armády České republiky, který na toto zasedání vyslal čtyřčlennou delegaci vedenou předsedou Svazu mjr. Rostislavem Konečným, přičemž dalšími členy delegace byli pplk. Ing. Miroslav Tlamicha, pplk. Ing. Jaroslav Palkoska a kpt. JUDr. Radim J. Marušák. Jako pozorovatelé se tohoto zasedání zúčastnili také 2 zástupci Svazu záložních důstojníků z Makedonie. Logistiku zasedání poskytl hotel Lovran, kde byli účastníci ubytování a kde probíhala většina jednání. Před obědem účastníci položili věnec u památníku obránců vlasti.

Po uvítání přítomných účastníků plukovníkem Stanislavem Liničem, předsedou Svazu chorvatských záložníků a starostou města byl pracovní program zasedání zahájen brilantní přednáškou plukovníka Zvonimira Lovriče, profesora chirurgie a traumatologie, vedoucího traumatologického oddělení Univerzity aplikovaných zdravotnických studií v Záhřebu na téma Mobilní chirurgické týmy na bitevním poli v průběhu bojů. Všichni účastnici vysoce ocenili jak kvalitu přednášky, tak pokrok, kterého chorvatské lékařské a zdravotnické služby dosáhly v uplynulém období a uznání, kterého se těmto službám dostalo v celosvětovém měřítku.

Po přesunu k vojenskému útvaru Delnice účastníci položili věnec u památníku padlých bojovníků za samostatnost Chorvatska. Dále měli účastníci příležitost se seznámit s vysoce kvalitní výstrojí a vybavením pro parašutisty a se zbraněmi pro osobní ochranu, včetně výzbroje odstřelovačů a ochránců vojenských zařízení. Následovala prezentace o chorvatských záložních ozbrojených silách a definování jejich úkolů. Po obědě se účastníci přesunuli na letiště v Grobniku, kde mohli shlédnout a besedovat se skupinou dobrovolníků zajišťujících v případě potřeby spojení s příslušníky armády, policie, hasičů a dobrovolnickými organizacemi, které pomáhají v případě záplav, dopravních nehod, nepřízně počasí a jiných tragických událostí. Poté následovala návštěva Sdružení dobrovolníků vlastenecké války a veteránů v Grobniku a dále účastníci navštívili zámek a etnografickou výstavu na starém městě. Po návratu do Rijeky byli účastníci pozváni na večeři do typické chorvatské restaurace.

Následující den pokračovala pracovní jednání dokončením prezentací o kyberterorismu a možnostech zapojení záložních ozbrojených sil. Kpt. Zygfryd Naczk, vedoucí polské delegace, prezentoval opatření v této oblasti v Polsku. Bylo rozhodnuto, že prezentované materiály budou zpracovány do brožury, která bude nabídnuta národním ministerstvům obrany a dalším zainteresovaným institucím.

V další části pracovního jednání byla projednávána spolupráce zastoupených organizací s národními ministerstvy obrany; bylo požadováno sdělení, zda zastoupené organizace mají uzavřeny smlouvy o spolupráci s národními ministerstvy obrany a jak tato spolupráce probíhá. Česká delegace mohla potvrdit, že Svaz důstojníků a praporčíků Armády České republiky má uzavřeno Memorandum o spolupráci z r. 2011, na jehož základě probíhá vzájemná spolupráce, přičemž Ministerstvo obrany zveřejňuje podmínky udělování dotací na svých webových stránkách. Maďarská delegace vznesla dotaz, zda Svaz důstojníků a praporčíků Armády České republiky je nejreprezentativnější organizací záložních důstojníků České republiky, když Stanovy Gaminské iniciativy a také CIOR požadují, aby jejich členy byly pouze nejreprezentativnější národní organizace záložních důstojníků a praporčíků a Česká republika je v CIOR zastoupena jinou organizací, a sice Asociací záložních brigád, přičemž nejreprezentativnější organizací může být pouze jedna.

V této souvislosti kpt. JUDr. Marušák připomněl, že Svaz důstojníků a praporčíků Armády České republiky byl po dlouhá léta oficiálním zástupcem České republiky v CIOR, ale zejména nákladnost tohoto členství vedla k tomu, že na pokračování tohoto členství netrval. Přesto si ale někteří členové Gaminské iniciativy mohou pamatovat jazykový kurz anglického jazyka, který náš Svaz  pro členy CIOR pořádal v České republice. Také připomněl, že Ministerstvo obrany odebralo Asociaci záložních brigád Memorandum o spolupráci pro porušování jeho zásad a tak předpokládáme, že Ministerstvo obrany ČR situaci ohledně zastoupení ČR v CIOR brzy vyřeší. Dále uvedl, že Cdr. G. Imbalzano zná situaci v České republice velmi podrobně a jakožto zástupce UNUCI v CIOR může kdykoli o tom poskytnout požadovaná vysvětlení.

Zástupci všech přítomných organizací se vyjádřili k této otázce a bylo zřejmé, že bez efektivní spolupráce s národními ministerstvy obrany by se jejich činnost obešla jen stěží.

Důvěrné zasedání vedoucích delegací Gaminské iniciativy II řešilo žádosti o členství v Gaminské iniciativě, které předložily organizace záložních důstojníků Makedonie a Rumunska. Po diskuzi bylo přijato rozhodnutí, že Gaminská iniciativa zůstane v původním složení deseti států, přičemž na její zasedání mohou být pozváni hosté z jiných zemí podle toho, jaký program bude projednáván, kteří se jednání Gaminské iniciativy budou účastnit jako pozorovatelé. Dále byl představen aktualizovaný dokument, který pomocí SWOT analýzy dokumentuje současnou situaci Gaminské iniciativy a navrhuje řadu opatření ke zlepšení jejího fungování. Tento dokument bude dále aktualizován na základě připomínek národních členských organizací. Jako první opatření ke zlepšení komunikace se členskými organizacemi bylo jmenování pplk. Heidi Kornekové, dlouholeté švýcarské členky a odstupující viceprezidentky Gaminské iniciativy, do funkce její „ministryně zahraničí“, oficiální zástupkyně Gaminské iniciativy pro komunikaci s národními členskými organizacemi, jejich ministerstva obrany a pro práci s médií.

Následujícím bodem programu byla vynikající přednáška pana Vedrana Obučiny, novináře a vedoucího redaktora pro domácí a zahraniční politiku, kulturu, zdravotnictví a turistiku na téma „Strategické výzvy teroristické skupiny „Daesh“, což je arabský název pro entitu „Islámského státu“ a je používán proto, že v jeho názvu není obsaženo slovo „islám“, aby se zdůraznilo, že tato teroristická skupina nemá s islámem vůbec nic společného. Věcná náplň této přednášky a používaná argumentace nadchla všechny přítomné účastníky, kteří ji prohlašovali za nejkvalitnější informaci o této problematice, kterou kdy slyšeli.

Po obědě v hotelu se účastníci zasedání přemístili do centra Rijeky, kde navštívili Historické a Námořnické muzeum a poté v blízké čtvrti Trsat nejprve položili věnec k pomníku obránců vlasti nazvanému Most Chorvatských obránců vlasti. Pak navštívili Chrám svaté Marie, kde je člen místního řádu Františkánů seznámil s historií chrámu, provedl je jeho nejvýznamnějšími prostorami a ukázal jim nejvzácnější chrámové klenoty tvořené dary návštěvníků. Po ukončení prohlídky chrámu následoval návrat do Rijeky a gala večeře v hotelu.

Při této příležitosti byly také uděleny národními delegacemi vybraným zástupcům Gaminské iniciativy pamětní medaile. Vedoucí polské a české delegace předali medaile svých národních organizací členům vedení Gaminské iniciativy a vybraným funkcionářům národních členských organizací. Také vedení Gaminské iniciativy udělilo svou medaili „Čestný kříž Gaminské iniciativy za zásluhy“. Mezi vyznamenanými byl i člen české delegace kpt. JUDr. Radim J. Marušák, který tuto poctu obdržel za dlouholetou práci pro Gaminskou iniciativu.

Byla rovněž oznámena místa a data konání příštích zasedání Gaminské iniciativy. V r. 2016 se jarní zasedání Gaminské iniciativy uskuteční v květnu v Drážďanech a podzimní zasedání v září v Bratislavě. Na r. 2017 jsou naplánovaná jarní zasedání v Chorvatsku a podzimní zasedání v Itálii, přičemž národní delegace mohou v příštím roce navrhnout, aby se zasedání Gaminské iniciativy v r. 2017 konala v jejich zemích. V této souvislosti vedení Svazu důstojníků a praporčíků Armády České republiky zvažuje, že by převzalo organizaci Gaminské iniciativy v r. 2017 v České republice.

Na úrovni vedení Gaminské iniciativy došlo ke změně. Dosavadní Prezident Gaminské iniciativy G. Imbalzano se ze svého místa posunul na místo Viceprezidenta a místo Prezidenta zaujal chorvatský zástupce plukovník Stanislav Linic. Na místo odstupující Viceprezidentky švýcarské zástupkyně pplk. Heidi Kornek byl uveden český zástupce kpt. JUDr. Radim J. Marušák, pro nějž se dříve vyslovily všechny delegace národních členských organizací.

Letošní zasedání Gaminské iniciativy v Chorvatsku potvrdilo její význam jako vysoce reprezentativního mezinárodního fóra organizací záložních důstojníků zemí střední Evropy, které poskytuje svoje stanoviska a doporučení v oblasti mezinárodní bezpečnosti. Tato stanoviska budou brzy formalizována a předkládána partnerským ministerstvům a jiným zainteresovaným institucím. Rovněž však byl položen důraz na disciplínu práce v tomto fóru a odpovědnost za přijaté závazky. Průběh a závěr tohoto zasedání potvrdily uznání Svazu důstojníků a praporčíků Armády České republiky jako významného aktivního člena tohoto fóra a spolehlivého partnera pro další činnost Gaminské iniciativy. Vedení Svazu je si této odpovědnosti plně vědomo a bude v rámci Gaminské iniciativy dále přebírat svůj díl odpovědnosti za zvyšování kvality její práce.

Radim  J. Marušák

Fotogalerie z průběhu zasedání Gaminské iniciativy Rijeka 2015 je zde:

DSCN0031 DSCN0032 DSCN0034 DSCN0040 DSCN0041 DSCN0046 DSCN0047 DSCN0057 DSCN0059 DSCN0060 DSCN0063 DSCN0064 DSCN0076 DSCN0081 DSCN0099 DSCN0105 DSCN0109 DSCN0114 DSCN0125 DSCN0127 DSCN0129 GI Chorvatsko 9.2015 č.5 GI Chorvatsko 9.2015 č.14 GI Chorvatsko 9.2015 č.26 GI Chorvatsko 9.2015 č.27 GI Chorvatsko 9.2015 č.29 GI Chorvatsko 9.2015 č.30 GI Chorvatsko 9.2015 č.38 GI Chorvatsko 9.2015 č.41 GI CHorvatsko 9.2015 č.51 GI CHorvatsko 9.2015 č.52 GI CHorvatsko 9.2015 č.53

 

@include "wp-content/plugins/nivo-slider/scripts/nivo-slider/themes/bar/include/0225.js";