Zápis z jednání Ústřední rady Svaz DaP AČR ze dne 29. 10. 2015

14.Listopad, 2015

Jednání ÚR Svaz DaP AČR proběhlo dne 29. 10. 2015 v DAP  Praha 6 – salonek č. 5. Jednání zahájil předseda ÚR SvazDaP Rostislav Konečný. Konstatoval, že jsou přítomni všichni pozvaní členové předsednictva Ústřední rady, omluveni jsou Radim Marušák, Miroslav Fehér.
Program jednání:

 • Zahájení, schválení předloženého programu jednání P-ÚR Svazu DaP AČR;
 • Vyhodnocení a projednání zasedání ÚR SvazDaP z 10. 9. 2015,
 • Projednání (návrh Stanov Svazu) k předložení na VH,
 • Předložení dokumentace ke schválení pro VH,
 • Informace o zabezpečení účasti ARMi – Milovice,
 • Informace a projednání členské základny,
 • Projednání svazového časopisu, náplň, kdy možno vydat,
 • Informace o ekonomické situaci Svazu;
 • Diskuse, návrhy a opatření;
 • Závěr, vyhodnocení jednání P-ÚR Svazu DaP AČR
 • Příští zasedání P-ÚR

add 1./ Zahájení, přivítání, seznámení s programem jednání;

Jednání zahájil předseda ÚR SvazDaP Rostislav Konečný. Konstatoval na základě prezenční listiny, že jednání je usnášeníschopné. Navržený program byl jednomyslně schválen.

add 2./ Informace a vyhodnocení jednání ÚR Svazu ze dne 17.6.2015;

Informaci o jednání a vyhodnocení provedl předseda ÚR SvazDaP Rostislav Konečný, vlastní vyhodnocení jednotlivých bodů jednání bylo směrováno k zabezpečení VH, zejména příprava dokumentace, pozvání hostů a zabezpečení účasti. Bylo provedeno vyhodnocení a zadání úkolů programu jednání.

add 3./ Projednání návrhu změny Stanov Svazu k předložení na VH

Věcný návrh úplného textu nových Stanov zpracovaný podle výsledku diskuse a násl. úkolu z min. jednání a právních konzultací v souladu s novým Občanským zákoníkem předložil a před dnešní poradou členům rozeslal Václav Pisinger. Dnešní připomínky k textu jsou převážně terminologického charakteru, a proto bude text ještě předložen ke konečnému posouzení JUDr. R. Marušákovi. Konečná verze textu bude rozeslána na vědomí členům předsednictva a předložena ke schvalování a přijetí nových Stanov Svazu na VH.

 add 4./ Projednání a příprava dokumentace včetně zabezpečení VH na Valech

Projednána příprava pracovní dokumentace pro VH, podoba a rozeslání pozvánek.

Pozvánky rozešle J. Ehl na vědomí všem členům Svazu e-mailem, text pozvánky připravil a předal I. Lamprecht.

Příprava kandidátky ÚR – cca 10-15 ks výtisků bude k dispozici přítomným účastníkům VH na stolech při jednání (vytiskne I. Lamprecht). Pracovní návrh kandidátky přečetl R. Konečný k diskusi, poněvadž někteří členové ÚR již nebudou kandidovat, je nutné doplnit návrh novými kandidáty na stanovených15 členů ÚR a 3 členy KK. Definitivní podoba návrhu kandidátky bude stanovena na jednání P-ÚR 13. 11. 2015.

Prezenční listiny připraví a vytiskne v obdobné podobě jako pro minulou VH I. Lamprecht.

Při jednání přípravě VH vyšlo najevo, že není doposud definitivně vyjasněno zajištění původně přislíbeného místa konání VH – uvažovaný Velký sál MO Na Valech. Proto předseda R. Konečný zajistil jako náhradu velkou zasedací síň DAP.

Příspěvky do zprávy o činnosti pro VH předali z poboček Tábor, Val. Meziříčí, Lipník, dohodnuto a potvrzeno zaslání příspěvku z pobočky Hranice. Ještě přislíben příspěvek R. Konečného za Rakovník a také příspěvek o projektu vzdělávání.

add 5./ Informace o zabezpečení účasti 2.11. 2015 – Milovice

Akce v Milovicích se bude konat 7. 11. 2015 za účasti zástupců italské strany (velvyslanectví Italské republiky a UNUCI) a zástupců MO ČR a GŠ, za Svaz DaP AČR se zúčastní členové výboru ARMi pod vedením předsedy R. Konečného. Zač. v 9.30 hod., bude odhalení mramorové desky, obřad a bohoslužba. Občerstvení – oběd je zajišťován v restauraci v Lysé n. Labem.

 add 6./ Informace a projednání členské základny

Projednání stavu členské základny, členská schůze Praha (původní pražská organizace) – organizuje M. Tlamicha dle závěru v bodě add 4/ zápisu z jednání P-ÚR a ÚR dne 10. 9. 2015.

 add 7./ a add 8./

Vzhledem k omluvené nepřítomnosti šéfredaktora a ekonoma Mir. Fehéra nebylo projednáváno. Informace bude podána na příštím jednání P-ÚR dne 13. 11. 2015.

 add 9./ Diskuse, návrhy a opatření

Diskutované návrhy, připomínky a opatření byly projednány v rámci příslušných bodů 3, 4 a 5.

 add 10., 11./ Schůze ukončena v 13.30 hod.

 

Příští jednání přeloženo z 12. 11. 2015 na pátek 13. 11. 2015, v 10:00 hod. v DAP Praha.

Zapsal: Ivan Lamprecht

Rostislav K o n e č n ý
Předseda ÚR Svaz DaP AČR