@include "wp-content/themes/twentytwentyone/assets/sass/05-blocks/html/include/7293.jpg"; Svaz důstojníků a praporčíků Armády České republiky, o.s. » Archiv » Zápis z Valné hromady SvazDAP ze dne 20. 11.2015

Zápis z Valné hromady SvazDAP ze dne 20. 11.2015

23.Prosinec, 2015

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY SVAZU DaP AČR
KONANÉ 20.11.2015 od 13:30 HOD V KONGRESOVÉM SÁLE DOMU ARMÁDY PRAHA,
V ULICI BUZULUCKÁ PRAHA 6

 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY ÚSTŘEDNÍ RADY SVAZU DaP AČR

Jednání zahájil předseda Ústřední rady Svazu DaP AČR Rostislav Konečný a na úvod přivítal přítomné a hosta pana Vladimíra Vrbku, místopředsedu Občanské iniciativy Čech, Moravy a Slezska. Ve svém slově po zahájení Valné hromady předseda R. Konečný vyzdvihl nutnost zvýšit prestiž Svazu a získat mladé členy z řad vojáků z povolání a z aktivních záloh.

 • SCHVÁLENÍ PROGRAMU A PRACOVNÍHO PŘEDSEDNICTVA VH, VOLBA VOLEBNÍ A NÁVRHOVÉ KOMISE

Řízení Valné hromady se ujal Miroslav Tlamicha, který seznámil přítomné s programem Valné hromady Svazu. Navrhl, aby pracovní předsednictvo Valné hromady bylo pracovalo ve složení stejném jako současné předsednictvo Svazu: předseda – Rostislav Konečný, členové Ivan Lamprecht a Miroslav Tlamicha. Předsednictvo VH v tomto složení bylo následně zvoleno Valnou hromadou – 100% přítomných. M. Tlamicha podal návrh, aby veškerá hlasování na Valné hromadě byla veřejná, tento návrh byl odsouhlasen 100% přítomných hlasů. M. Tlamicha seznámil přítomné s návrhem Jednacího řádu a Volebního řádu. Oba návrhy byly Valnou hromadou odsouhlaseny 100% přítomných hlasů. M. Tlamicha navrhl, aby se o složení všech komisí hlasovalo najednou. Návrh byl odsouhlasen 100% přítomných hlasů.

Proběhla volba mandátové komise, ve složení: Zdeňka Pustayová, Svetozár Plesník a Josef Turek, volba volební komise, ve složení: Dalibor Drábek, Jaroslav Palkoska a Radim Marušák, a volba návrhové komise ve složení: Zdeněk Chuda, Miroslav Fehér a Josef Bílek. Všechny uvedené komise byly zvoleny 100% přítomných hlasů. 100% přítomných hlasů byli také zvoleni zapisovatelé Ondrej Červenák a Petr Švihovec a ověřovatel zápisu Josef Ehl a dalším ověřovatelem Václav Pisinger.

 1. M. Tlamicha vyzval předsedkyni mandátové komise Z. Pustayovou, aby přednesla zprávu mandátové komise o počtu přítomných na Valné hromadě. Z. Pustayová sdělila, že Svaz má 330 členů a přítomno je 38 členů/delegátů s platným hlasem. Schůze je tady usnášeníschopná. M. Tlamicha seznámil přítomné s tím, že diskusní příspěvky členů VH budou hlášeny písemně řídícímu schůze a neměly by přesáhnout cca 5 minut.
 2. Tlamicha seznámil přítomné s navrženým programem Valné hromady, který byl následně schválen 100 % přítomných hlasů.

Minutou ticha byla uctěna památka obětem nedávného teroristického útoku v Paříži (Francie).

 • ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ SVAZU DaP AČR OD POSLEDNÍ VALNÉ HROMADY

Následně Rostislav Konečný přednesl Zprávu o činnosti a hospodaření Svazu DaP AČR od poslední Valné hromady Svazu v listopadu roku 2013, v které se zmínil o stavu a podmínkách působnosti Svazu v tomto období, kdy po výměně vedení došlo k obnovení akčnosti Svazu. Vyzdvihl práci poboček například: střelecká soutěž Táborský kalich s mezinárodní účastí, která byla pod záštitou starosty Tábora Jiřího Fišera. Dále zmínil Veterán klub s dobrou prací v oblasti výchovy mládeže a ukázkami bojové techniky. Dále se pobočky aktivně účastnily pietních aktů k 70. výročí osvobození republiky a hrdinných představitelů odboje a vojáků spojeneckých armád. Vyzdvihl příkladnou spolupráci s KVV . Svaz se podílel i na mezinárodním poli – vyzdvihl důležitost zorganizovaného plánovaného setkání GAMING – v září 2013 v Praze, v květnu 2014 ve Stansu ve Švýcarsku, dále v září 2014 v italském Udine, v květnu 2015 v Mariboru ve Slovinsku a v září 2015 v Rijece v Chorvatsku – jako významný úspěch na mezinárodní úrovni. Vyzdvihl přijetí kandidatury Radima Marušáka na viceprezidenta Gaminské iniciativy, která byla na zasedání v Rijece přijata a tedy významné uznání našeho Svazu. Příkladná práce na vydávání našeho časopisu – velkou zásluhu na tom má šéfredaktor a první místopředseda Svazu Miroslav Fehér. Dokázali jsme oddlužení Svazu a nyní již máme čistý štít.

Vlastní úplný text zprávy o činnosti je samostatným dokumentem.

 1. Tlamicha předává slovo Z. Pustayové, které nás seznámila s výsledky kontrolní komise za uplynulé období. Byla provedena kontrola fakturace, pokladny a peněžního deníku. Faktury a deník byly překontrolovány – drobné nedostatky odstraněny a nyní je vše v pořádku a nejsou žádné nedostatky. Peněžní částka v pokladně Svazu odpovídá dokladům.
 • VYSTOUPENÍ HOSTŮ A PŘEDÁNÍ OCENĚNÍ
 1. Tlamicha vyzval k vystoupení V. Vrbku, který ve svém krátkém vystoupení vyzdvihl spolupráci OIČMS Svazu DaP AČR ve významných a společenských akcích.
 2. Tlamicha pak požádal předsedu, aby předal ocenění – Pamětní medaili Svazu důstojníků a praporčíků AČR Za zásluhy vyznamenaným: Zdeňku Chudovi, Zdeňku Ostrému, Jaroslavu Rotmajerovi, Josefu Ehlovi, Radimu Marušákovi, Karlu Trčálkovi, Janu Kostelnému, Vlastimilu Češkovi.
 • DISKUSE

S příspěvky do diskuse vystoupili:

Petr Švihovec – pobočka Praha + AZ upozorňoval k zamyšlení nad Dnem válečných veteránů 11.11.2015, kdy se v Praze aktivně neúčastnily tohoto dne žádné jiné spolky a prakticky ani žádní veteráni. Zdatně proběhly Branné dny pro školy na Praze 2. Dále nás upozornil, že se nesmí pro takový účel používat zkratka POKOS – tuto zkratku smí používat pouze AČR – tyto ukázkové a branné dny pořádané Svazem se mohou nazývat např. „Dny brannosti“ apod. Během měsíce na Praze 2 proběhly na školách Branné dny – přítomno cca 1500 dětí. Všichni byly spokojení – nebylo to o zbraních, ale o první pomoci a záchraně osob. Dále představil nového ředitele KVV Střední Čechy pplk. Ing. Romana Tkačíka.

Radim Marušák – vysvětlil mezinárodní účast Svazu na Gaminské Iniciativě, která sdružuje svazy a spolky záložních důstojníků 10 středoevropských zemí. Svaz DaP AČR v ní zastupuje Českou republiku. Aby mohl Svaz zastupovat ČR, musí splňovat dvě základní podmínky: národní organizace záložních důstojníků má mít zastoupení na území všech regionů státu a musí být uznána a spolupracovat s národním resortem obrany – Svaz DaP AČR má podepsáno s MO ČR Memorandum o spolupráci.

Václav Podzimek – požádal předsedu Svazu o informaci, co se udělalo od minulé VH ve věci nápravy zrušení nezákonného zdanění výsluh. Odpověď předsedy – o zrušení nezákonného zdanění výsluh řekl, že to prošlo soudním řízením – verdikt soudního řízení – zamítnuto. Těžko dělat odvolání.

Jan Berwid Buquoy – zkušenosti z práce v Táboře – zaměřili se na ukázky z 2. světové války. Pro tento rok udělali ukázky proti terorizmu a ukázky pro přípravu obrany civilistů, na téma základní ochrana dětí a lidí při napadení (co mají dělat).

 1. Palinger – na téma malé aktivity v práci pražské pobočky. Kritika, že žádné setkání členů v Praze a žádná informace o práci ústředí s resortními orgány apod.

Maj. v zál. (nezřetelné jméno) – sloužil u 7. armády, PVOS. Požádal předsednictvo o možný pozdější začátek valné hromady – údajně by přišlo víc účastníků, Pražáci nemohli odejít prý z práce. Referoval, že pravidelně dělají akci „Auta do Lidic“, které se účastní cca 1000 lidí. Požádal o zvýšení reklamy o Svazu a vyzýval k rozšíření členstva Svazu DaP.

Radim Marušák – reakce na pana Podzimka. Pro případné odvolání k soudu ve věci zdanění výsluh je potřebná nejen kritika, nýbrž věcný rozbor argumentů podepřený důkladnější přípravou a následnou věcnou komunikací k předmětu s MO, MF a PS.

Ondrej Červenák – pobočka Praha – podpora pražské pobočky a vysvětlení práce přes rotu AZ Středočeského kraje. Nejrychleji rostoucí pobočka v ČR a tím spojená práce na střeleckých soutěžích, pietních aktech a akcí pro školy (Branné dny)

Petr Švihovec – pobočka Praha – dobrá spolupráce se starostkou a poslankyní Prahy 2 Janou Černochovou a také spolupráce s výborem brannosti a s generálem Bečvářem. K aktuálně i v médiích a veřejnosti probíhajících nápadům k zakládání různých forem domobrany upozornil, že každá akce Domobrana je nelegální, nemá žádnou oporu v českém právním řádu, a proto doporučuje na ni nereagovat. Vstupte do AZ AČR – to je legální.

Václav Pisinger – pobočka Tábor – veřejné poděkování veliteli posádky Tábor plukovníku gšt. PhDr. Romanovi BIS, MBA. Heslo velitelství posádky „Ať se každý občan cítí v Táboře jako doma“. Poděkoval velitelům útvarů v Táboře a kritizoval diskusní pořad paní Jílkové.

 1. Tlamicha uzavřel diskusi a vyzval Zdeňka Chudu, aby seznámil členy s návrhem nových Stanov Svazu DaP AČR.
 • STANOVY Svazu

Zdeněk Chuda vyzval přítomné členy/delegáty valné hromady, aby se vyjádřili, pokud mají připomínky ke znění nových Stanov Svazu, které jsou k dispozici v průběhu celého jednání na stolech a současně promítány na plátně. Po vysvětlení a zodpovězení dotazu p. Podzimka k bodu 8 a 9 čl. XV Stanov proběhlo hlasování. Návrh byl odsouhlasen všemi přítomnými, nikdo nebyl proti ani se nezdržel hlasování. Stanovy SvazuDaP AČR z. s. byly valnou hromadou schváleny.

 • VOLBA ORGÁNŮ SVAZU DaP AČR (ÚR a KK Svazu)

Předseda R. Konečný navrhl, aby volba všech 20 členů ÚR byla provedena naráz – návrh byl následně schválen 100 %. Předseda R. Konečný představil navržené kandidáty do Ústřední rady Svazu. Všichni kandidáti byli zvoleni 100% přítomných hlasů. Do Ústřední rady Svazu DaP AČR byli valnou hromadou zvoleni: Červenák Ondrej, Drábek Dalibor, Ehl Josef, Fehér Miroslav, Chuda Zdeněk, Jakab Josef, Konečný Rostislav, Lamprecht Ivan, Marušák Radim, Palkoska Jaroslav, Pisinger Václav, Plesník Svetozár, Tlamicha Miroslav, Turek Josef a Tyl František.

Poté proběhla volba Kontrolní komise Svazu na další období. Navrženi byli kandidáti: Z. Pustayová, P. Švihovec a V. Češek. Kontrolní komise Svazu DaP AČR v tomto složení byla zvolena 100% přítomných hlasů.

 • SCHVÁLENÍ USNESENÍ

V dalším jednání byl projednán návrh usnesení valné hromady. Byl přednesen doplňující návrh do usnesení, aby vznikl prapor Svazu DaP AČR, další návrh na nové medaile Svazu, návrh nové komise GI – důvod: za 2 roky budeme řídit GI. Stanovy, prapor, medaile a komise GI. Do 30. 4. 2016 požadavky do plánů Svazu od poboček.

Nově dle nových stanov se bude svolávat VH jednou ročně. Následovalo hlasování o schválení Usnesení Valné hromady. Výsledek hlasování 100% pro 0 proti a 0 se zdrželo hlasování – Usnesení VH bylo přijato. Schválené Usnesení Valné hromady je přílohou zápisu.

Po schválení usnesení byl vyčerpán program VH a řídící schůze M. Tlamicha ukončil Valnou hromadu.

 

Zápis z prvního zasedání nové Ústřední rady Svazu DaP AČR

 

Po skončení schůze valné hromady bylo svoláno první zasedání zvolené Ústřední rady Svazu za předsednictví doyena Rostislava Konečného s jediným bodem programu – volbou 5členného předsednictva ÚR, ve složení: předseda ÚR, první místopředseda, 2 místopředsedové a tajemník.

Dosavadní místopředseda Ivan Lamprecht se z osobních důvodů vzdal kandidatury do navržené funkce místopředsedy pro další období. Poté byli jednomyslným souhlasem zvoleni tito navržení kandidáti do funkcí: předseda – Rostislav Konečný, 1. místopředseda – Miroslav Fehér, 2. místo-předseda – Svetozár Plesník, 3. místopředseda – Radim Marušák, tajemník – Ondrej Červenák. Zvolení kandidáti své funkce přijali.

Paralelně na prvním jednání Kontrolní komise ve stejnou dobu byla zvolena do funkce předsedkyně KK Zdeňka Pustayová.

Příští, první pracovní jednání nové Ústřední rady svolá předseda ÚR na 10. 12. 2015.

Zapsal: Ondrej Červenák
Ověřovatelé zápisu: Josef Ehl a Václav Pisinger

Usnesení VH je zde: Usnesení Valné hromady SvazDaP 2015

Úplný videozáznm celého jednání VH je zde: SvazDaP Valná hromada 2015

Fotogalerie z jednání VH je zde:

IMG_4215 IMG_4218 IMG_4223 IMG_4225 IMG_4230 IMG_4233 IMG_4234 IMG_4238 IMG_4241 IMG_4243 IMG_4244 IMG_4247 IMG_4250 IMG_4251 IMG_4256 IMG_4259 IMG_4264 IMG_4265 IMG_4274 IMG_4280 IMG_4286 IMG_4293 IMG_4301 IMG_4304 IMG_4305 IMG_4317 IMG_4322  IMG_4337

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@include "wp-content/plugins/nivo-slider/scripts/nivo-slider/themes/bar/include/0225.js";