Zápis z jednání Ústřední rady Svaz DaP AČR ze dne 19. 2. 2016

1.Březen, 2016

Jednání ÚR Svaz DaP AČR proběhlo dne 19. 2. 2016 v DAP  Praha 6 – salonek č. 5. Jednání zahájil předseda ÚR SvazDaP Rostislav Konečný.

Přítomni: Rostislav Konečný (RK), Miroslav Fehér (MF), Svetozár Plesník (SP), Ondrej Červenák (OC), Dalibor Drábek (DD), Josef Ehl (JE), Zdeněk Chuda (ZCH), Ivan Lamprecht (IL), Jaroslav Palkoska (JP), Václav Pisinger (VP), Zdena Pustayová (ZP), Josef Turek (JT).

Omluveni:   Radim Marušák (RM), Miroslav Tlamicha (MT), František Tyl (FT).

Neomluveni:   nikdo.

Program jednání:

 1.  Zahájení, přivítání, seznámení s programem jednání, schválení předloženého programu jednání;
 2. Vyhodnocení zasedání ÚR ze dne 14. 1. 2016;
 3. Projednání a schválení „Směrnice o hospodaření“; Informace o ekonomické části – finanční hospodaření;
 4. Projednání plánu SvazDaP pro rok 2016;
 5. Informace o VČL Tábor;
 6. Informace o jednání se Soudem pro Prahu 2;
 7. Diskuse, návrhy na opatření;
 8. Gaming 2016;
 9. Závěr, vyhodnocení jednání, vydání úkolů vyplývajících z jednání P-ÚR SvazuDaP AČR;
 10. Plán zasedání P-ÚR a ÚR podle schváleného plánu pro rok 2016, příští zasedání 14. 4. 2016 v 10:00 hod.;
 1. Zahájení, přivítání, seznámení s programem jednání, schválení předloženého programu jednání;
 • Informaci přednesl RK;
 • Program jednání byl schválen bez připomínek.
 1. Vyhodnocení zasedání ÚR ze dne 14. 1. 2016:
 • vyhodnocení přednesl RK;
 • informace o dění ve SvazuDaP – přednesl RK;
 • informace o Svazu domobrany (Michal Moder) – obrátili se i na SvazDaP. Na tyto nabídky nereagovat, rozhodnutí náleží vždy ÚR SvazDaP.DOMOBRANA.CZ byla následně zrušena, zájemci se mají obracet na Ministerstvo vnitra.
 1. Směrnice o hospodaření; Informace o ekonomické části – fin. hospodaření, příspěvková kázeň:
 • Schválena, drobné úpravy IL do 23. 2. 2016;
 • MF po úpravách rozešle všem funkcionářům SvazDaP;
 • Směrnice nebude vystavena na webu;
 • MF informoval o stavu hospodaření SvazDaP (banka, pokladna). Dnes převzal MF do pokladny vybrané členské příspěvky od poboček. Zbývající část je třeba vybrat do konce března 2016. Předsedové předají pokladníkovi na dubnovém zasedání;
 • RK informoval o vrácení materiálu vojenské správě – SvazDaP nemá již žádné závazky;
 • MF informoval o výrobě časopisu Military Forum – cena grafika, cena tisku. Je třeba nadále získávat sponzory, případně uveřejňovat za úplatu články, které řeší problematiku spojenou s naší činností. Souhlas ÚR.
 1. Projednání návrhu plánu SvazDaP pro rok 2016:
 • Příští porada předsednictva 14. 4. 2016;
 • Mezitím 8. března je zasedání k plánu MO u plk. Stehlíka, kam je třeba dát naše požadavky;
 • VP – je třeba dát do plánu i akce poboček;
 • Dát tam i termín Valné hromady a předem si vyžádat účast funkcionářů GŠ, MO;
 • 5. 2016 Drážďany – je třeba upravit termín zasedání P ÚV u SvazDaP;
 • Návrh plánu na rok 2017 – rozešle OČ k připomínkování do 23. 2. 2016;
 • MT a JJ – zasedání pražské pobočky, jednání na VLRZ – informace bude podána na příštím zasedání… Zasedání pobočky je plánováno na 22. 3. 2016.
 1. Informace o VČL Tábor:
 • Informaci podal VP – viz písemný zápis z jednání;
 • Informaci doplnil ZCH;
 • RK poděkoval za zprávu a ocenil činnost pobočky v Táboře.
 1. Informace o jednání se Soudem pro Prahu 2:
 • Jedná se o zápis změn v rejstříku;
 • MF zaslal změnu názvu (zapsaný spolek), zatím bezu odezvy;
 • Zápis nových Stanov SvazDaP a funkcionářů SvazDaP bude řešit MF na přelomu února-března.
 1. Diskuse, návrhy na opatření:
 • SP informuje o připravovaných praporech;
 • SP informuje o spolupráci s Policií ČR;
 • RK informoval o zpracování Zprávy o udržitelnosti projektu MŠMT;
 • Změna termínu jednání ÚR – místo 27. 5. se bude konat 10. 6. 2016 (pátek);
 • ZP má možnost vybírat poštu v Ruzyni;
 • MF – na Nitranskou již pošta nechodí, schránka tam stále je, pravidelně kontroluje;
 • Garáž Lipník – zvážit možnost prodeje. DD zašle podklady (katastr, odhad ceny, smlouvy) mailem RK. Projednáme na příštím zasedání P ÚR;
 • JE – doporučuje odprodat PC s monitory a tiskárnu, které nejsou využity a leží v Ruzyni. Uděláme soupis, foto a zveřejníme na AUKRO;
 • RK vznesl připomínky k práci tajemníka. OČ vede pobočku, není administrátor, funkci tajemníka by měl převzít někdo jiný. RK osloví JJ;
 • IL potřebuje vzor sponzorské smlouvy;
 • VP – zašle žádost o zabezpečení soustředění ve Vyškově – RK souhlasí;
 • JT má zájem o zabezpečení zbraní a střeliva – VP doporučuje dát do plánu s uvedením útvaru, který zabezpečí zbraně i střelivo. Bude-li to v plánu MO, pak to dostanou u útvaru jako úkol;
 • OČ by měl řídit pobočku Středočeského kraje, MT by měl vést pobočku Praha.
 1. Gaming 2016:
 • Zájem o účast mají: IL, RK, RM, Jan Bervid Buqouy, SP, JP, OČ, MT,
 1. Závěr, vyhodnocení jednání, vydání úkolů vyplývajících z jednání P-ÚR Svazu DaP AČR:
 • RK vyhodnotil dnešní jednání;
 • Úkoly jsou v zápisu.
 1. Plán zasedání P-ÚR a ÚR podle schváleného plánu pro rok 2016, příští zasedání 14. 4. 2016 v 10:00 hod.

Zapsal:    Miroslav Fehér
Schválil: Rostislav Konečný – předseda SvazDaP