Gamingská iniciativa zasedala v Drážďanech 26. – 29. května 2016

9.Červen, 2016

Letošní jarní zasedání Gamingské iniciativy proběhlo ve dnech 26. – 29. května 2016 v Drážďanech. Hostitelem tohoto setkání byla saská skupina Svazu rezervistů německého Bundeswehru. Za Česko se zasedání v Drážďanech zúčastnila delegace Svazu důstojníků a praporčíků AČR vedená předsedou Svazu mjr. v.v. Rostislavem Konečným, dalšími členy delegace byli za ÚR Svazu kpt. v.z. Ivan Lamprecht, pplk. v.v. Miroslav Tlamicha, pplk. v.v. Jaroslav Palkoska a kpt. v.z. Jan Berwid-Buquoy z táborské pobočky Svazu.

Hlavní pracovní téma letošního zasedání GI bylo „Migrační krize a její působení na naši společnost“. Místem konání se stala Army Officer School OSH ( Offizierschule des Heeres), která se nachází v modernizovaném areálu Albertstadtu, někdejším tradičním sídle Královské saské vojenské školy, založené už v roce 1875 na historické tradici ze 17. století.

Naše pracovní jednání probíhalo ve Stauffenbergově sále, pojmenovaném po známém činiteli protihitlerovského odboje, strůjci atentátu na Adolfa Hitlera, plukovníkovi Clausu Schenkovi von Stauffenberg. Zúčastněné delegace národních svazů Česka, Chorvatska, Itálie, Maďarska, Německa, Polska, Slovenska, Slovinska a Švýcarska přivítal velitel školy Brig. Gen. Harald Gante, který pak v úvodním sdělení seznámil účastníky setkání s historií a tradicí školy. V návaznosti jsme pak vyslechli přednášku o výchovném a vzdělávacím systému německého důstojnictva na Army Officer School OSH.

Jako úvodní film k tématu letošního zasedání byl pak v dopoledním bloku prvního jednacího dne promítnut film o tzv. Islámském státě ISIL, jeho projevech a hrozbách pro náš svět.

Odpolední program, stejně jako program dalšího dne, byl věnován hlavně sdělením a referátům zúčastněných národních delegací. Pracovnímu jednání předsedal pan LtCdr. Giuseppe F. Imbalsano, vicepresident GI. Pro nemoc a ze zdravotních důvodů byla omluvena nepřítomnost pana Col. (R) Stanislava Liniče, presidenta GI a pana kpt. v.z. Radima Marušáka, současného vicepresidenta GI. Své příspěvky a referáty k ústřednímu tématu letošního zasedání GI postupně přednesli zástupci všech národních delegací.

Český příspěvek mjr. v.v. Rostislava Konečného, který se věnoval příčinám současné migrační krize, jejím projevům a důsledkům pro evropskou společnost, její bezpečnost a kulturu, přednesl v angličtině kpt. v.z. Jan Berwid-Buquoy. Následoval maďarský příspěvek nazvaný Migrace – několik aspektů z pohledu maďarských rezervistů přednesený Capt. (R) Gergely Tóthem, jenž referoval o historickém vývoji migrační situace, nekontrolovaném vpádu proudu migrantů na maďarské území a řešení vzniklé bezpečnostní situace ve vnitrozemí i incidentech na hranicích, což vyústilo v nutnost postavení plotu jako zábrany na hranici se Srbskem. Velice zajímavý příspěvek npor. v.z. Zdeňka Šťastného k tématu migrační krize ze slovenského pohledu přednesl v zastoupení por. v.z. Ladislav Balazs jr.

Za Federaci spolků rezervistů a veteránů armády Polské republiky přednesla zprávu Migrační krize a její vliv na polskou společnost paní Lt. MD Maria Holdrowicz-Naczk.

Podnětný a zajímavý příspěvek podal slovinský delegát pan Col. (R) Viljelm Kobal o průběhu a působení migrační krize ve Slovinsku, které bylo a je silně zasaženo invazí migrantů při pochodu a pobytu na slovinském území, o nejen bezpečnostních, ale zejména také ekonomických vlivech a finančních nárocích na řešení této krize ve Slovinsku. Za Chorvatsko podal průběžnou informaci pan Col. (R) Branko Gačak ve svém příspěvku Syrian Civil War and how it effects on EU Security.

Naproti tomu pan Maj. (R) André Roosen ze Svazu rezervistů Bundeswehru zevrubně popsal situaci s migranty v Německu, připravené postupy práce s nimi k jejich cílené integraci do německé společnosti. Situace s migranty ve Spolkové republice je dle jeho vyjádření dobře řešitelná, neboť Německo má cca 89 mil. obyvatel, migrantů ve světě se pohybuje asi 60 mil., ale v Německu bylo dle statistik ke konci roku 2015 zaznamenáno asi 1,1 mil. migrantů. Tuto situaci a začlenění migrantů úspěšně řeší Spolkový úřad pro migranty a uprchlíky, jenž byl za tímto účelem zřízen a má přesně zpracovanou metodiku. Blíže na stránkách úřadu www.bamf.de .

Zcela z jiného pohledu na problematiku migrační krize a jejích vlivů na evropský vývoj a italskou společnost nahlíží a neustávající migrační vlnu vidí italský příspěvek k tématu nazvaný „Routes to a better Life – Managing the Migration Flows“, který přednesl pan LtCdr. Giuseppe F. Imbalsano. Zabýval se především neustávající vlnou běženců z Afriky přes moře k evropským břehům Itálie, hovořil o nákladech italské námořní operace Mare Nostrum a následné námořní operaci Triton a EUNAVFOR MED pro léta 2015 –2016. Capt. (R) Mauro De Angelis k tomu pak pohovořil o finančních vlivech a nákladech, které stojí azylová politika EU a Itálie. Švýcarský pohled na dopady současné migrační krize a její vlivy na další vývoj společnosti potom přednesla paní LtCol. (R) Heidi Kornek.

Všechny přednesené příspěvky a referáty (Country Reports) k projednávanému tématu „Migrant crisis and how it affects our societies“ budou souhrnně vydány v bookletu – Anual Brochure, který bude zveřejněn k dispozici a praktickému využití cestou národních zúčastněných důstojnických svazů rezervistů.

V průběhu zasedání a o přestávkách jednání se také debatovalo o organizaci plánu a přípravy příštích jarních a podzimních zasedání Gamingské iniciativy. Česká delegace pak přihlásila svůj návrh na uspořádání podzimního zasedání GI v Praze ve dnech 21.- 24. 9. 2017.

Nejbližší příští, tedy letošní podzimní zasedání se bude konat na Slovensku v Bratislavě, a to ve dnech 27.- 30. 10. 2016. Za slovenskou delegaci vyjádřil pozvání do Bratislavy pan por. v.z. Ladislav Balazs jr.

V rámci kulturního programu byla hostiteli po jednání prvního pracovního dne organizována prohlídka blízkého vojenského musea Militärmuseum Dresden. V podvečer druhého pracovního dne to zase byla vyhlídková projížďka autobusem po Drážďanech s výkladem průvodce. Před prohlídkou města položili účastníci zasedání Gamingské iniciativy pietní květy na vojenském hřbitově. Jarní zasedání bylo zakončeno slavnostní večeří uspořádanou hostitelským Svazem rezervistů německého Bundeswehru v zámečku Carolaschlösschen v areálu městského parku.

Ivan Lamprecht

Fotogalerie z akce  je zde:

Česká delegace S6005613 S6005618 S6005623 S6005631 S6005633 S6005672 S6005677