Zápis z jednání předsednictva ÚR Svaz DaP AČR ze dne 7. 10. 2016

14.Říjen, 2016

Jednání ÚR Svaz DaP AČR proběhlo dne 7.10. 2016 v DAP  Praha 6 – salonek č. 5. Jednání zahájil předseda ÚR SvazDaP Rostislav Konečný.

Přítomni: Miroslav Fehér (MF), Svetozár Plesnik (SP), Miroslav Tlamicha (MT), Ivan Lamprecht (IL), Jaroslav Palkoska (JP), Václav Pisinger (VP), Josef Turek (JT).

Omluveni: Rostislav Konečný (RK), Dalibor Drábek (DD), Josef Ehl (JE), Radim J. Marušák (RM), Ondrej Červenák (OC), Zdeněk Chuda (ZCH), Josef Jakab (JJ), František Tyl (FT), Zdeňka Pustayová (ZP), Petr Švihovec (PŠ), Vlastimil Češek (VČ).

Neomluveni: nikdo

Program jednání:

Zahájení, přivítání, seznámení s programem jednání, schválení předloženého programu jednání (pro P-Ú a ÚR SvazDaP AČR)

 1. Informace o jednání P-ÚR Svazu ze dne 25. 8. 2016 viz zápis;
 2. Projednání účasti na GAMING II. Bratislava 27. 10. – 30. 10. 2016;
 3. Projednání a příprava schůzí poboček Svazu, příprava VS Svazu na 1. 12. 16, stanovení úkolů a termín plnění, podle indiv. plánu přípravy;
 4. Projednání plánu činnosti Svazu pro rok 2017 (vlastní a do sestavy plánu
 5. MO AČR včetně poboček);
 6. Projednání a povedení revize čl. základny s využitím možné aktivity členů
 7. základny zejména v Praze;
 8. Informace poboček SvazDaP k zabezpečení VS ve stanoveném termínu;
 9. Diskuse, návrhy a opatření;
 10. Příští zasedání P-ÚR Svazu 3. 11. 2016 v 10:00hod. v DAP;

1) Zahájení, přivítání, seznámení s programem jednání a schválení provedl Současně omluvil nepřítomného nemocného předsedu SvazDaP. Program jednání byl schválen bez připomínek.

2)  Informace o jednání P-ÚR Svazu ze dne 25. 8. 2016 viz zápis, základní body probral MF.
Vzhledem k nepřítomnosti DD nemáme informace o prodeji garáže. Tento úkol trvá.
Stále trvá úkol vymazat z názvu Stavebního družstva SvazDaP – zabezpečuje MT.
Gaming v Praze je v plánu MO, ale stále není potvrzen termín u GI. MT zaslal návrh programu:

Návrh plánu zasedání Gamingské iniciativy v České republiky.

Místo konání  PRAHA.
Termín konání  21. 9. 2017 – 24. 9. 2017.
Ubytování, stravování a jednání v hotelu DAP Vítězné náměstí 4, Praha 6.

Program :

 1. 9. 2017 do 18,45 hod. příjezd a ubytování
                     od 19,00 hod. přivítaní delegátů a občerstvení
 1. 9. 2017 v 7,00 – 8,30 hod. snídaně
                     od 9,00 hod. zahájení jednání
 1. vystoupení zástupce GŠ o stavu AČR a záloh.
 2. vystoupení zástupce policie ČR k otázkám migrantů v ČR.
 3. vystoupení zástupce ředitelství městské policie Hlavního města Prahy k bezpečnosti Prahy.               

12,00 – 13,00 hod. oběd
14.00 hod. přijetí na hradě nebo na mag. HLMP
16,00 hod. prohlídka policejního muzea nebo prohlídka Vyšehradu.
o
d 18,30 hod.

23. 9.  2017 v 7,00 – 8,30 hod. snídaně

od 9,00 hod. zahájení 2 dne jednání
Doklady organizací o stavu bezpečnosti svých státu a stavu migrantů
12,00 -13,00 hod. oběd
14,00 hod. přijetí a prohlídka v AERO Vodochody AEROSPACE a.s.
nebo muzeum Lešany
18,30 hod. Galavečer

 1. 9. 2017 od 7,00 – 10,00 hod. snídaně a odjezd delegátů

Pokládání věnců

Z diskuse:

SP – bude-li na podzim 2017, přizvat vojenské přidělence a zástupce velvyslanectví zúčastněných států.

MT – finančně podpoří AERO.

SP – měli bychom konečně mít prapor. Cena se pohybuje okolo 80 000.

VP – co nejdříve zjistit skutečný termín.

MT – termín je nutný – všichni již nyní plánují a připravují rozpočty na rok 2017. Například prapor by mohl někdo svazu věnovat v rámci této akce.

 3)   Projednání účasti na GAMING II. Bratislava 27. 10. – 30. 10. 2016; Termín ani program stále není potvrzen.

O účast mají zájem RK (nebude-li v Itálii na UNICEF), RM, MT, IL, SP, JP a z Tábora kpt. Buqoy.

4)   Projednání a příprava schůzí poboček Svazu, příprava VS Svazu na 1. 12. 16, stanovení úkolů a termín  plnění, podle indiv. plánu přípravy;

Jednotlivé pobočky mají již v ročních plánech termíny schůzí a nechtějí je měnit (Tábor leden, Val. Meziříčí listopad …). Podklady pro zpracování zprávy na VS zašlou nejpozději do 3. 11. Tak, aby je mohlo předsednictvo zapracovat do zprávy na VS. Po diskusi schváleno.

Současně schválen termín zaslání podkladů pro další číslo MILITARY FORUM – do 10. 11. 2016. Průběžně provede IL korektury textů tak, aby  mohl čtvrtletník vyjít do VS.

Padl návrh uspořádat roční plány poboček tak, aby VS v pobočkách předcházely VH alespoň o čtvrt roku. Je třeba urychleně pozvat zástupce MO a GŠ na VS – zabezpečí RK.

Připravit pozvánky pro členy na VS – s využitím loňských podkladů zabezpečí JE.

5)   Projednání plánu činnosti Svazu pro rok 2017 (vlastní a do sestavy plánu MO AČR včetně poboček);

 • Všechny podklady byly odevzdány v řádném termínu.
 • V listopadu na poradě MO – schválený plán.
 • Tábor ruší akci společného cvičení s 42.mepr.
 • JT – střelby – projednat přímo s velitelem brigády (plk. Náhončík, 724 605 103).

6)   Projednání a povedení revize čl. základny s využitím možné aktivity členů
základny zejména v Praze;  Tento bod a úkol přeložen na příští zasedání.

7)   Informace poboček SvazuDaP k zabezpečení VS ve stanoveném termínu;
– viz bod 4.

8)   Diskuse, návrhy a opatření;
SP – spolupráce s veterány policie ČR

Milovice 2016 – MT – informace bude z italského velvyslanectví, včas předá. SP – je 12. 10. na velvyslanectví, zjistí podrobnosti a bude informovat.

MF připomenul, že OČ se vzdal funkce tajemníka, a že bychom měli uvažovat o jeho změně. RK má již několik tipů – nutno projednat.

MT – nového tajemníka dovolit na VS.

VP děkuje MF a RK za vyřešení požadavků Radnice Tábor. Dále informuje, že pobočka Tábor má již 50 členů.

VP má návrhy na ocenění členů – rozhodnuto předat medaile těm, kteří budou na VS, ostatním zaslat na lednovou schůzi. Návrhy zašle pobočka do 3. 11. 2016.

IL se připojuje – také tady platí, že budou oceněni na VS a na schůzi pobočky.

MT – zemřel náš nejstarší člen – plk. Hofrichtr – vyřadit z evidence.

VP – bylo by vhodné vícestupňové vyznamenání.

MT – dosavadní mělo 4 stupně, ale uděloval se vlastně jenom jeden. Vyhledá skicu z původního návrhu.

10)     Příští zasedání P-ÚR Svazu 3. 11. 2016 v 10:00hod. v DAP;

           V Praze 7. 10. 2016
Zapsal Miroslav Fehér