Informace z Valné hromady Svazu DaP AČR konané 1. 12. 2016 – založení nové pobočky v Praze

5.Prosinec, 2016

Dne 1. 12. 2016 se uskutečnilo jednání Valné hromady spolku Svazu důstojníků a praporčíků AČR, s. z. Jednání se konalo v Konferenčním sále Domu armády Praha, Vítězné náměstí 684/4, Praha 6 od 13.30 do 15.00 hod. Po ukončení tohoto jednání se uskutečnila zakládající členská schůze nové pobočky Svazu DaP AČR Hl.m. Prahy. Jednání Valné hromady zahájil stávající 1. místopředseda SvazDaP AČR Dr. Miroslav Fehér. V úvodu jednání vyzval přítomné členy svazu k uctění památky zemřelého předsedy SvazDaP mjr. v. v. Rostislava Konečného. V dalším průběhu jednání byl schválen program jednání, pracovní předsednictvo, pracovní a návrhová komise. Valná Hromada schválila následující program jednání:

 1. Úvodní slovo místopředsedy Ústřední rady Svazu DaP AČR
 2. Schválení programu a pracovního předsednictva výroční schůze, volba návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti Svazu DaP AČR od poslední Valné hromady Svazu
 4. Vystoupení hostů a předání ocenění
 5. Diskuse
 6. Doplnění orgánů Svazu DaP AČR (Ústřední rady a KK Svazu)
 7. Návrh usnesení
 8. Schválení usnesení výroční schůzí Svazu
 9. Zakončení výroční schůze

Dr. Miroslav Fehér přednesl Zprávu o činnosti Svazu DaP AČR od poslední Valné hromady v tomto znění:

Zpráva o činnosti Svazu DaP AČR o. s. od poslední valné hromady

Vážené dámy, vážení pánové, milí hosté,

 dovolte mi, abych zahájil jednání Valné hromady Svazu důstojníků a praporčíků Armády České republiky v roce 2016.

 Úvodem bych vás chtěl požádat, abychom minutou ticha uctili památku zesnulého předsedy svazu, majora Rostislava Konečného, dále pak nejstaršího člena svazu plukovníka… a dalších, kteří nás v uplynulém roce opustili.

 Děkuji. A nyní žádám člena ústřední rady svazu Miroslava Tlamichu, aby se ujal řízení výroční schůze.

 Vážené dámy, vážení pánové, milí hosté,

ve zprávě o činnosti Svazu důstojníků a praporčíků AČR za uplynulé období od poslední VH Svazu v listopadu 2015 se pokusím zhodnotit, co se nám podařilo a nastínit, co musíme ještě zlepšit.

 Ústřední rada hodnotí rok 2016 jako období, kdy se podařilo obnovit akceschopnost Svazu v jednotlivých „živých“ pobočkách a především ve strukturách Gangské iniciativy. Podařilo se navrátit akčnost, soudržnost a důvěru Svazu, a to jak na poli domácím, a tak i na mezinárodním.

 Činnost Svazu řídila 15členná Ústřední rada, která se celkem osmkrát sešla k projednávání zásadních otázek a 5členné předsednictvo, které na svých deseti jednáních řešilo operativní záležitosti a přípravu pro jednání ÚR.

 Podle zpracovaných ročních plánů činnosti poboček probíhaly pak členské aktivity v regionálních pobočkách Svazu.

 V současné době má Svaz aktivní regionální pobočky v Táboře, Rakovníku, Valašském Meziříčí, Lipníku nad Bečvou, Jindřichově Hradci, ve Středočeském, kraji a nově opět v Praze.

 Úkolem pro další období i nadále zůstává obnovit činnost bývalých poboček Svazu nebo zřídit nové regionální pobočky v ostatních krajích ČR.

 O aktivitách našich členů v jednotlivých pobočkách pravidelně informujeme ve svazovém časopisu MILITARY FORUM. Přesto bych se rád o některých zmínil v dnešní zprávě.

 Jako nejaktivnější hodnotí Ústřední rady pobočku č. 41 v Táboře. Její činnost byla v roce 2016, stejně jako v předešlých letech, zaměřena na uspokojení požadavků svých členů a popularizaci armády a našeho Svazu na veřejnosti. K naplnění reálně zpracovaného Plánu činnosti pobočky se její výbor opíral o aktivitu členů jednotlivých klubů, vstřícný přístup velitelů útvarů v posádce Tábor a vedoucích pracovníků samosprávy daného teritoria.

 Důsledná práce výboru a úzká spolupráce s velitelem posádky a samosprávou města Tábor se odrazila v kvalitním zabezpečení a provedení 19. ročníku mezinárodní střelecké soutěže “ O táborský kalich“. Soutěže se zúčastnilo 22 tříčlenných družstev z jihočeského regionu, Prahy a SRN.

 Vysokou organizační úroveň měl i tradiční volejbalový turnaj žen “ Jordán cup“, jehož se účastnilo letos 6 družstev z jihočeského kraje a Brna. Dobrý ohlas na akci u soutěžících a 1. místo v turnaji byly domácím tou nejlepší odměnou.

V životě pobočky je pravidelně další rozhodující akcí účast veterán klubu na „Setkání s armádou“, pořádané městem Chýnov a posádkou Tábor. Jako každý rok příslušníci veterán klubu při statických i pohyblivých ukázkách historické vojenské techniky a především při praktických jízdách se zájemci v terénu prokázali svoji profesionalitu v jejím ovládání a ošetřování. Za propagaci armády a budování pozitivního myšlení civilní veřejnosti na vojáky a armádu jako celek zaslouží uznání vedle příslušníků veterán klubu pobočky především starosta města Chýnov pan Mgr. Eybert – člen pobočky Tábor, neboť je zakladatelem a trvalým patronem této tradice v regionu.

Pobočka Tábor žije bohatým a pestrým životem.

Příslušníci střeleckého klubu se zúčastňují pravidelně prestižní mezinárodní střelecké soutěže v Chebu FREE CONTEST a ZLATÝ LEV, kde na podzim letošního roku získali v kategorii “ Střelecké kluby a KVZ“ 4. místo v družstvech. Pravidelností je i účast na střelbě v Jindřichově Hradci, pořádané místní Obcí legionářskou. Dobrou spoluprací s velením praporu EB v posádce se podařilo zabezpečit v jarních měsících pro příslušníky klubu týdenní nácviky střelby na střeleckém trenažéru.

Příslušnice volejbalového klubu a příslušníci klubu nohejbalu a basketbalu mají zabezpečeny cestou velitele posádky pravidelné tréninky v tělocvičně a v letních měsících na vojenské plovárně. Tato možnost umožnila družstvu volejbalu získat 3. místo v krajské soutěži žen pro letošní rok.

 Úzká spolupráce s Posádkovým domem armády se odráží v organizování některých společných akcí jako- otevírání Lužnice v březnu, dvoudenní sjezd Vltavy na raftech v srpnu, či v možnosti využití plánovaných akcí PDA příslušníky pobočky. Sem patří návštěvy představení našich předních divadelních scén, zájezdy na lyžování, cykloturistika, účast na odborných přednáškách k vojensko-historickým a společenským akcím.

Pobočka Tábor aktivně pracuje i v oblasti rozvoje mezinárodní spolupráce. Dlouhodobě udržuje pevnou součinnost s Okresní skupinou Svazu vojáků v záloze BW ve Freyungu a v Berlíně. Zástupci pobočky se tradičně zúčastnili mezinárodní střelecké soutěže “ O pohár generála Greipla“ ve Freyungu.  Získáním 1., 3., a 4. místa v kategorii „hosté“ příslušníci delegace pobočky prokázali dobrou vycvičenost a profesionalitu ve střelbě z pěších zbraní. Navíc družstvo Čestné stráže mělo absolutně nejlepší nástřel za všech přítomných.

 Pro zemskou skupinu Berlín pobočka Tábor zorganizovala na střelnici Borek střeleckou soutěž. Obě akce byly přítomnými kladně hodnoceny a je zájem vzájemné vztahy dále rozvíjet.

 K rozvoji vojenských tradic byla pobočkou zorganizována pro členy, jejich rodinné příslušníky a další zájemce návštěva Dne Sil podpory – Cihelny 2016 v Králíkách a následně dělostřelecké tvrze Bouda. Akce měla vysoce kladnou odezvu.

 Pobočka aktivně vstupuje i do společenského a veřejného dění. V rámci oslav ukončení 2. světové války proběhly pod hlavičkou Svazu v měsíci květnu „Měšické slavnosti“, připomínající osvobození Tábora. V měsíci září pobočka poprvé zorganizovala akci pod názvem „Vzpomínka na bitvu o Normandii“. Akce, jejímž cílem bylo připomenout jeden z faktorů urychlení konce války, měla u účastníků dobrý ohlas a následně byla doplněna výstavou fotografií na PDA Tábor.

Zástupci pobočky se pravidelně zúčastňují pietních aktů v rámci oslav ukončení 2. světové války v Evropě a Dne veteránů organizované Městem Tábor a posádkou.

 Pobočka Tábor aktivně vstupuje i do oblasti účelného využití volna mládeží.  Pro žáky základních škol v Táboře zorganizovala v letošním roce již 4. Ročník „Střelecké ligy základních škol „. I přes kladné hodnocení žáků a pedagogů bude nutno z hlediska vytíženosti žáků a finančních nákladů škol na činnost pedagogů volit jiný způsob a termín soutěže.

 Výrazným kladem pobočky je dobrá součinnost výboru s veliteli útvarů v posádce. Je to především přímý styk předsedy pobočky s veliteli a účast zástupců pobočky na významných událostech útvarů. Letošní rok se jedná především o uložení ostatků sv. Václava u 42.mpr, nesoucího čestný název Svatováclavský a slavnostní odhalení sochy posledního husitského vojevůdce Jana Roháče z Dubé před budovou Velitelství Vojenské policie.

Pobočka dbá na rozšiřování členské základny. V letošním roce získala 10 nových členů. K dnešnímu dni s 50 členy je nejpočetnější součástí našeho Svazu.

 Nejaktivnějšími členy pobočky jsou Zdeněk Chuda, Mgr. Eybert, Jaroslav a Jiří Rothbauerovi a Kateřina Hejnová. Vysoce hodnotíme také práci předsedy pobočky Václava Pisingera.

 Také členové pobočky č. 15 ve Valašském Meziříčí se mohou v uplynulém roce 2016 pochlubit pestrou činností. V souladu s ročním plánem činnosti pořádali nebo se účastnili různých místních i celostátních aktivit, i když např. oproti pobočce Tábor nemají v místě oporu v zázemí vojenské posádky, neboť, jak známo, ve Zlínském kraji, jako jediném kraji v republice, není dislokována žádná posádka. Všechna dříve tradiční posádková města (ať už V. M., U. H. nebo Kroměříž) byla armádou již před mnoha lety vyklizena.

 I v tomto roce pokračovala velmi dobrá spolupráce pobočky Svazu DaP s Krajským vojenským velitelstvím Zlín a jeho ředitelem plk. gšt. Ing. Radkem Hennerem i zavedená a osvědčená spolupráce s příslušníky krajské 241. roty Aktivních záloh KVV Zlín, z nichž někteří jsou i členy Svazu DaP a naší pobočky. Podílíme se svou účastí také na slavnostních akcích pořádaných KVV Zlín v krajském měřítku, např. ke Dni válečných veteránů či ke dni Ozbrojených sil ČR. Zajišťovali jsme rovněž dohodnutou účast dle požadavku KVV na některých vzpomínkových akcích v kraji.

 Již tradičně se členové pobočky účastnili na pietních akcích celostátního významu ve zlínském kraji, kde reprezentují Svaz DaP AČR –  např. 24. dubna 2016 na Ploštině nebo pak 5. května 2016 u hrobu gen. Ludvíka Svobody v Kroměříži položením věnce se stuhou Svazu DaP AČR.

 Pobočku Svazu DaP ve Valašském Meziříčí založili záložní důstojníci v počtu 5 členů a nyní v roce 2016 má pobočka stav 18 členů, z toho 11 členů tvoří mládež v zájmové skupině air softu. Tito mladí členové již také prokázali svou aktivitu i tím, že příkladně dokázali zorganizovat několik akcí typu Dětský den, hlavně, ale nejen, pro žáky ZŠ v blízkých obcích, s branně vlasteneckou náplní, atraktivními brannými ukázkami i střeleckou soutěží ze vzduchovky pro děti.

 V oblasti zájmových branných a střeleckých aktivit proběhlo hned na jaře 12. března „Střílení v Poličné“ jako přebor 15. pobočky Svazu DaP AČR ve střelbě z Vpi. Tato soutěž jednotlivců ve střelbě měla značný úspěch a zúčastnilo se jí 13 členů pobočky. V půli května pak byla zorganizována instruktorem střelby pro vybrané zájemce vzpomínková akce – ostré střelby ze starších i současných typů vojenských pěchotních zbraní na střelnici Střelná. Také tato velmi zajímavá akce je zařazena do plánu pro příští rok. V rámci zdokonalování výcviku ve střelbě pokračuje pobočka ve spolupráci s Klubem SVZ ve Vsetíně.

 V plánu činnosti pobočky č. 15 ve Valašském Meziříčí má již své pevné místo také účast členů pobočky ve vyhlašovaných vojenských pochodech. Letos se naši členové zúčastnili 6. Vojenského pochodu ČR u příležitosti výročí Dne Vítězství, který se konal 7. 5. 2016 v krásném prostředí v okolí Lednice s mezinárodní účastí, pak Pochodu IPA v Hranicích konaného u příležitosti 25. výročí založení Policie ČR a také dalšího ročníku Pochodu po stopách 22 výsadkové brigády v Prostějově. Účast na tomto druhu „vojenské turistiky v přírodě“ se řídí jen zájmem a individuální registrací přihlášky účastníka.

 Nelze tu opomenout, že každoročně již tradičně se účastní členové naší 15. pobočky Svazu DaP májového setkávání Čechů a Slováků na hraničním hřebenu na Ztracenci (Stratenci) na počest přechodu 4. br. 1. čsl. Armádního sboru v květnu 1945. Letos proběhlo 15. května a později v srpnu to byla taky účast na oslavách 72. výročí SNP v Makově spolu se vsetínskou pořadatelskou organizací ČSBS a odpovídající slovenskou žilinskou organizací SPB.

 K nejaktivnějším členům pobočky č. 15 patřili v roce 2016 dr. Karel Trčálek a Ing Ladislav Trčka, příslušník AZ AČR. Předsedou výboru pobočky č. 15 Valašské Meziříčí je Ivan Lamprecht.

V roce 2016 zaostaly za svojí dříve tak aktivní činností pobočky číslo 75 Hranice a pobočky číslo 85 v Lipníku nad Bečvou, která patří k nejstarším (vznikla v roce 1994).

 Naopak hodnotíme pozitivně činnost nové pobočky středočeského kraje vedené Ondřejem Červenákem a slibný rozjezd pobočky Praha, kterou na troskách jednotlivých pražských poboček oživuje Miroslav Tlamicha.

 Ústřední rada Svazu také v tomto roce zabezpečoval především:

–     kontakty a součinnost s ústředními orgány a organizacemi, MO ČR, finanční správou, úřady aj.,

–     významné aktivity Svazu na mezinárodní úrovni, především účast na činnosti Gamingské iniciativy,

–     v neposlední řadě pak udržitelnost grantového projektu multimediální učební pomůcky „Česká společnost v novodobé Evropě – osudy, vazby, vzdálení, sjednocování 1914 – 2009“.

Po úspěšném obnovení naší aktivní účasti v Gamingské iniciativě novým vedením Svazu, a to zdařilou organizací jejího podzimního zasedání v září 2013 v Praze, která byla velmi příznivě hodnocena, jsme v této spolupráci dále pokračovali a hlavní naše úkoly jsme spatřovali v mezinárodním měřítku zejména v účasti a zabezpečení požadavků pro jednotlivá zasedání Gamingské iniciativy. Účast na konferencích vyžaduje důkladnou přípravu delegací zejména v přípravě prezentace a jejího podání podle zadání pracovního tématu.

Aktivní činnost Svazu byla oceněna i tím, že český zástupce kpt. v z. JUDr. Radim J. Marušák byl zvolen viceprezidentem této mezinárodní organizace.

 V oblasti mezinárodní spolupráce dále Svaz důstojníků a praporčíků AČR důsledně naplňuje Memorandum o partnerství a spolupráci s Národním svazem záložních důstojníků Itálie (UNUCI).

 Pokračovala také obnovená spolupráce výboru pro patronát nad Italským vojenským hřbitovem v Milovicích, jemuž předsedá za českou stranu předseda ÚR našeho Svazu a za italskou stranu činnost řídí president GI Cdr. Giuseppe Filippo Imbalzano  Při uctění tohoto vojenského památníku v Milovicích se každoročně potvrzuje připravenost ke spolupráci s italskou delegací a Velvyslanectvím Italské republiky vedeným velvyslancem panem Aldo Amati.

Můžeme hodnotit, že řada věcí se nám podařila, hodně toho však zbývá řešit v následujícím období. Zejména je třeba větší pozornost věnovat práci s pobočkami a členskou základnou. Svaz má nyní více jak 350 členů.

 Stále se nedaří obnovit činnost sekretariátu Svazu, která je podmíněna získáním vhodných prostor pro činnost ústředí Svazu.

 Svaz DaP AČR jako zapsaný spolek není příjemcem žádných dotací na svůj provoz a je závislý výhradně na členských příspěvcích svých členů (ročně cca 14 000,- Kč), na příspěvcích od případných sponzorů nebo grantů.

 Svaz DaP AČR vydává svůj časopis, který může vycházet jen díky tomu, že členové organizace zde uveřejňují placenou reklamu.

 V období od minulé valné hromady se nepodařilo zajistit žádný sponzorský příspěvek. Pro zabezpečení jakékoliv činnosti Svazu v budoucím období bude nutné nejenom v  centrálních orgánech Svazu, ale i v jednotlivých pobočkách Svazu DaP AČR zaměřit pozornost na vyhledávání možných a perspektivních sponzorů pro financování náročnějších brannostně výchovných i sportovně zájmových aktivit.

 V uplynulém období podal Svaz DaP AČR celkem 2 řádná přiznání k dani z příjmů. Ani v jednom případě neměl finanční úřad žádné připomínky.

 Na závěr děkuji všem členům Ústřední rady a předsednictva Svazu, kteří obětavou prací ve svém volném čase s plným nasazením nejen svým, ale i svých vlastních prostředků a bez nároku na jakoukoli odměnu se podíleli na činnosti Svazu.

 Přeji našemu Svazu DaP AČR úspěch v dalším konání.

 Valná hromada po provedené diskusi, provedla doplňkovou volbu do orgánů Svazu DaP AČR ( Ústřední rady a kontrolní komise Svazu), předala ocenění vybraným členům Svazu a  schválila usnesení v tomto znění:

Usnesení Valné hromady spolku Svaz důstojníků a praporčíků Armády České republiky z.s.
ze dne 1. 12. 2016

Valná hromada spolku Svaz důstojníků a praporčíků Armády České republiky konaná dne 1. 12. 2016

 1. SCHVALUJE
 • zprávu Ústřední rady o činnosti a hospodaření Svazu za r. 2016;
 • plán akcí Svazu na r. 2017 s tím, že z tohoto plánu se vypouští Společné cvičení 42. mpr. a veteránklubu pobočky Tábor;
 • doplnění složení Ústřední rady Svazu o následující členy:
  • pplk .v.v. Ing. Jaroslav Červinka (Brno )
  • pplk. v.z. Ing. Vladimír Bartoš (Praha)
  • kpt. v.v. Dr. Jan Buquoy (Tábor)
  • rtm. v.v. Pavel Hendrych (Praha)
 • změnu ve složení Kontrolní komise Svazu tak, že namísto p. Švihovce se členem Kontrolní komise stává por. Jiří Svoboda.
 1. BLAHOPŘEJE

oceněným členům Svazu Mgr. Pavlu Eybertovi, Jiřímu Rothbauerovi a Ing. Ladislavu Trčkovi a věří, že se jejich osobní příklad stane motivací pro zintenzivnění aktivity dalších členů Svazu.

 1. UKLÁDÁ

Ústřední radě Svazu:

 • zvolit předsedu, 2. místopředsedu a tajemníka spolku Svaz Důstojníků a praporčíků Armády České republiky z. s.;
 • zajistit změnu sídla Svazu, promítnout tuto změnu do Stanov Svazu a zajistit zápis této změny do spolkového rejstříku Městského soudu v Praze;
 • podporovat obnovení činnosti starších poboček Svazu a zakládání nových regionálních poboček ve všech krajích;
 • ve spolupráci s pobočkami zajistit kvalitní realizaci plánovaných akcí s důrazem na mezinárodní akce, zejména podzimní zasedání Gaminské iniciativy v Praze ve dnech
  9. – 24. 9. 2017;
 • podniknout konkrétní kroky k zajištění prostředků a výroby nových medailí Svazu a standardy Svazu;
 • navázat stálou pracovní spolupráci s vedením ministerstva obrany;
 • dle možností pokračovat v organizování Střelecké soutěže z lehkých zbraní, PCAC, ACAC i v akci „Pochod přes tři země“ a dále v akcích majících tradici a historický význam;
 • analyzovat diskuzní příspěvky na Valné hromadě a předložit konstruktivní návrhy řešení;

Všem pobočkám

 • udržovat kontakty s místními posádkami, vojenskými útvary a Krajskými vojenskými velitelstvími;
 • aktivně se podílet na kvalitní realizaci plánovaných akcí Svazu;
 • ve spolupráci s vojenskými zařízeními – útvary a KVV věnovat pozornost zejména výchově mládeže vytvářením možností pro zajímavé využití volného času různými formami branných sportů a her na podporu POKOS;
 • podporovat projekt MULTIMEDIÁLNÍHO KLUBU při využití výukových programů určených zejména školám, ale i vojenským útvarům a organizacím, které projeví zájem.

 

Po ukončení Valné hromady byla zahájeno jednání Ustavující členské schůze Svazu důstojníků a praporčíků AČR – nové pobočky Hlavního města Prahy. Předsedajícím jednání byl pověřen pplk. Ing. Miroslav Tlamicha. Ustavující schůze v úvodu schválila potřebné pracovní komise a následující program jednání:

 1. Schválení programu, pracovního předsednictva a volba komisí
 2. Zpráva o ustanovení pobočky Hlavního města Praha Svazu důstojníků a praporčíků Armády České republiky, z.s,
 3. Plán činnosti na rok 2017 pobočky Hlavního města Praha Svazu důstojníků a praporčíků Armády České republiky, z.s,
 4. Diskuse
 5. Volba předsednictva a kontrolní komise pobočky Hlavního města Praha Svazu důstojníků a praporčíků Armády České republiky, z.s,
 6. Návrh a schválení usnesení

 Ustavující členská schůze v závěru jednání schválila usnesení v tomto znění:

Ustavující členská schůze spolku Svaz důstojníků a praporčíků Armády České republiky, z.s., Pobočky Hlavního města Prahy, konaná dne 1. 12. 2016

 1. SCHVALUJE
 • zprávu o nečinnosti spolku Svaz důstojníků a praporčíků Armády České republiky, z.s. v Praze;
 • plán akcí na r. 2017;
 • složení výboru spolku Svaz důstojníků a praporčíků Armády České republiky, z.s., Pobočka Hlavního města Prahy;
 • kancelář Pobočky Hlavního města Prahy na adrese Kasárna 17. listopadu, Pilotů 217, 161 00 Praha 6 – Ruzyně.
 1. UKLÁDÁ

Výboru

 • zvolit ze svého středu předsedu, 1. místopředsedu a tajemníka;

Všem členům

 • navázat kontakty s místními posádkami, vojenskými útvary a Krajským vojenským velitelstvím;
 • aktivně se podílet na realizaci plánovaných akcí Pobočky Hlavního města Prahy, zejména na přípravě a průběhu podzimního zasedání Gaminské iniciativy v Praze ve dnech 21. 9 – 24. 9. 2017;
 • ve spolupráci s vojenskými zařízeními – útvary a KVV věnovat pozornost zejména výchově mládeže vytvářením zajímavých možností využití volného času různými formami branných sportů a her na podporu POKOS;
 • podporovat projekt MULTIMEDIÁLNÍHO klubu při využití výukových programů určených zejména školám, ale i vojenským útvarům a organizacím, které projeví zájem;
 • dle možností organizovat ples, účastnit se pietních akcí v Praze a nabízet členům zájezdy mající tradici a historický význam;

Odkazy na jednotlivé hlavní dokumenty jednání jsou zde:

Zpráva o činnosti Svazu DaP AČR 2016
Usnesení valné hromady_2016
Usnesení ustavujicí členské schůze –  pobočky Hl.m. Praha 2016

Fotogalerie z jedníní dne 1.12.2016:

img_8385 img_8384 img_8383 img_8381 img_8380 img_8378 img_8376 img_8375 img_8374 img_8363 img_8360 img_8352 img_8347 img_8344 img_8110 img_8106 img_8105 img_8102 img_8100 img_8097