Zápis z jednání rozšířeného předsednictva ÚR SvazDaP AČR ze dne 20. dubna 2017

27.Duben, 2017

Jednání rozšířeného předsednictva ÚR SvazDaP AČR proběhlo dne 20.dubna 2017 v DAP  Praha 6 – salonek č. 5. Jednání zahájil předseda ÚR SvazDaP Svetozár Plesník.

Přítomni:

Svetozar Plesník (SP), Miroslav Fehér (MF), Radim J. Marušák (RM), Josef Ehl (JE), Ivan Lamprecht (IL), Miroslav Tlamicha (MT), Jan Buquoy (JB), Jiří Svoboda (JS).
Omluveni:  Václav Pisinger (VP), Dalibor Drábek (DD).Program jednání:

 1. Zahájení, přivítání, seznámení s programem jednání a schválení;
 2. Vyhodnocení a projednání bodů jednání ze dne 16. února 2017;
 3. Projednat, kdo bude zastupovat na Gaming I – 18. – 21. květen 2017;
 4. GAMING II;
 5. Prapor Svazu;
 6. R.M.I.;
 7. Vydání časopisu Military forum 1/2017
 8. Informace o stavu členské základny;
 9. Informace o ekonomické situaci Svazu;
 10. Různé;
 11. Diskuse, návrhy opatření, závěr.
1)   Zahájení, přivítání, seznámení s programem jednání a schválení. SP zahájil jednání.
      V návrhu programu nedošlo ke změnám. Program jednání schválen jednomyslně.
2)  Vyhodnocení a projednání jednotlivých bodů jednání ze dne 16. února 2017

SP  informoval o jednáních od minulého zasedání PÚR SvazDaP:

1) Setkání s policejním předsedaem PČR genmjr. Mgr. Tomášem Tuhým dne 21. prosince 2016

2) Jednání s Bc. Liborem  Hadravou  – radní pro bezpečnost, dne 1. února 2017 Magistrát hl. města Praha

3) Jednání ZPMV ČR Ing. Alena Malíková – ředitelka OOO, a Ing. Jan Vaněček VO marketingu.. 1.února 2017

 4) Setkání předsedy Ústřední rady SvazDaP AČR s náčelníkem Vojenské policie brig. gen. Pavlem Křížem  –  6. února 2017

5) Dne 7. února 2017  jednání – Dr. Jiří Hynek Předseda Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR

– Udělení Praporu… a výroba  medailí…
– Konference GAMING II.
– Reklama do MF

6) Setkání Předsedy Ústřední rady SvazDaP AČR s NGŠ arm.gen. Josefem Bečvářem  – 21. února  2017

7) Setkání s plk. Stehlíkem a ředitelem kabinetu MO plk. Novákem   – 24. února 2017

8) Setkání předsedy Ústřední rady SvazDaP AČR  s ředitelem sekretariátu  Předsedy Senátu PČR  PaeDDr. Jaroslavem Müllnerem  –  28. února 2017

 9) Setkání předsedy Ústřední rady SvazDaP AČR s náčelníkem VOZ plk. gšt. J. Berounem  –  1. března 2017

     Byla dojednána další schůzka  dne –  31. 3. 2017 v 13:00 hod. Jednání se zúčastní ŘVOZ plk. Jan  Beroun,  pan náměstek Landovský a pan ST Vančura – přeloženo 3. duben 2017

 10) Setkání s ředitelem VHÚ plk. Mgr. Alešem Knížkem  dne 6. března 2017  ve 14:00 hod a zástupci SvazDaP AČR,

11) Setkání s Velitelem posádkvého velitelství Praha plk. Ing.  Milanem Virtem dne 29. března 2017 ve 13:00 hod na velitelství…

 12)  Setkání s gen. J. Alanem zástupem ředitele sekce rozvoje a plánování schopností MO

13)  Jednání  s  panem  náměstek MO PhDr. Mgr. Jakubem Landovským, PhD.,  státní tajemníkem   Ing. Petrem Vančurou   a  Ř VOZ plk. Janem   Berounem a zástupců SvazDaP AČR,

 14) Záznam ze setkání SvazDaP AČR zastoupeného Svetozárem Plesníkem a Radimem J. Marušákem se zástupci MO Janem Berounem, ředitelem vojenského zpravodajství,  Jakubem Landovským, náměstkem ministra obrany pro řízení sekce obranné politiky a strategie a státním tajemníkem MO Petrem Vančurou

15) Záznam ze schůzky vedoucích zástupců Svazu DaP AČR a předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Janem Hamáčkem.

3)      GAMING II +  záštita na Gaming II, Předseda republiky M. Zeman,

Předseda Senátu M. Štěch, 1. MV a MF A. Babiš, PP T. Tuhý-  SP, A. Krnáčová, M. Stropnický.

 • Příspěvek na konferenci G II – 1.500 euro od firmy AERO zajistil R. Marušák
 • Byla zaslána žádost na Odbor PVV – zapůjčení autobusu na přesun delegátů…SP
 • přislíbeno předseda PS J. Hamáček( schůzka 6. 4. 2017, NGŠ
 • Vyhodnocení jednání se zástupci MO, AČR, samospráva, (VP, Kancelář PR…)
 • ZPMV ČR – desky s logem v tisku + bloky, propisky ++SP
 • Magistrát – bloky +++SP
 • MT předložit návrh programu GI II
 • v sobotu 23. 9. návštěva závodu (kinosál), beseda s Prezidentem AERO, anglická mutace filmu o AERO, prohlídka výrobního areálu, malé občerstvení, dárky
 • dopracovat „návrh“ – plán příjezdu a parkování na GAMING II – JE
 • rezervováno 20 pokojů – 35 lůžek – MT
 • Ověřit možnost získání – zakoupení dárků pro členy delegací na konferenci Gaming II (sklo a pod)
 • ceny ubytování – daphotel.cz – 1 lůžko  cca 50€ /2 lůžko cca 87 € snídaně v ceně (MT má připravenou cenovou relaci …)
 • zvážit možnost zajištění jedné místnosti pro Svaz – převlečení a pod…MT
 • navrhnout a zpracovat Deklaraci z konference GAMING II – RM + mimopražští účastníci ÚR SvazDaP si musí zajistit ubytování v Praze samostatně.
 • téma – GAMING II-  „Posílení kapacity Evropské unie při budování jednotného přístupu k integraci a lepší ochrana hodnoty EU.“

RM  – doplnil výše uvedené: je připraven věcný návrh zákona ke zkvalitnění spolupráce spolků v rámci MO. V rámci SvazDaP je nutné ustavit funkční sekretariát.
MF – jak to vypadá s možností získat sídlo SvazDaP podle dosavadních jednání?
SP – dobře se vyvíjí možnost u ČSBZ – Legerova 22.
IL – je zajímavé, že jiné spolky dostávají i velké finanční částky na svoji činnost.
SP – odpověď viz bod 2/7
JB – za nás hovoří výsledky, činy, naplňování programu. Nabízí možnost konání akcí na zámku v Měšicích.
RM – příprava projektů, jejich financování – viz bod 2/7. V příštím roce jsou tři důležitá výročí.
SP – doplňuje, že rovněž SvazDaP  má 100 let od svého založení…
RM – hovoří o zásadách práce organizace při získávání finančních prostředků – oslovování sponzorů- vzájemná informovanost
– co za finanční příspěvek nabízíme
– ÚR musí stanovit pořadí významnosti akcí
– odměna těm, kdo získají finanční příspěvek – 10 – 15 %.
MF na to je třeba vytvořit vnitřní směrnici ÚR SvazDaP obdobnou jako je pro reklamu (inzerci) v MiF.

4)     Prapor Svazu
 • Finanční prostředky  – ve výši 115.000 – SP
  (výroba praporu,  vlaječky Svazu, Stuhy Svazu  + předání + raut  cca  115.000, Kč)
  + 5.000,- reklama MF
  + 20.000 – reklama logo PRE
 • přislíbena další částka Magistrát + Jihomoravský kraj +
  termín předání 1. 6. 2017  – velký sál DAP
 • moderovat bude M. Vaňura + program
 • zaslaná žádost na PV Praha o čestnou jednotku
 • pozvánky AJ + ČJ
 • předsedové poboček zaslat předsedovi Svazu… SP návrh – koho pozvat na slavnostní předání praporu (kdo se zasloužil o činnost svazu…a pod) do 20. 4.2017 (adresa na obálku, nebo pozvánka e-mailem)
 • Předsednictvo Svazu… automaticky zvané ….
 • 4. 2017 se uskutečnila schůzka Asociace  s Pinem Imbalzanem –  kde byl předseda SvazDaP AČR SP zvolen jako nový předseda A.R.MI. (Asociace vzpomínek Milovice)  RM  místopředseda a MT jako pozorovatel  a Šárka Sládková – Milovice –tajemnice viz. web Svazu…A.R.MI
 • Potřeba získat  “Stanovy A.R.MI.” …dát na web… RM + JE (RM připraví českou verzi Stanov)
5)     Projednat,  kdo bude zastupovat náš svaz na Gaming I – 18. – 21. květen 2017

GAMING I.  RM, SP, MT, IL, JP, JB.
Nutnost zpracovat prezentaci. Informace od italského organizátora přepošle účastníkům  – PINO, MT.
přihlášky zaslal  – PINO

6)      A.R.MI.
 • 4.2017 se uskutečnila schůzka Asociace  s Pinem Imbalzanem –  kde byl předseda SvazDaP AČR SP zvolen jako nový předseda A.R.MI. (Asociace vzpomínek Milovice)  RM  místopředseda a MT jako pozorovatel  a Šárka Sládková – Milovice –tajemnice viz. web Svazu…A.R.MI
 • Potřeba získat  “Stanovy A.R.MI.” …dát na web… RM + JE (RM připraví českou verzi Stanov)
7)      Vydání časopisu „Military Forum“ (MiF)
 • Medailonek JM + foto
 • Rozhovor s předsedou Senátu Milanem Štěchem
 • Rozhovor s generálním ředitelem Aero
 • Rozhovor s Vojenskou policií
 • Magistrát – bezpečnost Prahy
 • Rozhovor prezidentem AOBP Jiří Hynkem
 • Příspěvky z poboček
 • Podklady zaslané –  vydání cca 20. 4. 2017
 • Pro další číslo – připravit podklady z činností Svazu a poboček do 15. června 2017. Číslo vyjde v červenci 2017.
 • Inzerce, reklama.
 • Přislíbeny rozhovory předsedy PSP J. Hamáček, A. Krnáčová.
 • Posádkové velitelství Praha dodá podklady do MiF.
8) Informace a stav členské základny, aktualizace seznamu členů

JE – podrobná informace – podrobně již upřesněno v Táboře a Valmezu, v nejbližším období upřesní v Praze a Rakovníku.
MF – je nutno zaktivizovat činnost rakovnické pobočky. Kdo vybírá příspěvky za Prahu? Část členů platí přímo na účet, nebo do pokladny – viz zpráva o hospodaření.
MT – za Prahu zodpovídá z. Pustayová.

9)  Informace o ekonomické situaci Svazu;
 • MF informoval o stavu účtu, stavu pokladny a členských příspěvcích, výdajích a příjmech za uplynulé období od 1. 1. 2017 do 20. 4. 2017.
 • MF předložil daňové přiznání SvazDaP za rok 2016.
10) Různé:
 • SP zaslal dopis s poděkováním plk. Náhončíkovi do Žatce
 • SP jednal s  ČT  – vstup 1.6. +  22. 10. 2017
  a) předání praporu
  b) Gaming II
 • Byla doplněna rubrika Gaming a rubrika A.R.MI. – JE
11)   Diskuse, návrhy opatření, závěr

MF zpracoval a předložil ke schválení Statut a řád pro udělování medailí SvazDaP – viz příloha. Navržený dokument byl jednomyslně přijat a SvazDaP se jím bude řídit po vydání zlatých, stříbrných a bronzových medailí SvazDaP.

RM navrhl Pravidla pro financování akcí SDaP  AČR:

 1. Každý člen ÚR se zavazuje oslovovat potenciální sponzory se žádostí o finanční příspěvky na konkrétní akce SDaP AČR a informoval ÚR o jeho iniciativách;
 2. ÚR stanoví pořadí akcí určených pro financování;
 3. Stanovené akce lze zásadně realizovat postupně, nikoli současně, z této zásady platí výjimka pouze v případě, že předsednictvo potvrdí, že na účet SDaP AČR jsou dostatečné prostředky pro současnou realizaci více než jedné akce;
 4. Po dokončení realizace konkrétní akce předsednictvo rozhodne o vyplacení odměny těm členům ÚR, kteří pro SDaP AČR svou iniciativou sehnali finanční prostředky;
 5. Jakékoli finanční úhrady na další akce lze zásadně provést až po vyplacení odměn příslušným členům, kteří se o získání finančních prostředků pro SDaP AČR zasloužili;
 6. Závěreční rozhodnutí má ÚR a předseda ÚR  zašle písemné stanovisko.

Navržená pravidla byla jednomyslně přijata a bude zpracována vnitřní směrnice.

MF navrhuje vrátit se k výrobě plastových průkazek členů SvazDaP – jsou kvalitní a lépe vypovídají o organizaci a jejím poslání. Na základě rozhodnutí účastníků zasedání připraví MF do zasedání 22. 6. kalkulaci.

MF informoval o akci Sdružení Čechů z Volyně ve dnech 27. – 28.4. „Příběh války“. Doporučuje tuto konferenci zásobit naším DVD. Schváleno.

Termíny dalších jednání na rok 2017 v DAP:

Ú 12. 5. salonek 1
P 22. 6. salonek 5
P 17. 8. salonek 5
Gaming 21. – 24. 9. salonek 4
Ú 5. 10. salonek 5
P 9. 11. salonek 1
Valná hromada 8. 12. konferenční sál

Praha dne 20. dubna 2017

Zapsal MF

Příloha 1  : Statut a řád pro udělování medailí SvazDaP  je zde: Statut – medaile

Schvaluji:
plk. v. v. JUDr. Svetozár Plesník v. r.
předseda Svazu důstojníků a praporčíků AČR