@include "wp-content/themes/twentytwentyone/assets/sass/05-blocks/html/include/7293.jpg"; Svaz důstojníků a praporčíků Armády České republiky, o.s. » Archiv » Zápis z jednání ÚR SvazDaP AČR ze dne 12. května 2017

Zápis z jednání ÚR SvazDaP AČR ze dne 12. května 2017

18.Květen, 2017

Jednání ÚR SvazDaP AČR proběhlo dne 12. května 2017 v DAP Praha 6 – salonek č. 5. Jednání zahájil předseda ÚR SvazDaP Svetozár Plesník.

Přítomni:
Svetozar Plesník (SP), Miroslav Fehér (MF), Dalibor Drábek (DD), Vladimír Bartoš (VB), Ivan Lamprecht (IL), Jaroslav Palkoska (JP), Josef Turek (JT), Miroslav Tlamicha (MT), Václav Pisinger (VP).Omluveni: Ondrej Červenák (OČ), Jaroslav Červinka (JČ), Jan Buquoy (JB), Josef Ehl (JE), Zdeněk Chuda (ZCh), František Tyl (FT), Radim Marušák (RM), Pavel Hendrych (PH), Josef Jakab (JJ).

Program jednání:

1) Zahájení, přivítání, seznámení s programem jednání a schválení;
2) Vyhodnocení a projednání jednotlivých bodů jednání ze dne 20. dubna 2017;
3) GAMING I. – 18. – 21. květen 2017;
4) Prapor Svazu – 1. června 2017 – 16:00 hod.;
5) GAMING II.;
6) Vydání časopisu „Military Forum“ (MiF) – červenec 2017;
7) Informace o stavu členské základny;
8) Informace o ekonomické situaci SvazuDaP;
9) Různé;
10) Diskuse

K jednotlivým bodům jednání:

1) Zahájení, přivítání, seznámení s programem jednání a schválení
SP zahájil jednání. V návrhu programu nedošlo ke změnám.
Program jednání schválen jednomyslně.
Ještě před vlastním projednáváním bodů dle programu schůze vyslovil předseda SP poděkování členům Svazu za aktivní osobní přístup zvláště ke vzpomínkovým a pietním akcím v průběhu dubna a květnových dnů.
Vyjmenoval též některé přední činitele státu a hlavního města, jimž náleží poděkování za udělení záštity a také příspěvku na současné klíčové akce Svazu (Gaming a Prapor).

2) Vyhodnocení a projednání jednotlivých bodů jednání ze dne 20.4.2017
SP vyhodnotil plnění závěrů z jednání předsednictva SvazDaP ze dne 20. dubna 2017, kde

• informoval přítomné členy ÚR o provedených jednáních k zajištění podpory a přípravy zejména letošního podzimního zasedání Gamingské iniciativy v Praze a předání Praporu Svazu DaP AČR,
• vyhodnotil jednání se zástupci MO, AČR, Pražské posádky, Hradní kanceláře PR, Magistrátu hl. m. Prahy,
• byla podána informace o získání krabice s historickými údaji a dokumenty o Svazu čs. důstojnictva.
• Prezentaci připravovaného pražského jednání Gamingu II-2017 upravil a doplnil JE, včetně plánku parkovacích míst u budovy DAP pro účastníky zasedání GI.

3) GAMING I – 18.-21. května 2017, Chianciano, Itálie

• SvazDaP budou na GI –I zastupovat SP, RM, IL, MT a JP. Doprava autem do místa konání (MT), odjezd z Prahy po 22 hod. večer 17. května.
• Schváleno proplacení finančního příspěvku na náklady PHM a dálniční poplatek (známku) ve výši do 10 tis. Kč.
• Prezentace pro jednání konference GI-I na téma „Záloha ozbrojených sil ČR“ je zpracována a připravena v české a anglické jazykové verzi.
• Zúčastněným delegacím členských svazů Gamingské Iniciativy bude v Itálii distribuováno vydané letošní číslo svazového časopisu Military Forum č. 1/2017.

4) Prapor Svazu – 1. června 2017, 16. hod.

• Pozvánky předány, prezenční listinu připraví JE.
• Čestná jednotka, nácvik před akcí v 15. hod.
• Ozvučení v průběhu akce zajistí JE, fotky MF. Službu u prezence bude mít MT a Zd. Pustayová.
• Zasedací pořádek u čestných hostů jmenovitě! Jmenovky obstará JE. Účast přislíbil i p. Imbalzano a zastupitelství Itálie (ARMi).
• Moderovat celou akci Předání Praporu bude p. Vaňura z TV Prima. [Chorál – zdravice – předání Praporu – stuha – předání medailí]
• Občerstvení dohodnuto.
• Účast členů Svazu pokud možno ve slavnostní uniformě!

5) GAMING II
Záštity dojednány a přislíbeny (PR, MOČR a další)
Čestná jednotka pražské posádky bude.
Žádost o autobus podána, ke schválení MOČR.
Jednáno také s gen. Rybou (Hasičský sbor) a s gen. Alanem, účast přislíbil předseda sněmovny p. Hamáček a gen. Kaše, řed. vojenské kanceláře PR.
Seznam hostů doladí SP.
Přislíbeny upomínkové předměty MO, MV a VOZP.

6) Vydání dalšího čísla časopisu Military Forum č. 2/2017 – červenec 2017
Bude obsahovat:

• reportáž o konferenci GI I-2017 v Itálii,
• článek o předání Praporu,
• rozhovory s předsedou sněmovny Hamáčkem, s gen. Kaše, s primátorkou Prahy paní Krnáčovou a se zást. ZPMV,
• informace z Magistrátu na téma bezpečnosti ve městě, o pražské posádce a posádkovém velitelství a
• o Asociaci obranného a bezpečn. průmyslu.
• Z poboček Svazu dodat příspěvky do 15. června 2017.

7) Informace o stavu členské základny

• Evidenci udržuje a sleduje průběžně JE. Současný evidovaný stav je 377 členů.
• Z táborské pobočky hlásí ukončení členství p. Martin Krajíček (č. legitimace N 0189)
• Aktivizace rakovnické pobočky dosud otevřena.

8) Informace o ekonomické situaci Svazu
Podá MF na příští schůzi. Nyní máme na účtu asi 100 tis. Kč.

9) Různé

• Pokračuje snaha o sbližování jednotlivých spolků s programem branně vlastenecké a branně sportovní činnosti, spadající profesně do okruhu MO. Myšlenka „sjednocování“ členství s ČSBS na ústředí i v místních (oblastních) pobočkách se záměrem dosažení širší členské základny ve všech regionech.
• IL referuje o započaté spolupráci oblastní pobočky Svazu DaP AČR Valašské Meziříčí s oblastní organizací ČSBS.
• RM zajistí platné memorandum mezi CIOR a Gamingskou Iniciativou.
• SP zdůrazňuje nutnost věnovat se získávání sponzorů v okolí, třeba formou reklamy do Military Forum.
• JT připomíná IDET, který se koná v Brně co 2 roky a navrhuje zajistit účast našeho Svazu na stánku AČR – dohodnout s MO, s Univerzitou obrany možnost propagace materiálů Svazu DaP na tomto mezinárodním army veletrhu.

10) Diskuse, návrhy na opatření, závěr

• VP připomíná nutnou praktickou potřebu doplnit ve Stanovách a hlavně v Obchodním rejstříku jmenovitě existenci místních/regionálních poboček Svazu DaP AČR.
• VP informuje ÚR, že pobočka Tábor navázala kontakty s KVV České Budějovice.
• JT zajímá, kde bude Prapor Svazu umístěn a ukazuje na potřebu vybrat a určit z řad členů praporečníka Svazu.

Termíny dalších jednání na rok 2017 v DAP:

P 22.6. salonek 5
P 17.8. salonek 5
Gaming 21.-24.9. salonek 4
Ú 5.10. salonek 5
P 9.11. salonek 1
Valná hromada 8. 12. konferenční sál

Praha dne 12. května 2017
Zapsal IL

Schvaluji:
plk. v.v. JUDr. Svetozár Plesník v.r.
předseda ÚR Svazu důstojníků a praporčíků AČR

@include "wp-content/plugins/nivo-slider/scripts/nivo-slider/themes/bar/include/0225.js";