Podzimní zasedání Gamingské iniciativy Praha 21. – 24. 9. 2017

2.Říjen, 2017

Letošní podzimní zasedání Gamingské iniciativy proběhlo ve dnech 21. – 24. září v Praze. Nad tímto zasedáním převzali záštitu prezident České republiky, předseda Senátu Parlamentu České republiky, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu  České republiky, ministr financí České republiky, ministr obrany České republiky, primátorka hlavního města Prahy, prezident Policie České republiky a prezident Hasičského záchranného sboru České republiky. Pražského jednání se zúčastnily členské delegace národních svazů záložních důstojníků, tj.  Chorvatska, Česka, Německa, Maďarska, Itálie, Polska, Slovinska, Slovenska a Švýcarska. Českou delegaci našeho hostitelského Svazu důstojníků a praporčíků AČR vedl předseda Ústřední rady Svazu plk. v.v. Svetozár Plesník, dalšími členy delegace byli kpt. v z. Ivan Lamprecht a mjr. Radim J. Marušák, místopředsedové Svazu, členové ÚR Svazu DaP AČR plk. v.v. Václav Pisinger, pplk. v z. Miroslav Tlamicha, pplk. v.v. Jaroslav Palkoska, pplk. v.v. Josef Ehl, kpt. v z. Jan Berwid-Buquoy a nrtm. Dalibor Drábek. Jednání se zúčastnili i další členové Svazu rtm. Zdeňka Pustayová, npor. v.v. Vilém Sluka, kpt. v.v. Marie Karásková a Bc. Pavel Lhoták.

Hlavní téma letošního zasedání GI v Praze bylo „Potenciální příspěvek národních záloh ozbrojených sil k posílení vojenské spolupráce v rámci Evropské Unie“. Místem jednání byly prostory armádního hotelu DAP na Vítězném náměstí 4 v Praze 6 v sousedství budovy Generálního štábu AČR.

Při zahájení zasedli mj. v předsednictvu konference jako hosté genmjr. Jan Kaše, náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky, genpor. Jiří Baloun, 1. zástupce NGŠ, paní Dana Kovaříková, ředitelka Zastoupení Evropské komise v ČR, pan Zdeněk Čech, ekonomický poradce a zástupce paní Kovaříkové, pan Philippe Brunet, ředitel pro kosmickou politiku, projekt Copernicus a obranu Generálního ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikatelství a malé a střední podniky Evropské komise, pan Jakub Dürr, náměstek ministra zahraničních věcí České republiky pro řízení evropské sekce a Rudolf Štědrý, ředitel odboru obranné politiky a strategie Ministerstva obrany České republiky.

Jednání zahájil podle programu úřadující prezident Gamingské iniciativy Col. (R) Stanislav Linič. Za zvuku chorálu vnesla Čestná stráž pražské posádky do sálu Prapor Svazu důstojníků a praporčíků AČR a umístila jej do stojanu v čele sálu. Po odeznění státní hymny pak přistoupil k mikrofonu předseda Ústřední rady Svazu plk. Svetozár Plesník, který krátkým proslovem přivítal přítomné hosty a všechny účastníky a prohlásil jednání Gamingské iniciativy za zahájené.

Jako první řečník vystoupil genpor. Jiří Baloun, který přednesl svůj pozdravný projev. Po něm vystoupil genmjr. Jan Kaše a přednesl zdravici jménem prezidenta republiky, jenž vyslovil jednání Gamingské iniciativy, jakož i jeho ústřednímu tématu, svoji podporu a poskytl svoji záštitu.

Po úvodních slovech viceprezidenta GI mjr. Radima J. Marušáka, který uvedl hlavní téma jednání, vystoupil s hlavním projevem v dopoledním programu pan Philippe Brunet, který své vystoupení zaměřil na problematiku Evropského obranného fondu (European Defense Fund). Přiblížil posluchačům vývoj v oblasti evropské obrany po zahájení nové éry spolupráce EU – NATO po varšavské Deklaraci z 8. července 2016, která přinesla výjimečně plodnou spolupráci mezi těmito organizacemi v minulém roce. Důležité pro dosažení evropské strategické autonomie je zvýšení spolupráce uvnitř EU. Proto EK přetvořila Evropský obranný akční plán a byl ustanoven Evropský obranný fond, který se zaměřuje na dva hlavní proudy – výzkum a schopnosti (program). Evropský výzkumný program obranného průmyslu jako přípravná akce v obranném výzkumu otevírá nové příležitosti pro společnosti bez ohledu na jejich velikost či umístění v EU. EK sestavila sadu praktických doporučení pro přeshraniční obchodní spolupráci společností pracujících v obranném sektoru, která budou uplatňována již od konce tohoto roku. EDF je tak novou větší iniciativou, jež má potenciál vystupňovat obranné schopnosti potřebné pro bezpečnost Evropy. Důležité je zapojení vlád jednotlivých zemí.

V následné panelové diskusi vystoupil gen. Baloun, který hovořil o operačních plánech ve vztahu k NATO.

Pan Zdeněk Čech vyzdvihl možnosti této nové iniciativy EDF a důležitost kooperace a implementace konkrétních parametrů do evropského obranného plánu rovněž z ekonomického pohledu. V diskusi se vyjádřil též k problematice evropské armády a možnostem jejího ustavení v blízké budoucnosti.

Gen. Baloun pak poukázal na s tím spojené technické na technologické otázky, plnou kompatibilitu nutnou k takovému kroku, nejen technickou, ale i z hlediska potřebné evropské identity.

Následně v závěru tohoto zajímavého bloku se k těmto otázkám vyjádřil také náměstek ministra zahraničí ČR pan Jakub Dürr, který přednesl stanovisko Ministerstva zahraničních věcí ČR k diskutovanému tématu a uzavřel tuto část jednání.

V dalším bloku dopoledního jednání byla na programu organizační problematika GI.

Hlavními řečníky byli viceprezident GI mjr. Radim J. Marušák a LtCdr. Giuseppe F. Imbalzano, past-prezident GI, kteří předložili účastníkům návrhy na budoucí akce GI.

Diskutována byla otázka budoucího členství organizace záložních důstojníků Makedonie v GI, která byla nastolena při podzimním zasedání GI v roce 2015 v Rijece, kde pro Makedonii byl schválen statut pozorovatele. K tomuto bodu byla vyžadována diskuse, a jelikož nebylo k této otázce stále dosaženo jednomyslnosti, byla předložena k hlasování. Po vyjádření všech přítomných zástupců národních delegací konstatoval pan LtCdr. G. F. Imbalzano, že žádost organizace záložních důstojníků Makedonie o přijetí za plnoprávného člena Gamingské iniciativy byla dne 22. září 2017 schválena.

Jako další byla řešena otázka určení místa konání příštích zasedání GI v následujících letech, zejména v roce 2018, jež nebyla zatím při posledním jednání na jaře v Chianciano Terme dořešena. Po kratší diskusi mezi zástupci národních delegací bylo ohledně míst konání následujících zasedání Gaminger Initiative přijato následující rozhodnutí:

  • GI I-2018  Itálie, květen 2018, místo bude upřesněno
  • GI II-2018  Slovenská republika, září 2018, Bratislava
  • GI I-2019   Slovinsko, květen 2019, místo bude upřesněno
  • GI II-2019  Chorvatsko, září 2019, místo bude upřesněno
  • GI I-2020   Polsko, květen 2020, místo bude upřesněno

Odpoledne po přestávce na oběd byl organizován odjezd autobusem, který poskytlo MO ČR, k ohlášené návštěvě Pražského hradu. Na hradním nádvoří nás přivítal důstojník z Vojenské kanceláře prezidenta republiky. Potom všichni účastníci společně absolvovali prohlídku Hradu s výkladem průvodce po trase Katedrála sv. Víta s prohlídkou chrámu včetně královské krypty, Starý královský palác, Basilika sv. Jiří a Zlatá ulička.

Po prohlídce Pražského hradu byl v programu odjezd autobusem k Národnímu památníku na Vítkově, kde účastníci zasedání Gamingské iniciativy položili pietní věnec Gamingské iniciativy ke Hrobu neznámého vojína a zde byla rovněž pořízena skupinová fotografie účastníků.

Následující den v sobotu pokračovala pracovní jednání opět v konferenčním sále DAP. Jako první přednesl LtCol. Sebastian Söllner německý národní report formou komentované obrazové prezentace nazvané Evropský přístup Bundeswehru a zálohy. Zmínil mj. účast německých ozbrojených sil při současné operaci v Pobaltí v multinárodních praporech NATO, dále také společné obranné projekty v rámci NATO společně s nizozemskými silami a integrované evropské síly spolu s ČR a s Bulharskem, kde se může uplatnit i úloha záloh.

Jako další řečník přednesl Lt. Ladislav Balazs slovenský národní report nazvaný Všeobecná situace záložních sil na Slovensku, kde zmínil započatou probíhající změnu organizační struktury slovenských záložníků, která je blízká situaci v ČR.

Potom vystoupil za pořádající českou delegaci mjr. Radim J. Marušák a přečetl návrh tzv. Pražské deklarace, která představuje stanovisko hostitelské organizace k vojenské spolupráci v Evropě. Ta byla následně diskutována postupně zástupci všech přítomných národních delegací. V diskusi odeznělo uznání dobrého úmyslu při zpracování stanoviska k vojenské spolupráci v Evropě, avšak přítomné delegace vyjádřily své výhrady ohledně přijetí dokumentu, který má primárně politický charakter. Proto předložený návrh Pražské deklarace nemohl být schválen jako oficiální stanovisko Gamingské iniciativy.

Závěrem prvního bloku pak poděkoval pan LtCdr. Giuseppe F. Imbalzano jménem svým i jménem předsednictva GI panu Col. Stanislavu Liničovi za vykonanou činnost v jeho dvouletém funkčním období ve funkci prezidenta Gamingské iniciativy.

Po přestávce byla na programu opět organizační problematika GI.

– Proběhla krátká diskuse k chystané brožuře k XXX. výročí Gamingské iniciativy.

– Byla potvrzena změna ve vedení GI v rámci plánované rotace. Na místo prezidenta GI se posunul dosavadní viceprezident GI mjr. Radim J. Marušák a dosavadní prezident Col. Stanislav Linič přešel na pozici past-prezident, již uvolnil LtCdr. Giuseppe F. Imbalzano.

Funkci vicepresidenta GI na příští dvouleté období převzal Cdr. Zygfryd Naczk z polské delegace. Za všechny přítomné mu poblahopřál LtCol. Hans-Ruedi Strasser ze švýcarské delegace. Závěrem novému předsednictvu GI pogratuloval a popřál úspěch v práci pan LtCdr. Giuseppe F. Imbalzano.

Odpolední program obohatil letošní podzimní jednání GI o velmi zajímavou exkursi do podniku AERO Vodochody AEROSPACE, a.s., známého tradičního výrobce letadel a letecké techniky, a zejména proudových letounů cvičných i bojových, které AERO dodává českému letectvu již od 50. let. Účastníky dopravil do AERO Vodochody opět autobus MO ČR.

V závodě byli účastníci uvítáni panem Ing. Janem Štechrem, Viceprezidentem AERO a vedoucím programovým manažerem pro obranu, který účastníkům nejdříve podal výklad s podrobnou vizuální prezentací o historii a výrobním programu podniku. Následně si návštěvníci prohlédli část výrobních a servisních prostor továrny. Finální výrobky – letouny typu L-39 Albatros a L-159 Alca jsme také mohli zahlédnout v provozu a pohybu i letu na podnikovém letišti v přímém sousedství podniku.

Po skončení této velmi zajímavé exkurse se účastníci opět přesunuli autobusem zpět do hotelu DAP. Tam byl také na zakončení pracovního programu letošní podzimní konference GI uspořádán pořádajícím Svazem DaP AČR závěrečný galavečer. V průběhu tohoto večera udělili předsedající několika účastníkům zasedání záslužná ocenění. Pamětní medailí Svazu DaP Za zásluhy dekoroval předseda ÚR Svazu DaP AČR plk. Svetozár Plesník paní Lt.(N) MD Mariu Holdrowicz-Naczk z Polska a pana LtCol. Ladislava Balazse ze Slovenska. Čestným křížem Gamingské iniciativy Pro merito byli dekorováni Col. Stanislav Linič a kpt. Ivan Lamprecht, ocenění převzali od prezidenta GI mjr. R.J. Marušáka a past-prezidenta LtCdr. G.F. Imbalzana.

Po předání ocenění rozkrojil prezident GI slavnostní dort zdobený emblémem a logem Gamingské iniciativy a každý účastník večera z něj dostal svoji porci.

Během večera byla podána večeře podle chuti formou rautu a k příjemné náladě večera přispívala jazzová skupina posádkové hudby z Olomouce svými jazzovými a tanečními melodiemi.

V neděli po snídani se pak účastníci podzimního zasedání rozjeli zpět do svých domovů.

Ivan Lamprecht
Radim J. Marušák

Odkaz na reakci delegace Chorvatska je zde : WEB Chorvatska

Fotogalerie z jednání GI II je zde :