Zápis z jednání ÚR SvazDaP AČR ze dne 5. 10. 2017

20.Říjen, 2017

Jednání ÚR SvazDaP AČR proběhlo dne 5.10.2017 v DAP Praha 6 – salonek č. 5. Jednání zahájil předseda ÚR SvazDaP Svetozár Plesník.
Přítomni:
Svetozár Plesník (SP), Ivan Lamprecht (IL), Radim Marušák (RM), Josef Ehl (JE), Miroslav Tlamicha (MT), Jaroslav Palkoska (JP), Václav Pisinger (VP), František Tyl (FT), Jan Berwid-Buquoy (JB), Zdeňka Pustayová (ZP)Omluveni: Jaroslav Červinka (JČ), Dalibor Drábek (DD), Zdeněk Chuda (ZCh), Josef Turek (JT),

Program jednání:

1)      Zahájení, přivítání, seznámení s programem jednání a jeho schválení
2)      Projednání rezignace M. Fehéra na všechny funkce ve SDaP AČR ze dne 30. 8. 2017
3)      Vyhodnocení a projednání jednotlivých bodů:

–    Konference GI II – 21.9 – 24. 9. 2017
–    Poděkování za aktivitu ve Svazu
–    Datová schránka, banka +účty – změna uživatele
–    Změna statutárního zástupce v projektu Česká společnost v novodobé Evropě

4)      Vydání časopisu „Military Forum“ (MiF) –  03/2017 -Zpracovat článek z konference G II.
5)      Informace o stavu členské základny, – informace o aktualizace DB členů
6)      Informace o ekonomické situaci Svazu;
7)      Valná hromada 8. prosince 2017 v DAP Praha
8)      Různé
9)      Termíny zasedání v příštím roce, závěr

Bod 1) SP zahájil jednání. V návrhu programu nedošlo ke změnám a návrh jednání byl jednomyslně přijat.

Bod 2) Projednání rezignace pplk. RSDr. Miroslava Fehéra na všechny funkce ve Svazu DaP AČR ke dni 31. 8.2017.                                      

Ústřední rada přezkoumala rezignaci 1. místopředsedy Ústřední rady Svazu důstojníků a praporčíků Armády České republiky (SVAZDAP) Dr. Miroslava Fehéra (MF), kterou rozeslal všem členům Ústřední rady s oznámením, že rezignuje na svoji funkci 1. místopředsedy Ústřední rady ke dni 31. 8. 2017.

SP informoval ÚR  o tom, že MF, ač ve svém dopisu členům ÚR ze dne 4. 9. 2017 sděluje, že bude plně vykovávat svou funkci 1. místopředsedy až do prosincové VH Svazu, podepsal a předal již 31. 8. 2017 předsedovi ÚR Plesníkovi předávací protokol k tomuto dni. Předávací protokol obsahuje 11 bodů a SP objasnil členům ÚR celou situaci, když MF se bohužel na dnešní jednání ÚR nedostavil. Diskutován byl zejména problém nedostatečné komunikace mezi předsedou SP a 1. místopředsedou MF.

Členové Ústřední rady po krátké diskusi o důvodech této rezignace a jejího načasování vzali rezignaci Dr. Fehéra na funkci 1. místopředsedy Ústřední rady SVAZDAP na vědomí a rozhodli, že volba nového 1. místopředsedy Ústřední rady Svazu se uskuteční dne 8. 12. 2017 na Valné hromadě SVAZDAP.

Bod 3) Vyhodnocení podzimního zasedání Gamingské iniciativy v Praze ve dnech 21.-24. září 2017.

K tomuto bodu hovořil SP a zhodnotil celou náročnou akci a její organizaci jako velmi zdařilou. Vyslovil pochvalu organizátorům MT, JE, RM, ZP. Informoval ÚR o příznivé výši faktury za stravovací služby v DAP 46.600 Kč, ubytovací služby 3.154.42 EUR.  Poté se k tématu vyjádřil RM jako nový úřadující prezident GI a definoval příští úkoly:

 1. Hodnocení podzimního zasedání Gamingské iniciativy v Praze ve dnech 21.-24.9.2017
  Všichni účastníci podzimního zasedání GI v Praze byli s obsahem a průběhem zasedání velmi spokojeni a ocenili vysokou úroveň obsahu a organizace zasedání. Návrh Pražské deklarace umožnil vstup SvazDaP do přímých pracovních kontaktů s vedením Zastoupení Evropské komise v ČR, které má o pracovní kontakty se SvazDaP zájem a je ochotno poskytnout také finanční prostředky v případě organizace akcí na vysoké úrovni k problematice Evropské unie.
  2. Úkoly:
  2.1 SvazDaP přebírá na období 2018 a 2019 předsednictví Gamingské iniciativy.
  Provede: předsednictvo SvazDaP
  Termín: průběžně
  2.2. Seznam kontaktů (čísla telefonů a emailové adresy) účastníků zasedání GI v Praze bude rozeslán účastníkům zasedání GI
  Provede: R.J. Marušák
  Termín: po obdržení připomínek od chorvatské strany
  2.3. Zpracování charakteristiky SvazDaP na 1 stranu A4 určené pro brožuru ke XXX. výročí Gamingské iniciativy v r. 2019
  Provede: J. Ehl a R. J. Marušák
  Termín: do 30.11.2017
  2.4 Vyslání zástupce předsednictva SvazDaP do Skopje na MO Makedonie za účelem podpory Svazu záložních vojáků Makedonie, včetně jeho účasti na zasedáních GI
  Provede: Předsednictvo ÚR se k této otázce vyjádří ohledně svého zástupce na tomto jednání, včetně rozhodnutí o příspěvku na tuto cestu a způsobu dopravy.
  Termín: v souladu s požadavky vedení UNUCI a dohodnutými termíny v Makedonii

Dále RM informoval o chystané brožuře ke 30. výročí GI v termínu do konce listopadu, v níž je plánován též příspěvek o našem Svazu v rozsahu jedné strany A4. JE dodá podklady RM, který připraví návrh této stránky.

MT připomněl zaslat poděkování Aeru Vodochody za přijetí účastníků pražského zasedání GI a perfektní organizaci exkurze v podniku.

Změna sídla Svazu – SP podal informaci všem členům ÚR, že došlo k chystané změně sídla Svazu DaP AČR na adresu: Legerova 22

Rovněž je nyní nutno promítnout změnu v souvislosti s odchodem statutárního 1. místopředsedy MF, což se týká nejen přístupu do datové schránky, ale také k bankovním účtům SVAZDAP.

Bod 4) Vydání časopisu „Military Forum“ (MiF)    –  III/2017

Zpracovat článek z konference G II.  – IL+RM- zabezpečeno. Připraveno vydání 3. letošního čísla časopisu do tisku, redakční uzávěrka byla 2. října. Zajímavé příspěvky zajistil z větší části SP, své příspěvky dodaly i pobočky Tábor (VP) a Valašské Meziříčí (IL). SP připomíná, že je vhodnější dodávat pro ilustraci akčnější fotografie.

SP informuje, že dochází ke změně tiskárny. Tisk časopisu bude pro nás zajišťovat nyní od čísla 3/2017 tiskárna v Berouně.

Do příštího jednání rady navrhnout/najít nového šéfredaktora pro náš časopis. JB se pokusí získat osobně známou vytipovanou osobu.

SP informuje, že náš článek o letošním podzimním pražském zasedání Gamingské iniciativy vyjde ve zkrácené verzi i v A-reportu.

Bod 5) Informace o stavu členské základny

Aktualizace seznamu členů podrobná informace – pobočky. JE podal zevrubnou informaci – v pražské pobočce přibylo +14 členů a v Táboře pak +36 nových členů.

Bod 6) O ekonomické a finanční situaci Svazu podal průběžnou informaci SP pro přítomné členy Ústřední rady Svazu.

Bod 7) Valná hromada 8. prosince 2017 v DAP Praha

Řádný požadavkový list do plánu akcí MO byl podán, pozvánky s programem jednání připraví a rozešle jako obvykle JE. Zprávu o činnosti připraví s využitím dílčích zpráv a podkladů z poboček Svazu IL, podklady z poboček do zprávy zaslat IL do konce října.

Navrženo složení komisí pro VH – mandátová komise – ZP, návrhová komise – RM, volební komise – JP. Je vhodné zajistit Čestnou stráž posádky, která slavnostně vnese při zahájení VH Prapor Svazu DaP AČR. (požádal jsem o účast Čestné jednotky)

Návrh na udělení medailí Za mimořádné zásluhy Svazu DAP AČR:

R. Marušák, I. Lamprecht, V. Pisinger, M. Tlamicha, D. Drábek, J. Ehl, Z. Pustayová, F. Tyl, S. Plesník – vedoucí poboček podat návrhy z poboček do 2. 11. 2017.

 Návrh udělení Pamětní medaile Svazu  – Vl. Kučík, Petr Chlupatý, Pour, Sládková –  Milovice – aktivní spolupráce – MiF

Bod 8) Různé

 • Vojenský hřbitov Milovice změna ze 4. 11 na 18. 11. 2017 (účast SP, RM, MT, ZP)
 • požádal jsem MO o vozidlo
 • Porada Najgebauer Fr.  – 15.10.2017
 • Oslava let SvazDaP AČR  Beseda s nP HMP Petrem  Dolínkem (P. Dolínek poslal dopis, který přeposílám)
 • Otázka oficiálního veřejného zapsání poboček Svazu, do spolkového rejstříku:

Pobočky Svazu DaP AČR jsou k dnešnímu dni: 

Praha – předseda pplk. Miroslav Tlamicha,
Tábor – předseda plk. Václav Pisinger
Valašské Meziříčí – předseda kpt. Ivan Lamprecht
Lipník n. B. – předseda rtm. Dalibor Drábek
Rakovník – funkce předsedy t. č. neobsazena

Termíny zasedání ÚR a P-ÚR v roce 2018:

ÚR – 15.3., 14.6., 13.9.,
P-ÚR – 18.1., 15.2., 12.4., 17.5., 19.7., 23.8., 18.10., 15.11., 13.12.,
Shromáždění oslava 100. let SvazDaP AČR + VH – 29.11.2018

 Příští zasedání:

 • 9. 11. 2017 předsednictvo ÚR   salonek 1
 • Valná hromada 8. 12. 2017 konferenční sál Hotel DAP PRAHA, zač. 13:30 hod.

Praha dne 10. října 2017
plk. v.v. JUDr. Svetozár Plesník
předseda ÚR Svazu důstojníků a praporčíků AČR

Zapsal:  IL