Valná hromada Svazu DaP AČR konaná dne 8. prosince 2017

13.Prosinec, 2017

Valná hromada byla zahájena přinesením praporu Svazu čestnou stráží Posádky Praha za zvuku chorálu. Vážnosti jednání dodala i navazující česká hymna. Po doznění hymny se slova ujal předseda Svazu plk. v.v. JUDr. Svetozár Plesník. V krátkém vystoupení přivítal hosty jednání – ZNGŠ AČR genpor. Ing. Aleše Opatu, plk. v.v. Emila Kulfánka – 1. místopředsedu Českého svazu bojovníků za svobodu, plk. v.v. Jiřího  Peštu – předsedu Svazu vojenských veteránů ČR, plk. v.v. Ing. Oldřicha Pelčáka – předsedu Českého svazu letectví, ing. Vladimíra Vrbku – místopředsedu Občanské iniciativy Čech, Moravy a Slezska a delegáty jednání a poděkoval veliteli Posádky Praha za podporu probíhajícího jednání.

V dalším řídící valné hromady pplk. v.v. Ing. Miroslav Tlamicha, postupně seznámil  delegáty    s jednacím a volebním řádem. Oba dokumenty byly bez připomínek schváleny. Následně byly bez připomínek schváleny: řídící předsednictvo VH – Svetozár Plesník, Miroslav Tlamicha, Ivan Lamprecht; návrhová komise – Radim Marušák, Václav Pisinger, Josef Tyl; volební komise – Jaroslav Palkoska, Josef Ehl, Dalibor Drábek a mandátová komise- Zdena Pustajová, Marie Karásková.

Navržený program valné hromady: 1. Úvodní slovo, 2. Schválení pracovního předsednictva, programu, volba mandátové a návrhové komise, 3. Zpráva o činnosti Svazu od poslední VH, Zpráva o hospodaření Svazu od poslední VH, jejich schválení, 4. Vystoupení hostů a předání ocenění, 5. Diskuse, 6. Doplnění ÚR a kontrolní komise, 7. Návrh usnesení, jeho schválení, 8. Závěr, byl schválen delegáty bez připomínek.

Před projednáváním rozhodujících otázek valné hromady vyzval Miroslav Tlamicha přítomné k uctění památky kolegů, kteří již nejsou mezi námi – plk. v.v. Václav Prokeš, zakládající,            dlouholetý a nakonec Čestný předseda Svazu, plk. v.v. Hofrichter  – legionář a mjr. v.v. Rostislav Konečný – předešlý předseda Svazu, minutou ticha.

Zprávu o činnosti Svazu od poslední valné hromady 1. prosince .2016 přednesl kpt. v.v. Ivan Lamprecht.  Ve svém vystoupení stručně zhodnotil činnost Ústřední rady a poboček. Zdůraznil, že činnost Svazu probíhá dlouhodobě v Jihočeském, Zlínském, Olomouckém a Středočeském kraji a v hlavním městě Praze, avšak do ostatních krajů se zatím působnost Svazu nepodařilo rozšířit.  Jako nejaktivnější pobočky vyhodnotil Tábor a Valašské Meziříčí. V následujícím v krátkosti připomněl život jednotlivých poboček v letošním roce a poukázal na aktivitu a zapojení Svazu v Gamingské iniciativě. Zdůraznil důležitost pražského zasedání GI v září 2017 vzhledem k přijaté deklaraci, která vyzývá vedoucí představitele evropských  zemí k řešení současné situace, k otevření spolupráce Svazu se Zastoupením Evropské komise v ČR, ke skutečnosti, že se rozšířil počet členských zemí GI o Makedonii a pro nás především proto, že mjr. v z.  JUDr. Marušák se stal na dva roky presidentem tohoto sdružení.  Zvolení mjr. v z. Marušáka do čela GI je výrazem mezinárodního ocenění činnosti našeho Svazu i závazkem do dalšího období. Protože jednání v Praze bylo po všech stránkách velmi kladně hodnoceno všemi zúčastněnými zeměmi, vyslovil za jeho přípravu poděkování plk. v.v. Plesníkovi, mjr. v. v. Marušákovi, pplk. v. z. Tlamichovi, pplk. v.v. Josefu Ehlovi.  V dalším vyzvedl pozornost vedení Svazu věnovanou pietním aktům v Milovicích, která je vysoce ceněna nejen samosprávou uvedeného města, ale i vedením AČR, politickými a státními orgány kraje a vojenskými i státními složkami Itálie. Kladně hodnotil i uplatnění programů k výuce dějin na základních školách a zhotovení praporu Svazu.

V závěru poukázal i na existující nedostatky a rezervy v práci Svazu. Především se nepodařilo obnovit sekretariát předsednictva, což má za následek pracovní přetěžování některých členů a narušování systému práce řídícího orgánu. Rezervy přetrvávají v užší práci ÚR s pobočkami. I přes dílčí navyšování členské základny (především Tábor) členská základna stárne. Svazový časopis Military Forum je vydáván jen díky placené reklamě, neboť jediný zdroj příjmu – členské příspěvky, k pokrytí nákladů nestačí.

Závěrem vystoupení poděkoval členům Ústřední rady, kteří se podíleli na úspěšné činnosti Svazu, a popřál úspěch v dalším jednání valné hromady.

Zprávu o hospodaření Svazu od poslední valné hromady v roce 2016 přednesl mjr. v z. Radim Marušák.  Ve zprávě zřetelně přednesl příjmy a výdaje Svazu, včetně darů, počáteční a koncový stav financí v bankovních ústavech i v hotovosti.

Oba dokumenty byly bez připomínek přítomnými delegáty schváleny.

V souladu se schváleným programem mjr. v. z. Marušák následně vyhlásil odměny příslušníkům Svazu, udělené Ústřední radou za mimořádné zásluhy o propagaci armády ve společnosti, v rámci EU a NATO – kpt. v.v. Ivanu Lamprechtovi, pplk. v.v. Josefu Ehlovi, pplk. v.z. Miroslavu Tlamichovi, plk. v.v. Václavu Pisingerovi, prap. Daliboru Drábkovi, rtm. v.v. Zdeně Pustayové, mjr. Zbyňku Ostrému, Mgr. Petře Jančíkové, pplk. Zdeňku Chudovi, plk. v.v. Karlu Kredbovi, mjr. v.v. Františkovi Tylovi,  plk. v.v. Josefu Turkovi, kpt. v.v. Karlu Trčálkovi, plk.v.v. Svetozár Plesníkovi a mjr. v.v. Radimu Marušákovi. Pamětní bronzové medaile Svazu převzali odměnění z rukou  ZNGŠ AČR genpor. Aleše Opaty a předsedy Svazu plk. v.v. Svetozára Plesníka.

V navazující diskusi genpor. Ing. Opata poděkoval vedení Svazu za pozvání, popřál všem pěkné svátky a mnoho zdaru v nastávajícím období. Plk. v.v. Emil Kulfánek po krátkém představení se, pozdravil přítomné a popřál úspěchy jednání. Za dlouhodobou spolupráci      s ÚR ČSBS udělil předsedovi Svazu DaP AČR plk. v.v. Plesníkovi pamětní medaili ČSBS. Dále poukázal na zásluhy SVV o možnosti slev k ubytování ve vojenských zařízeních a slev    na některé lázeňské procedury po předložení průkazek voj. důchodců – VV. Plk. v.v. Jiří Pešta ve svém vystoupení přítomným krátce představil Svaz vojenských veteránů ČR od jeho vzniku v roce 2007. Členům Svazu DaP AČR nabídl možnost se zúčastnit jejich zahraničních zájezdů v roce 2018 do Bulharska. Vyjádřil se pro pokračování spolupráce mezi svazy i v následujícím období.

Plk. v.v. Oldřich Pelčák představil svůj Český svaz letectví (ČsSL). Vyjádřil svůj nesouhlas s výpovědí telefonů armádou ČR spolupracujícím spolkům dislokovaným ve vojenských objektech. Popřál všem členům Svazu DaP AČR mnoho zdraví a úspěchů v nastávajícím roce.

Ing. Vrbka poděkoval za pozvání na jednání valné hromady a za dobrou úzkou spolupráci především na úrovni předsednictva. Vyjádřil ocenění práce Svazu DaP AČR v současných podmínkách. Popřál všem úspěchy v činnosti.

Rtm. Pustayová vystoupila jako členka mandátové komise a oznámila, že na základě stanovených kriterií je valná hromada usnášeníschopná.

Po uzavření diskuze řídící jednání oznámil, že od poslední valné hromady došlo ke snížení počtu členů Ústřední rady (Buquoy – vzdal se funkce, Červinka – byl vyloučen ze Svazu za porušování Stanov a Hendrych – vzdal se funkce) a Kontrolní komise (Svoboda – ukončil členství), a tedy je nutno tyto orgány doplnit. Nově navržení členové do Ústřední rady kpt. v.v. Marie Karásková, kpt. v.v. Ing. Bohuslav Chalupa, npor. v.v. PhDr. Vilém Sluka a do kontrolní komise rtn. v.v. Josef Němec byli delegáty jednomyslně schváleni.

Mjr. v v. Marušák dle schváleného programu seznámil přítomné s návrhem usnesení, které obsahovalo: schvaluje Zprávu o činnosti Svazu za uplynulé období, Zprávu o hospodaření, zvolení nových členů Ústřední rady a Kontrolní komise, doplnění Stanov Svazu (vytvoření výboru pro koordinaci zahraničních aktivit Svazu – čl. XIV, bod 6; evidence současných 6 poboček – čl. XII, bod 10), ukládá Ústřední radě – zvolit předsednictvo, zajistit kvalitní přípravu zasedání GI v Itálii a na Slovensku, zabezpečit výrobu a instalaci pamětních desek pro plk. Hofrichtera, mjr. Konečného a plk. Prokeše, zajistit aktualizaci zápisu Svazu ve spolkovém rejstříku, přijmout opatření pro včasné konzultace GŠ AČR a vedení resortu obrany k obnovení zastupování vojáků v záloze AČR v CIOR NATO Svazem DaP AČR, členům Svazu -plnit povinnosti člena dle Stanov a naplňovat poslání Svazu, účastnit se pietních vzpomínkových akcí v regionu pobočky, pokračovat ve spolupráci s KVV, složkami AČR, GŠ, MO, v pobočkách nabízet vhodnou spolupráci příslušným složkám KVV a MO v oblasti realizace programu POKOS, pobočkám – věnovat pozornost výběru kandidátů do ÚR, ověřovat u vojáků jejich působení v armádě, do plánů činnosti zařazovat akce s histor. významem a tradicí, střel. soutěže, akce s mládeží). Usnesení bylo po úpravě drobných připomínek všemi delegáty přijato.

Na závěr valné hromady poděkoval řídící jednání za účast a popřál úspěchy v dalším období.

Zpráva o činnosti Valné homady v plném znění je zde: Zprava o cinnosti Svazu DaP z 8.12.2017

plk. v.v. Ing. Václav Pisinger – vedoucí pobočky Svaz DaP AČR Tábor

Fotogalerie je zde: