Zápis z jednání předsednictva ÚR SvazDaP AČR ze dne 18. 1. 2018

2.Únor, 2018

Jednání ÚR SvazDaP AČR proběhlo dne 18. 1. 2018 v jednací místnosti MO, Čs. armády, Praha 6. Jednání zahájil předseda ÚR SvazDaP Svetozár Plesník.

Přítomni: Svetozár Plesník (SP), Radim Marušák (RM), Ivan Lamprecht (IL), František Tyl (TF),
Omluveni:  Jan Šamaj (JŠ), Zdeňka Pustayová (ZP)
Program Jednání: 

 1. Zahájení, přivítání, seznámení s programem jednání a schválení.
  V úvodu vystoupil mimo program jednání plk. Mgr. Milan Bachan zástupce ředitele  OVV MO, s nímž byl projednán postup při jednání s vedením MO a příslušnými zástupci. Spolky má na starosti v první řadě Odbor pro válečné veterány (OVV), a ve vedení MO pí náměstkyně Netolická. Hovořilo se také o vztahu k CIOR a vyslovenému zájmu SvazDaP opět zastupovat ČR v CIOR; tato agenda spadá do působnosti Generálního štábu, který situaci zastupování ČR v CIORU posoudí a rozhodne. Přítomen tomuto jednání byl také Mgr. František  Najgebauer z OVV.
 2. Představení B. Chalupy jako nového člena ÚR Svaz DaP AČR a Jana Šamaje z hlediska jeho možností založit pobočku Svazu v Brně.
  Předseda Sv. Plesník (SP) uvedl našeho nového člena kpt. v z. Ing. Bohuslava Chalupu a předal mu svazovou legitimaci. Pan Chalupa (dále BCH) se představil a seznámil přítomné také se svou dosavadní činností a zkušenostmi. Byl v minulém období poslancem Parlamentu ČR, kde byl členem všech vojenských a bezpečnostních výborů. Jako zvláštní ústav nyní také založil Národní institut pro obranu a bezpečnost, je nyní také činný jako asistent poslance Janulíka.
  Po svém představení se BCH omluvil a dalšího jednání dnešní schůze se již neúčastnil.
 3. ÚR vyhodnotila průběh VH ze dne 8. 12. 2017. Předseda SP krátce vyhodnotil průběh prosincové valné hromady Svazu a poděkoval přítomným členům rozšířeného předsednictva za její dobrou přípravu. Místopředseda RM představil svůj návrh úpravy Stanov ve smyslu doplnění stávajících poboček Svazu do jejích ustanovení a potřebné právní kroky k zápisu této změny (nutnost nových ustavujících schůzí léta existujících poboček s notářskými zápisy … atd. atd.). Vzhledem k náročnosti tohoto postupu navrhl IL od této změny raději ustoupit a držet se v tomto bodě i dále již dříve odsouhlaseného a platného znění Stanov. Přijato.
 4. Předsednictvo ÚR vzalo na vědomí rezignaci Jana Brewida-Buquoye na funkci člena ÚR   Svazu DaP AČR jeho osobním sdělením ze dne 4. 12. 2017.   Jan Berwid-Buquoy proto také již nekandidoval při nové volbě ÚR na valné hromadě 8. 12. 2017.
 5. Projednání bodu 3 navrženého programu jednání.
  Projednání J. B. Buqouye z hlediska jeho osobních zahraničních aktivit a oprávněnosti nošení stejnokroje AČR a jeho vojenské hodnosti. Místopředseda IL z důvodu pochybnosti – kolize s čl. X, odst. 1 d) Stanov Svazu – vzhledem k tomu, že předmětný Jan Buquoy (JBB) není dnes přítomen (nebyl pozván), navrhl tento bod z programu stáhnout a projednat na některém příštím jednání za jeho přítomnosti. Předsednictvo však po debatě dospělo k názoru, že i tak otevře diskusi o aktivitách JBB, které se mají výrazně negativní dopad na celý Svaz. V běžných věcech je JBB příslušný do jeho domovské pobočky Tábor.

Předseda SP s odvoláním na čl. XVII, odst. 4 Stanov Svazu připomíná, k navržené a projednávané spolupráci se Sdružením 248GSU v Berlíně nikdy JBB nedostal zplnomocnění Svazu, a proto předsednictvo Svazu s touto osobní zahraniční aktivitou JBB, který ignoruje Stanovy Svazu, nemohou souhlasit a požaduje se jako Svaz od ní distancovat.

Jedná se o sdružení veteránů 248. Německé bezpečnostní jednotky (248German Security Unit) jako součásti britské vojenské policie v tehdejším Záp. Berlíně, nyní součást Royal Military Police Association, s níž má vazby JBB, jak uvádí, z doby své emigrace. Tato entita nemá s vojáky a ni se záložními důstojníky nic společného a neexistuje žádný důvod, aby s ní Svaz udržoval jakékoli styky.

Celá záležitost se zmíněnou zahraniční aktivitou se odvíjí od návštěvy zástupců 248GSU v Praze v říjnu 2017, kde byli přijati pražskou pobočkou Svazu DaP AČR pod vedením MT s tlumočením JBB a chtějí v navázaném kontaktu s naším Svazem pokračovat. V této věci zastává předsednictvo stanovisko, že pokud bude kterýkoli člen Svazu s touto entitou v jakémkoli kontaktu, je to výlučně jeho osobní a soukromá věc, ale nemá jakékoli oprávnění jednat s kýmkoli v této entitě jako člen a jménem Svazu.

Na základě stanoviska MO z 8. 1. 2018 k dotazu předsedy Svazu neabsolvoval JBB povinnou základní vojenskou službu z důvodu emigrace a proto mu nepřísluší nosit stejnokroj AČR ani vojenskou hodnost. Dopouští se v takovém případě přestupku proti pořádku ve státní správě dle přestupkového zákona. K těmto a dalším skutečnostem jednání JBB proběhla v předsednictvu velmi živá diskuse.

K celkovému posouzení a zhodnocení jednání a aktivity JBB upozornil místopředseda IL také na to, že se dověděl, že JBB má podánu na MO žádost o osvědčení účastníka 3. odboje včetně předložení všech potřebných dokladů o své činnosti v emigraci, včetně činné služby a dosažení voj. hodnosti v britských službách. Informace JBB o podání žádosti o uznání účasti v 3. odboji je známa i MT.

Proto IL zastává stanovisko, aby se předsednictvo SvazDaP zdrželo horlivosti při posuzování činnosti a vystupování JBB do doby vyřízení jeho žádosti. Předsednictvo nicméně nesouhlasí s odkladem posouzení negativního dopadu činnosti JBB na Svaz, protože projednávání žádosti JBB může trvat celá léta a za tu dobu může JBB napáchat Svazu další nevratné škody. Předsednictvo odsouhlasilo v tomto bodě požádat JBB, aby důkazně doložil, že žádost o uznání účasti ve 3. odboji na MO skutečně podal a kdy.

6. Složení redakční rady  MiF  – zůstává nedořešeno obsazení šéfredaktora časopisu.

Nebyl podán žádný návrh – nutno řešit, jak budeme pokračovat.
K otázce uveřejňování křížovek v MiF – bylo zamítnuto vzhledem k charakteru časopisu

 7. Informace o ekonomické situaci Svazu

Informace o stavu účtu, stavu pokladny a členských  příspěvcích, výdaje a příjmy za uplynulé období… informace SP+RM
Tlamicha  – pražská pobočka – počty – zpracovat seznam do 15. 2. 2018

8. Služební cesta do Makedonie RM

Předsednictvo schvaluje částku ve výši do 15% z finanční částky, kterou získal RM pro Svaz (pro účel zaplacení letenky + ubytování)

9. Různé:

Oslava 100letého výročí založení předchůdců SvazDaP AČR, jejichž je pokračovatelem – Svazu čsl. Rotmistrů a Svazu čsl. Důstojnictva se připravuje na slavnostní VH Svazu dne 29. listopadu 2018.  Místo konání musíme projednat s AČR  – D. Zavoralem

 Prostory pro zasedání Svazu – zůstává otevřenou otázkou, když po zrušení původních prostor SvazDaP AČR a vystěhování z bývalých karlínských kasáren nebyly Svazu poskytnuty náhradou jiné vhodné prostory v objektech MO resp. AČR a dosud ke schůzím bezplatně jako voj. spolkům poskytovaná možnost k občasným jednáním ÚR Svazu v DAP Praha v Dejvicích byla od 1. 1. 2018 zpoplatněna.  Jako zapsaný zájmový spolek většinou starších občanů a bývalých vojenských osob, který nevyvíjí žádnou hospodářskou činnost, jsme tak bez podpory MO postaveni do obtížné situace, i když sami naopak svou činností podporujeme občanskou brannost a propagujeme na veřejnosti AČR a její tradice.  Opatření: jednat s OVV MO

10. Diskuse, návrhy opatření – v textu.

Další zasedání:
Termíny zasedání ÚR a P-ÚR v roce 2018:

ÚR – 15. 3., 14. 6., 13.9.,
PÚR – 15. 2., 12. 4., 17. 5., 19. 7., 23. 8., 18. 10., 15. 11., 13. 12.
Shromáždění oslava 100 let SvazDaP AČR + VH – 29. 11. 2018

Praha dne 19. ledna 2018
plk. v. v. JUDr. Svetozár Plesník v. r.
předseda ÚR Svazu důstojníků a praporčíků AČR

Zapsal: IL