Slavnostní shromáždění při příležitosti 100 let založení Svazu důstojníků a praporčíků AČR

6.Prosinec, 2018

Dne 29. listopadu 2018 se velkém sále MO v Praze konalo slavnostní shromáždění při příležitosti 100 let od založení Svazu důstojníků a praporčíků Armády České republiky, nad kterým převzali záštitu: prezident republiky ČR, předseda Poslanecké sněmovny PČR, předseda vlády ČR, ministr obrany a policejní prezident.

Shromáždění se zúčastnila na pozvání předsedy Svazu řada významných osobností – genmjr. Ing. Jan Kaše – náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky, brig. gen. Mgr. Lenka Šmerdová – poradkyně náčelníka GŠ AČR,   LtCdr.  G. F. Imbalsano – president Svazu italských záložních důstojníků a čestný prezident Gamingské iniciativy, ředitel kanceláře policejního prezidenta Policejního prezidia Mgr. Miloš Bednařík, plk. gšt. PhDr. Eduard Stehlík – ředitel odboru péče o válečné veterány MO, Ing. Josef Diessl – ředitel Vojenské zdravotní pojišťovny, RNDr. Jiří Hynek – prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu, brig. gen. Mgr. Jakub Frydrych – ředitel Národní protidrogové centrály PČR, ředitelů Letecké služby PČR plk. Ing. Tomáš Hytych, plk. Mgr. Zdeněk Šiman – ředitel útvaru pro ochranu prezidenta ČR, plk. gšt.  Štefan Kovács – vojenský přidělenec Slovenské republiky v ČR,  pplk. Ing.  Zdeněk Dvorský – zástupce velitele posádky Praha, plk. v.v. Ing. Emil Kulfánek – 1. místopředseda Českého svazu bojovníků za svobodu, plk. v.v. Ing. Oldřich Pelčák – předseda Českého svazu letectví a další zástupci součinnostních složek a firem podporujících činnost Svazu DaP AČR.

Shromáždění bylo zahájeno  příchodem členů předsednictva shromáždění – předsedy Svazu DaP AČR  plk. v.v. JUDr. Svetozára Plesníka, genmjr. Ing. Kašeho, brig. gen. Mgr. Šmerdové, LtCdr. G. F. Imbalzana, plk. Mgr. Bednaříka, Ing. Diessla plk. gšt. PhDr. Eduarda Stehlíka a RNDr. Jiřího Hynka. Poté čestná stráž za doprovodu chorálu přinesla do sálu českou vlajku a prapor Svazu DaP AČR. Po odchodu čestné stráže sálem zazněly slovenská a česká hymna. Vlastní shromáždění zahájil úvodním slovem předseda Svazu DaP AČR plk. v.v. JUDr. Plesník, v němž přivítal všechny přítomné, zdůraznil účel shromáždění a poděkoval za dlouholetou podporu Svazu firmám: LOM TRADE PRAHA, a.s., Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, Manner, a.s., Matrix, a.s. Po jeho vystoupení moderátor programu vyzval přítomné k vzdání pocty minutou ticha všem příslušníkům Svazu, kteří se podíleli na jeho vzniku a rozvoji a nemohou se již jednání zúčastnit.

V následujícím bodu programu plk. v.v. Ing. Václav Pisinger vystoupil s historickým ohlédnutím na vznik a vývoj Svazu až do dnešní doby.

Kpt. v.v. Ing. Ivan Lamprecht zhodnotil v navazujícím vystoupení úlohu Svazu na evropské úrovni a jeho vztah k bezpečnostní situaci v ČR, EU a v rámci NATO.

V následujících pozdravných vystoupeních zaznělo: genmjr. Ing. Kaše vyřídil pozdrav všem od pana prezidenta Miloše Zemana, zdůraznil, že si spolupráce se Svazem DaP AČR váží a že aktivitu členů Svazu je nutno podporovat. Poděkoval všem za úsilí vynakládané pro Svaz. Brig. gen. Mgr. Lenka Šmerdová pozdravila účastníky shromáždění jménem velení AČR.  Ocenila spolupráci Svazu s ostatními spolky a organizacemi. Ukázala na probíhající změny v armádě. Plk. gšt. PhDr. Eduard Stehlík zdůraznil, že příslušníci Svazu DaP AČR vždy v průběhu existence samostatného státu prokázali lásku k vlasti. Vzpomenul velikost osobnosti bývalého předsedy mjr. v.v. Rostislava Konečného. V této souvislosti poukázal, že pro úspěch je důležitá kromě vizí a plánů především aktivní činnost lidí. V nich je základ zdaru a proto musí být ve vedení každého spolku dobří „lídři“, jednotlivci schopní jednat s lidmi a spojovat je k plnění daných cílů. Proto v závěru svého vystoupení popřál Svazu dostatek dobrých lídrů.

LtCdr. G. F. Imbalsano připnul na prapor Svazu stuhu Svazu italských záložních důstojníků jako výraz dobré spolupráce a hodnocení činnosti Svazu DaP AČR na mezinárodní úrovni.

V souladu s programem shromáždění bylo předáno předsedou Svazu DaP AČR plk. v. v. Plesníkem, za přítomnosti genmjr. Ing. Kašeho a brig. gen. Mgr. Šmerdové 42 medailí Svazu DaP AČR, z toho 14 stříbrných a 28 bronzových, za mimořádné zásluhy o rozvoj a propagaci Svazu DaP AČR ve společnosti a v rámci EU a NATO.  Z toho 23 členům Svazu DaP AČR a 19 zástupcům MO, GŠ AČR, MV, Policejního prezidia, součinnostních složek, zahraničním zástupcům a zástupcům firem dlouhodobě podporujících činnost Svazu. Na závěr slavnostního aktu předal předseda Svazu českých letců plk. v.v. O. Pelčák  za rozvoj součinnosti mezi svazy medaili Svazu ČL předsedovi Svazu DaP AČR  plk. v.v. JUDr. Plesníkovi.

Slavnostní shromáždění bylo zakončeno přátelským posezením u rautového pohoštění.

 

Historické ohlédnutí ke sto letům Svazu důstojníků a praporčíků v České republice

Úvodní slovo ke slavnostnímu shromáždění Svazu DaP AČR dne 29. 11. 2018.

Vznik samostatného československého státu 28. října 1918 byl od začátku existenčně spojen s otázkou zabezpečení své svrchovanosti a obrany. Vytváření československé armády probíhalo za chodu a výrazně se do něho promítly boje s německými separatisty koncem roku 1918, boje s polskou armádou o Těšínsko, s Maďary o území Slovenska a o Podkarpatskou Rus v roce 1919. Ochranu hranic nové republiky až do roku 1919 zajišťovaly dobrovolné oddíly, složené především z příslušníků tělovýchovných jednot Sokola. Armáda na bázi typizovaných útvarů vzniká po zrušení posledních dobrovolných oddílů v roce 1920. Její základ tvořili čsl. legionáři postupně se vracející z ciziny. Přípravu obyvatel k obraně tak plně zabezpečoval pouze Svaz československého důstojnictva, který byl ustanoven  v květnu 1920 v Praze po zrušení Svazu čsl. důstojníků založeného v listopadu 1918 a Podpůrného a vzdělávacího svazu důstojníků vzniklého v květnu 1919 s úkolem očisty důstojnického sboru, demokratizace armády a podpory republikánské formy státu. Na rozdíl od předešlých Svazů byl Svaz čsl. důstojnictva apolitický a jeho účelem bylo hájit a povznášet význam a čest důstojnického stavu, pěstovat a podporovat v širší veřejnosti zájmy o brannou přípravu. Jím prosazovaná dobrovolná branná výchova v tělovýchovných a polovojenských organizacích za řízení vojáků v záloze narážela zpočátku na neujasněnost způsobu a rozsahu výchovy, později na nezájem politických stran a pocit přehnaného militarismu u širší veřejnosti. Teprve v roce 1937 byl přijat zákon o povinné branné výchově. V listopadu 1918 vznikl i Svaz československých rotmistrů, který na základě svého účelu od svého založení spolupracuje se Svazem čsl. důstojnictva a aktivně se podílí na přípravě k obraně vlasti.

Po roce 1938 se Svaz čsl. důstojnictva transformoval na Podpůrný svaz bývalých československých důstojníků. Svoji činnost omezil na sociální a podpůrnou oblast. V té době měl Svaz 19333 členy ve 147 pobočkách, disponoval poměrně rozsáhlým majetkem, vlastním knihkupectvím, Štefánikovým spolkovým domem a spotřebním družstvem Arma. Podobný osud potkal i Svaz čsl. rotmistrů. Jejich Podpůrný svaz vykazoval v březnu 1939 počet 9656 členů.

Krátce po osvobození republiky byl v květnu 1945 znovu obnoven Svaz čsl. důstojnictva. Z důvodu zajištění široké spolupráce a účasti obyvatel při obraně státu a úspěšného plnění úkolů stanovených zákonem č. 184 o branné výchově z roku 1937, byl dekretem prezidenta republiky ze dne 27. 10. 1945 sloučen Svaz čsl. důstojnictva se Svazem čsl. rotmistrů, Svazem národních střeleckých brigád a Svazem čsl. záložníků v nově vzniklý Svaz brannosti.

Ve dnech 20. – 25. února 1948 však byli přední funkcionáři Svazu brannosti pozatýkáni, krajská velitelství, kanceláře, výcviková střediska a sklady zbraní byly obsazeny příslušníky pohotovostních pluků SNB a příslušníky Lidových milicí a veškerá sportovně branná činnost byla zastavena. Zákonem ze dne 11. května 1949 byl pak Svaz brannosti oficiálně zrušen a veškerý jeho majetek byl převeden na stát, respektive vojenskou správu.

Veškerá branně sportovní, zájmová i branně výchovná činnost byla od listopadu 1951 na základě zákona č. 92/1951 Sb., o branné výchově, prováděna potom v dalších 40 letech nově vytvořeným Svazem pro spolupráci s armádou – Svazarmem, vybudovaným podle sovětského Svazu pro spolupráci s armádou, letectvem a námořnictvem (DOSAAF). Jeho řízení, zaměření i kontrolu plně zabezpečovala komunistická strana. Dne 24. 3. 1990 se Svazarm přetransformoval na Sdružení technických sportů a činností.

Myšlenka obnovy nepolitického Svazu důstojníků a praporčíků přichází až po sametové revoluci, s příchodem demokracie, s budováním armády na nových principech a podle vzoru západních armád i armády 1. republiky, ale především po rozdělení Československa na dva samostatné státy. Svaz DaP AČR vznikl jako pokračovatel Svazu čsl. důstojnictva a Svazu čsl. rotmistrů z let 1918-1949 formou občanského sdružení dne 27. 5. 1993 s cílem naplnit odkaz obou zrušených Svazů. Jeho účelem bylo a je i v současné době uspokojování zájmů a potřeb svých členů, podílet se na přípravě obyvatel k obraně vlasti, formování pozitivního veřejného mínění o ozbrojených silách ČR a nutnosti alianční obrany, dbát na zachování vojenských a historických tradic. Pokusy tehdejšího vedení získat zpět hmotný majetek našich předchůdců však nebyly na základě daných zákonných podmínek akceptovány. Prvním předsedou se stal plk. v.v. Václav Prokeš. Jeho zásluhou za podpory NGŠ gen. Karla Pezla, plk. Josefa Bílka a dalších důstojníků i náladou v armádě Svaz rozšiřoval svoji působnost do stále více posádek, získával širší členskou základnu a rozvinul svoji aktivitu i na mezinárodní úrovni. V roce 1999 byl Svaz přijat do mezinárodního sdružení „Gamingská iniciativa“, sdružujícího 10 středoevropských národních organizací záložních důstojníků, jejichž cílem je příprava záloh k plnění různých bezpečnostních úkolů v závislosti na vývoji mezinárodní situace.  Ve stejném roce se Svaz stává členem Mezispojenecké konfederace záložních důstojníků (CIOR). Jako jediný zástupce České republiky mezi 34 členskými státy se podílel na realizaci politiky sdružení rezervistů NATO až do roku 2008, kdy byl vystřídán Asociací záložních brigád. Vstup naší republiky do NATO, přijetí nové obranné strategie i nové koncepce výstavby armády v roce 2003 a její realizace v následujících letech měly za následek značné reorganizační a redislokační změny v armádě. Snižování počtů osob i techniky, redislokace útvarů a zařízení, zrušení nejen řady vojenských posádek, ale i zrušení OVS, to vše se zákonitě odrazilo také ve Svazu DaP AČR v postupném rušení poboček a snižování počtů členů. V roce 2010 nahradil plk. Prokeše ve vedení Svazu plk. gšt. Ing. Petr Lužný. Nedlouho po jeho nástupu provedená přeregistrace členské základny uváděla již pouze 36 poboček a pokles početního stavu členů z 3000 na 275. Další snižování počtů poboček, časté personální změny velitelů posádek a útvarů v rámci probíhajících reoredi- změn, mající negativní vliv na podporu činnosti existujících poboček, ale především vnitřní nejednotnost názorů na další svazovou činnost zavedly Svaz do krize. Ta trvala, i přes obměnu předsedy Svazu v roce 2011 mjr. v z. Františkem Tylem, až do jara roku 2013. V tomto roce byl nejprve v červnu pověřen a v listopadu zvolen do čela vedení Svazu valnou hromadou mjr. v.v. Rostislav Konečný. Jeho zásluhou za podpory členů předsednictva kpt. v.v. Ing. Ivana Lamprechta, pplk. v z. Ing. Miroslava Tlamichy a pplk. v.v. Dr. Miroslava Fehéra byla dána Svazu jasná vize, zaveden vnitřní řád a systém práce ve vedení Svazu. Nastolená aktivita nové Ústřední rady se odrazila nejen v činorodé práci podřízených 6 poboček, ale i v plnění úkolů na mezinárodní úrovni v rámci GI. Velikost ega mjr. v.v. Konečného dokazuje skutečnost, že vyvedl Svaz z krize a že nastolený způsob práce pokračoval i po jeho náhlém úmrtí v říjnu 2016. K velkým úspěchům Svazu v této době patří i zpracování multimediální pomůcky k výuce historie na středních a základních školách. Pracovnímu týmu pod vedením genmjr. v.v. Ing. Stanislava Chromce, CSc. se v roce 2013 podařilo uzavřít a do praxe na cca 5000 základních a středních školách uvést pomůcku „Česká společnost v novodobé Evropě – osudy, vazby, vzdálení, sjednocování 1914 – 2009“. Po nabytí platnosti zákona č. 89/2018 Sb., nový občanský zákoník, byl Svaz důstojníků a praporčíků AČR k 1. 1. 2014 registrován u příslušného soudu jako zapsaný spolek.

Od 1. 12. 2016 vykonává funkci předsedy Svazu plk. v.v. JUDr. Svetozár Plesník. Svaz od jeho zvolení díky aktivní činnosti všech svazových organizačních složek a udržováním spolupráce členů předsednictva Svazu s vedoucími funkcionáři MO, GŠ, MV, Vojenské kanceláře prezidenta republiky, Policejního presidia, Českého svazu bojovníků za svobodu, Hasičského záchranného sboru, Vojenského spolku rehabilitovaných, Svazu vojáků v záloze, Obce legionářské, Českého svazu letců, s Magistrátem hl. města Prahy a společenskými organizacemi dosáhl svého zviditelnění. Svaz navázal spolupráci i s nadačním fondem na pomoc zraněným novodobým válečným veteránům, policistům a hasičům (Regi Base I) a v červnu letošního roku založeným spolkem Liga lidskoprávní bezpečnostní, zastřešující petice za zachování práv legálních držitelů zbraní. Dne 1. 7. 2017 Svaz převzal z rukou 1. ZNGŠ genpor. Ing. Jiřího Balouna poprvé za svou existenci vlastní prapor. Ten se stal pro každého člena Svazu výrazem cti, hrdosti a existence Svazu.  Osobní aktivitou předsedy Svazu se zlepšilo finanční zabezpečení svazové činnosti, projevující se v pravidelném vydávání svazového časopisu Military Forum, v možnostech kvalitního zabezpečení jednání GI v Praze, možnosti odměňování členů i nečlenů Svazu, občanů ČR i významných zahraničních pracovníků a institucí za zásluhy o rozvoj a propagaci Svazu a armády ČR ve společnosti, v rámci EU a NATO i v poskytování finanční podpory pobočkám na uspokojování potřeb členů. V oblasti mezinárodní spolupráce bylo navázáno na nastolený trend. Svaz svojí aktivitou při řešení stanovených témat na jednotlivých zasedáních GI a kvalitním zabezpečením zasedání v Praze získal u spolupracujících partnerů respekt a uznání. Důkazem toho bylo i zvolení mjr. v.v. JUDr. Radima Marušáka v roce 2017 presidentem GI na dvouleté období. Úzká spolupráce je udržována i s Italským národním svazem záložních důstojníků prostřednictvím společné Asociace vzpomínek Milovice. Pietní akt na mezinárodním vojenském hřbitově v Milovicích se stal tradiční vzpomínkou na padlé italské vojáky i vojáky jiných národností během obou světových válek na území České republiky. Akce je vždy prováděna za účasti vedoucích představitelů GŠ AČR, velvyslanců obou zemí a zástupců samosprávy města. Pobočka Tábor úspěšně rozvíjí spolupráci se střediskem Freyung Okresní skupiny Svazu vojáků v záloze Bundeswehru Passau formou recipročních účastí svých zástupců na mezinárodních střeleckých soutěžích v Táboře a ve Freyungu, účastí zástupců Svazu na mezinárodním dvoudenním pochodu přes území SRN, Rakouska a ČR v oblasti Šumavy. Pobočka Valašské Meziříčí dlouhodobě spolupracuje se Slovenským svazem protifašistických bojovníků Martin a Žilina při oslavách SNP. Díky aktivitě převážné většiny členů poboček a především podpoře vojenských útvarů a zařízení a dobré součinnosti s orgány státní správy a samosprávy na daném teritoriu působnosti je činnost svazu pestrá a vytváří tak podmínky k uspokojení zájmů a potřeb všech našich členů.  Kvalitní organizací, materiálním zabezpečením a otevřením prováděných akcí pro širokou civilní veřejnost se nám daří kromě dobré reprezentace Svazu a armády, získávat nové členy a v neposlední řadě i napomáhat pozitivnímu chápání AČR v daném regionu. Organizováním různých pravidelných akcí pro mládež pobočkami – jako střelecká liga základních škol v Táboře, přispívá Svaz i k branné výchově mládeže. Vedení Svazu, jakož i příslušníci poboček aktivně vstupují do společenského a veřejného života a posádkových akcí v regionech. Svojí účastí na pietních aktech, výstavách s vojenskou tématikou, celoarmádních akcích jako Bahna, Cihelna aj., na koncertech Ústřední vojenské hudby či slavnostních shromážděních a nástupech útvarů, se členové Svazu významně podílejí na pozitivním vnímání armády a zachovávání vojenských tradic. V posledním období se nám daří ke zlepšení kvality prováděných akcí využívat finančních příspěvků na vyhlášené projekty orgány samospráv a krajských úřadů.

Dovolte mi na tomto místě proto poděkovat za dlouholetou podporu a vstřícnost při řešení našich potřeb veliteli Velitelství vojenské policie Tábor plk. gšt. PhDr. Romanu Bisovi, bývalému a současnému veliteli 42. mpr. Tábor plk. v z. Ing. Martinu Špičákovi a pplk. Ing. Davidu Cekulovi, ředitelům KVV Zlín plk. Ing. Petru Potykovi, plk. gšt. Ing. Radku Hennerovi a bývalému veliteli posádky Lipník n. Bečvou pplk. v.v. Ing. Josefu Barešovi. Za dlouholetou podporu činnosti i propagaci armády poděkování patří starostovi města Tábor Ing. Jiřímu Fišerovi, starostovi Města Lipník Ing. Miroslavu Přikrylovi, starostovi města Milovice a poslanci Parlamentu ČR Ing. Milanu Pourovi, hejtmanovi Zlínského kraje Jiřímu Čunkovi, tajemníkovi Krajského úřadu Jihočeského kraje Mgr. Petru Soukupovi, továrníku panu Janu Prantlovi a Mgr. Vladimíru Váchovi, řediteli správních a centrálních činností  EON – distribuce.

Jako následovníci a pokračovatelé prvorepublikových Svazů čsl. důstojnictva a čsl. rotmistrů dnes můžeme slavit 100 let existence s prohlášením, že jejich odkaz čestně plníme a budeme jej naší činností naplňovat i v následujících letech.

Fotogalerie je zde.