Informace o dalším směrování aktivit SDaP AČR v oblasti vzdělávání a brannosti

13.Prosinec, 2020

V závěru roku 2020 chce SDaP AČR podat členům souhrnnou informaci o dlouhodobých aktivitách, které již Svaz zahájil a ve kterých chce dlouhodobě pokračovat i v dalších letech. Jedná se o:

  1. Zdokonalení vazeb mezi armádou a českou společností
  2. Podporu výuky moderních českých dějin 

               ad1)  Zdokonalení vazeb mezi armádou a českou společností

Vedení SDaP AČR předložilo Ministerstvu obrany návrhy na zdokonalení vazeb mezi českou společností a armádou několikrát.  Avšak bez pozitivní odezvy.

Proto byl 1. zástupci náčelníka generálního štábu přeložen následující návrh:

  • integrace Evropy na úroveň umožňující vznik Armády EU, zatím není na pořadu dne. A tudíž ani delegování zodpovědnosti za přípravu vojenských částí, představujících integrální součást operačních svazů skupiny armád EU, na jednotlivé státy EU
  • za této situace se může jevit jako smysluplné, aby se AČR připravovala nejen na účast expedičních jednotek (útvarů) v zahraničních misích, ale i na nasazení bojeschopného českého operačního svazu (např. armády), připraveného plnit na bojišti úkoly v rámci operačních svazů Armády EU (a armád států NATO)
  • příprava takového českého operačního svazu předpokládá nejen dostupné finanční zdroje (např. 2% HDP), ale i existenci systémového přístupu, a to nejen k jeho vzniku, ale i k řízení branné přípravy občanů ČR a k tvorbě a výcviku armádních záloh. Obnovení Svazu brannosti ČR (viz dále) by mohlo být začleněno do kompetence 1.ZNGŠ.

Komplexní návrh SDaP AČR na obnovení Svazu brannosti je zde: Obnoveni SB ČR – 2019

ZNGŠ vyslechl a komentoval návrh SDaP AČR velmi příznivě, ale jednání uzavřel s konstatováním, že GŠ nemůže k realizaci předloženého návrhu přistoupit bez politického zadání od MO ČR.

Za těchto okolností zahájilo vedení SDaP AČR průzkumná jednání se skautskou organizací, a to  s cílem ověřit, zda a za jakých podmínek  by bylo možné zodpovědnost za brannou přípravu mládeže delegovat na tuto organizaci.

 ad2) Podpora výuky moderních českých dějin

Výroční zpráva BIS 2018 obsahovala informaci o indoktrinaci učitelů moderních českých dějin cizími ideologiemi. Následovala razantní negativní odezva učitelů a veřejná omluva ředitele BIS, uveřejněná v denním tisku.

Současně bylo zveřejněno konstatování ministerstva školství, že českým školám chybí učebnice moderních českých dějin.

Za této situace přijalo vedení SDaP AČR návrh 1. místopředsedy genmjr. v. v. Stanislava Chromce, aby byla ministerstvu školství nabídnuta možnost využít k podpoře výuky moderních českých dějin úspěšnou multimediální učební pomůcku „Česká společnost v novodobé Evropě – osudy, vazby, vzdálení a sjednocování 1914 – 2009“, která byla vyhotovena na základě dotace z operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“, kterou získal SDaP AČR. Po úspěšném pětiletém využívání multimediální učební pomůcky na českých základních a středních školách byla vlastnická práva, postoupena SDaP AČR. Vedení SDaP AČR delegovalo zodpovědnost za další využití tohoto vzdělávacího nástroje na vedoucího manažera projektu genmjr. v. v. Stanislav Chromce.

Smysluplné nasazení multimediální učební pomůcky do výuky je podmíněno vytvořením předpokladů pro aktualizaci o nové informační zdroje a rozvíjení struktury obsahu o další dějinná období. Tohoto cíle je možné dosáhnout jen převedením multimediální učební pomůcky ze stávajících nosičů DVD do otevřeného prostředí webového serveru. Cena byla potenciálním dodavatelem stanovena na 300.000 Kč.

Za této situace 1. místopředseda SDaP AČR genmjr. v. v. S. Chromec požádal o přijetí u náměstka ministra školství pro řízení sekce vzdělávání Mgr. Picla. Žádost zůstala bez odezvy. Chromec se proto obrátil na ministra školství Ing. Plagu, PhD. prostřednictvím jeho kanceláře. Odezva kanceláře ministra školství včetně korespondence je zde:
Dopis náměstkovi ministra školství je zde:  Dopis náměstkovi ministra školství
Dopis ministrovi školství je zde:                 Dopis ministrovi školství
Odpověď ministerstva školství je zde:         Odpověď MŠMT

Za této situace vedení SDaP AČR hledá partnera, který by pomohl sponzorovat podporu výuky moderních českých dějin a který by byl ochoten uhradit částku cca 300.00 Kč, nezbytnou pro realizaci přenosu učebnice z DVD nosičů na otevřené webové prostředí, což se jeví jako výchozí podmínka pro pokračování  úsilí SDaP AČR účinně přispět k podpoře výuky moderních českých dějin na všech základních a středních školách v celé ČR.

Místopředseda SDaP AČR
genmjr. v. v. Ing. Stanislav Chromec, CSc.