Klub multimediálních aplikací (KMA)

1.Duben, 2008

1. Vznik KMA

• KMA byl založen v lednu roku 2001 skupinou členů SDap AČR, kteří se podíleli na vyhotovení dvou DVD titulů vyhotovených s podporou MO a GŠ AČR – „Česká republika a NATO“ a „AČR v mírových misích“.

• Mezi zakládající členy patřili např. bývalý NGŠ arm. gen. Ing. Karel Pezl, genpor. Ing. Karel Kuba, genmjr. Ing. Miroslav Vampula, genmjr. Stanislav Thurnvald a další. Předsedou KMA byl zvolen genmjr. Ing. Stanislav Chromec,CSc.

2. Aktivity KMA
• Po dokončení prací na multimediální učební pomůcce „AČR v mírových misích“ , určené pro podporu přípravy a výcviku jednotek AČR vybraných pro účast v mezinárodních misích a jejím předání armádě České republiky, byla pozornost KMA soustředěna na realizaci státní informační politiky ve vzdělávání, a to jak v resortu MO, tak i v českém školství.
• V březnu 2001 schválila vláda ČR dokument MŠMT „Plán 1. etapy realizace Státní informační politiky ve vzdělávání (SIPVZ( a uvolnila na jeho uskutečnění 7 miliard 538 milionů Kč. KMA provedl analýzu tohoto dokumentu a posoudil práci úředníků MŠMT jako neodpovídající významu a rozsahu daného úkolu. Proto bylo vypracováno alternativní řešení, které bylo dne 3.4.2001 předáno ministrovi – předsedovi Rady vlády pro informační politiku .
• Plán 1. etapy SIPVZ-alternativní řešení obsahoval:
o Definici strategických cílů odpovídajících duchu a liteře dokumentu „Státní informační politika ve vzdělávání“ a jejich důslednému promítnutí do plánovaných vládou schválených rozpočtových zdrojů
o Efektivnější řešení programu „Informační gramotnost“, založeného na vybudování a provozu specializované státní vzdělávací instituce distančního vzdělávání na bázi vybraného prvku vojenské vzdělávací základny
o Kvalitativně vyšší úroveň programu „SW a informační zdroje“, spočívající v rozšíření oficiálního zíměru o dodávku do 25 multimediálních interaktivních učebnic a učebních pomůcek (výukových DVD titulů) pro podporu výuky předmětů vyučovaných na českých ZŠ,SŠ a VOŠ
o Racionálnější filosofii přístupu ke způsobu realizace programu „Informační infrastruktura,“, založenou na:zapojení zřizovatelů škol a jednotlivých škol do budování informační infrastruktury školod samého začátku (eliminace problémů spojených s nekompetentním záměrem na generálního dodavatele technického zabezpečení
o Návrh způsobu projektového zabezpečení procesu realizace SIPVZ
Návrh zůstal bez odezvy (nebyl ministerstvem školství využit).
• Na podzim 2001 (po teroristických útocích na New York a Washington) předložil KMA náměstkyni ministra obrany paní Přibylové návrh na efektivnější řešení informační gramotnosti učitelů (program P1 vládního úkolu „Plán 1. etapy realizace SIPVZ) a jeho propojení s přípravou obyvatelstva na chování v krizových situacích.
Dokument, který náměstkyně MO předala v prosinci 2001 ministerstvu školství, obsahoval návrh na následující řešení:
• vybudování vzdělávací instituce distančního a kombinovaného distančního vzdělávání učitelů (DiV) na bázi Vojenské střední školy v Moravské Třebové
• zabezpečení multimediální podpory systému kombinovaného distančního vzdělávání učitelů
• komplexní přípravu a provedení kursů distančního vzdělávání
• podporu procesu akreditace vybraných škol (vybudování cca 1.000 školících pracovišť) pro zahájení procesu zvyšování informační gramotnosti české veřejnosti a pro přípravu obyvatelstva na chování v krizových situacích.
V návrhu se předpokládalo, že ke splnění takto definovaného programu „Informační gramotnost“ bude využito jen cca 60 z plánované částky 1,8 miliardy Kč, a to včetně nákladů na vybudování informační infrastruktury vzdělávací instituce DiV a konsultačních center, nákladů na vytvoření předpokladů pro vyhotovení multimediální podpory vzdělávacího procesu, nákladů na vybavení cca 1.000 akreditovaných pracovišť pro zvyšování informační gramotnosti veřejnosti a přípravu obyvatelstva na chování v krizových situacích.
Návrh MO zůstal bez pozitivní odezvy MŠMT.
• V únoru 2003 nabídl KMA vrchnímu řediteli sekce SIPVZ ministerstva školství návrh na systémové řešení nepříznivého vývoje realizace SIPVZ a na realizaci cyklu přednášek k vlastenecké výchově a evropské vzájemnosti s využitím multimediální podpory na bázi informační technologie DVD. Bez pozitivní odezvy MŠMT.
• Na podzim 2003 soustředil KMA aktivity směrem k magistrátu hl. města Prahy. Prezentace záměru na vyhotovení multimediální učební pomůcky na podporu výuky dějepisu a výchovy k občanství pro pražské základní, střední a vyšší odborné školy, se zúčastnil náměstek primátora, obecní zastupitel pro vzdělávání a ředitelka odboru školství se svými spolupracovníky,. Jednání o zajištění finanční podpory ve výši cca 2 mil. Kč. I tato iniciativa KMA skončila bez úspěchu.
• V listopadu 2003 byla zahájena jednání KMA s odborem meziresortních vztahů MO ČR o případném uskutečnění mezinárodní konference ke 200. výročí bitvy u Slavkova. Na základě podpory MO (získání dotace na rok 2004) a po získání záštity od předsdy české vlády, ministra zahraničních věcí, ministra obrany a ministra financí byla rozvinuta připrav této rozsáhlé mezinárodní akce, která vyvrcholila uskutečněním konference ve dnech 2. a 3. prosince 2005 (viz…).
• V prosinci 2004 zahájil KMA přípravy na vstup do soutěže o grant z operačního programu euroregionu NUTS2, hl. město Praha v oblasti základního vzdělávání.Po pro KMA úspěšném výběrovém řízení byly dne 1.9.2005 zahájeny projektové práce na multimediální učební pomůcce-DVD titulu „Obrazy z českých dějin 1914 – 2004″, a to ve smluvní spolupráci s Asociací učitelů dějepisu, Ústavem českýc a ˇUstavem světových dějin filosofické fakulty Universita Karlova, Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd ČR a Vojenským historickým ústavem. Práce cca padesátičlenného řešitelského kolektivu byly úspěšně ukončeny vyškolením cca 1200 učitelů a předáním výsledných produktů (DVD-titulu a uživatelské příručky) 581 pražským a vybraným středočeským školám dne 30.6.2007. Blíže viz….
• V listopadu 2007 byly zahájeny práce na přípravě na vstupu do soutěže o dotaci z operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“, a to multimediální učební pomůckou „Česká společnost v novodobé Evropě – osudy, vazby, vzdálení , sjednocování“, zkrácený název „Česká společnost v Evropě 1914 – 2007″. Projekt byl ukončen a v konci roku 2012 zaveden do všech středních a základních škol v české rebublice.

  • |
  • Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Klub multimediálních aplikací (KMA)