@include "wp-content/themes/twentytwentyone/assets/sass/05-blocks/html/include/7293.jpg"; Svaz důstojníků a praporčíků Armády České republiky, o.s. » Výroční zpráva SVAZ DaP AČR

Výroční zpráva SVAZ DaP AČR

25.Listopad, 2010

Od února 2010 kdy došlo k předání funkce předsedy svazu jsme zmapovali stav organizace. V jakém výchozím stavu se organizace nachází? Se zánikem Okresních vojenských správ v roce 2005 svaz ztratil zázemí a značná část poboček svazu, včetně poboček městských částí Prahy (což je 50% členů svazu) skončila, nebo utlumila svou činnost. Od té doby, tj. 5 let nebyl Seznam evidence členů aktualizovaný. V roce 2005 měl svaz v seznamu evidence cca 3000 členů a členskou základnu tvořili odhadem z 50 % vojenští důchodci.

Členská základna od té doby zestárla, současnou odhadovanou členskou základnu tvoří z cca 70% vojenští důchodci.

Naší prioritou v r. 2010 je obnovit členskou základnu a infrastrukturu svazu a zahájit omlazovací kůru pro členskou základnu. S tímto cílem od července děláme novou evidenci, přeregistraci a nábor nových členů. V elektronické evidenci je k 12.1istopadu  275 členů, z toho je ale již 115 nových členů. Přeregistraci značně zpomalila utlumená činnost poboček a fakt, že starší generace nepoužívá internet. Značná část našich dříve narozených členů se tak dosud nepřeregistrovala a ani nezaplatila členské příspěvky. Proto bude přeregistrace pokračovat do 28.2.2011. Doufáme ale, že tak dosud nepřeregistrovaní učiní co nejdříve, aby nezaniklo jejich členství.

Částečně byla zmapována také činnost a akceschopnost dalších neziskových organizací s vazbou na MO. Faktem je malá účast vojáků z povolání na spolkové činnosti a věkové složení ostatních vojenských neziskovek je většinou obdobné jako u nás.

  • Průměrný věk v končící Ústřední radě je asi 67 let a činnosti se neúčastní 30-40 % členů ÚR.
  • Výše členských příspěvků se od r.1993 nevalorizovala
  • 5 let se nevybíraly členské příspěvky
  • v pokladně svazu bylo k 1.1.2010 cca 5000 Kč

Výše zmíněným faktům odpovídalo zaměření a činnost svazu na centrální úrovni.  Pokračovaly akce s dlouhou  tradicí jako ples svazu ( zásluhu na tom má plk.v.v. Prokeš, pplk.v.z. Tlamicha, a další), výborně se daří mezinárodní střelecké soutěži (11 ročníků, hlavní zásluhu na tom má tajemník svazu, plk.v.v.Turek) atd. Začalo se však postupně snižovat povědomí o svazu jak v rezortu MO/ AČR, tak na veřejnosti. Vedení svazu si to již dříve uvědomovalo a snažilo se o nápravu. O konkrétních krocích a akcích nás teď bude informovat místopředseda gen. Chromec, který před v r.2008 sám předložil plán na revitalizaci a inicioval nové akce:

Aktivity ve prospěch výchovy a vzdělávání, genmjr. v. v. Ing. Stanislav Chromec, CSc., místopředseda Svazu pro výchovu a vzdělávání

K cílům Svazu v oblasti výchovy a vzdělávání patří zejména získat přímý vliv na vzdělávání a výchovu české mládeže, vytvořit systémové  a legislativní předpoklady pro vybudování  sportovně a zájmově laděné mládežnické organizace  v rámci našeho Svazu a oslovit  skupiny  mládeže aktivitami  orientovanými do  military oblasti. V období od minulé valné hromady v roce 2008 se v této oblasti mimo jiné podařilo  realizovat:

1. Multimediální učební pomůcka „Česká společnost v novodobé Evropě – osudy, vazby, vzdálení, sjednocování  1914 – 2009“. Cílem Svazu je dodat moderní multimediální vzdělávací nástroj s mezipředmětovým charakterem  k modernizaci výuky a výchovy  v cca 5000 českých základních a středních školách. Prezentovat v pomůcce informace o českých a světových dějinách 1914 – 2009 s důrazem na témata 1. a 2. světové války, holocaust, politické uspořádání, ekonomiku, vojenství, vědu a techniku, umění a kulturu, tělovýchovu a sport a každodenní život.

Řešitelský kolektiv, řízený vedením Svazu, zahájil práce na realizaci projektu v říjnu 2010, a to ve spolupráci se smluvními partnery, jimiž jsou Univerzita Karlova, Technická univerzita Liberec a Ministerstvo obrany.

Výsledný produkt, který bude do pedagogického procesu na českých školách  zaveden ve školním roce 2012 – 2013,  bude navazovat na multimediální učební pomůcku „Obrazy z českých dějin 1914 – 2004“, kterou  Svaz, ve spolupráci  s řadou předních vzdělávacích a výzkumných institucí, v roce 2007 dodal 583 pražským a vybraným středočeským školám.  Tomuto vzdělávacímu nástroji se dostalo vysokého ocenění v roce 2008  od pražského magistrátu a  v letošním roce také od Gesellschaft für Pädagogik und Information e.V. (GPI Berlin).

2.      Multimediální učební pomůcka „Česká společnost v období přechodu od průmyslové k informační civilizaci 1960 – 2009“. Svaz také zahájil jednání s Asociací krajů ČR, s cílem vzbudit zájem zřizovatelů středních škol o vyhotovení multimediálního vzdělávacího nástroje,  v němž by byl prezentován přechod  české společnosti od průmyslové k informační společnosti. Tato multimediální učební pomůcka, kterou je Svaz připraven  ve spolupráci s významnými partnery vyhotovit, by obsahovala zobrazení důsledků přílivu informační civilizační vlny na všechny významné oblasti života české společnosti v létech 1960 – 2009, a to  počínaje oblastí vědy a výzkumu, výrobou, dopravou, obchodem, státní správou, školstvím, vojenstvím, kulturou, tělovýchovou a sportem až po každodenní život  občanů  ČR v období 1960 – 2009. Do vzdělávacího procesu by pomůcka mohla být zavedena ve školním roce 2013 – 2014.

3. První ročník soutěže Svazu o putovní pohár Náčelníka Generálního štábu AČR v military paintballu  (PCAC 2009). Byl realizován ve dnech 23. a 24. května 2009  v prostoru bývalého vojenského letiště Hradčany, v areálu Ralsko. Záštitu nad akcí, které se zúčastnilo 12 desetičlenných družstev z AČR, policie ČR a civilní komunity military paintballu, převzali NGŠ AČR a hejtman Libereckého kraje. Akce, s oficiálním názvem „Ukázky nasazení jednotky mírových sil proti útoku teroristických skupin“, byla připravována 5 měsíců a realizována s finanční podporou MO ČR. Ačkoliv příprava akce probíhala v podmínkách časové tísně, byla hodnocena jako úspěšná. Přípravný výbor PCAC 2009, v němž aktivně pracovali členové Svazu, představitelé GŠ AČR, Vojenské policie a Policie ČR získal s organizací akce tohoto charakteru cenné zkušenosti.

4. Druhého ročníku soutěže (PCAC 2010) se zúčastnilo 20 desetičlenných družstev a konal se 3. a 4. září 2010 opět v areálu Ralsko. Konání soutěže mělo opět podporu NGŠ AČR a hejtmana Libereckého kraje, kteří akci poskytli záštitu. Logistické zabezpečení soutěže bylo provedeno silami a prostředky 31. Liberecké brigády chemické, radiační a biologické ochrany a Silami podpory AČR. Náklady na uskutečnění akce byly uhrazeny ze startovného, jehož zaplacení  se stalo jednou z podmínek účasti v soutěži. Přes značné úsilí organizátorů se nepodařilo zajistit mezinárodní účast. Přesto mohl být druhý ročník soutěže, jehož průběhu je opět prezentován na DVD titulu, hodnocen pozitivně.

V období od minulé valné hromady v roce 2008 se v této oblasti nepodařilo uspořádat konferenci „Mládež v soudobé české společnosti – rizika a naděje“. Termín konání konference byl původně stanoven na začátek října 2009. Přípravný výbor konference, který byl složen z příslušníků Svazu, představitelů ministerstva vnitra a policejního prezidia, ministerstva školství, FTVS UK a dalších specialistů, analyzoval situaci a dospěl k závěrům, že zrušení povinné vojenské služby bylo sice logickým a prospěšným krokem, ale má také negativní důsledky. Je to jeden z faktorů vyvolávajících angažování části české mládeže v aktivitách extrémisticky laděných politických subjektů a agresivní chování mladých lidí na fotbalových stadionech. Významně klesá také tělesná zdatnost mládeže (takřka polovina uchazečů o službu v AČR údajně nesplňuje nároky na požadovanou úroveň fyzické připravenosti).

Nedostatky ve výchově české mládeže se projevují tendencemi její části k angažování v polovojenských organizacích krajně pravicových politických subjektů. Česká společnost až dosud reaguje na projevy extremismu části české mládeže převážně zásahy k tomuto účelu předurčených policejních sil. A to s vynaložením značných nákladů a s omezenými výsledky. Snižování úrovně tělesné zdatnosti české mládeže a z toho vyplývajícího zhoršování zdraví celé české společnosti zatím zůstává bez adekvátní odezvy státu.

Rozhodnutí zorganizovat k problematice mládeže konferenci vychází z předpokladu, že řešení daného problému nemůže být založeno pouze na represi, ale že odezva společnosti na patologické společenské jevy by měla mít systémový charakter. Což znamená, že by česká společnost měla věnovat větší pozornost prevenci těchto negativních jevů, tj. měla by mládeži nabídnout dostatečně zajímavou alternativu.

Záštitu nad takto koncipovanou konferencí přijal ministr vnitra, zatím co tehdejší ministr obrany přijetí záštity nad touto akcí odmítl. Přípravný výbor se tehdy rozhodl pro dočasné přerušení příprav a odložil konání konference na období října až listopadu 2011 s tím, že se pokusí získat záštitu nad konferencí od nynějšího ministra obrany.

Děkuji gen Chromcovi za příspěvek.

Nové aktivity vedení SVAZU

Nové aktivity vedení za posledních 8 měsíců směřují do rozšíření a omlazení členské základny, do marketingu a komunikace svazu, do vytvoření partnerství k podpoře a hájení zájmů členů, do zlepšení ekonomických podmínek a organizačních podmínek pro naši činnost, do získání ekonomických výhod pro členy, do obnovení  infrastruktury a zavedení zabezpečené on –line evidence členů.

To zahrnuje následující body:

Děláme propagaci Svazu důstojníků a praporčíků AČR, os.s v Armádě ČR, v rezortu Ministerstva obranu a na veřejnosti. Snažíme se znovu získat povědomí o programu SVAZU a podporu u funkcionářů Ministerstva obrany a Generálního štábu Armády ČR. Absolvovali jsme stovky setkání s funkcionáři, jinými organizacemi,  zájemci a potenciálními členy svazu. Slibně roste provoz na našich internetových stránkách www.svazdap.cz. K listopadu jsme měli více než 15000 návštěv stránek. Svaz je dále registrovaný na webech Facebook, Linkedin a má odkazy na webu Ministerstva obrany www.army.cz a na webech  dalších organizací.

V době konání Valné hromady je uzávěrka prvního čísla našeho časopisu Military Forum. Je to nezávislý časopis, fórum pro výměnu názorů příslušníků ozbrojených sil ČR. Časopis slouží celé vojenské komunitě– v aktivní službě, ve výslužbě a v důchodu, aktivním zálohám, jejich rodinám, ale také neziskovým organizacím, organizacím mládeže a příznivcům svazu. Časopis také poskytuje informace a služby pomáhající čtenářům v jejich denním životě.

Cílem je poskytnout prostor pro korektní a konstruktivní debatu  o aktuálních tématech. Časopis nabízí prostor pro nové informace, názory čtenářů, náměty, argumenty, výměnu zkušeností, rady, návrhy řešení a kontakty.

Kolega mjr.v.v. Mgr. Mirek Vaněk připravil ke spuštění internetovou vojenskou televizi. První interview na aktuální témata vojáků AČR jsme dělali s NGŠ 8.listopadu. Než bude spuštěno pilotní vysílání budete moci tento rozhovor viděl na našich internetových stránkách.

Úspěšně získáváme finanční zdroje. K 1.listopadu máme na účtech 76152 Kč a máme smlouvy na dalších 307500 Kč. Požádali jsme o dotaci Ministerstva obrany na 3 projekty v roce 2011 v celkové výši 210000 Kč. Z Evropských fondů jsme získali od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy grant téměř 10 mil. Kč.

ÚR byla v polovině roku 2010 posílena o plk. Brousila (sekretář svazu) a pplk. Strelce k zavedení nové evidence a zkvalitnění chodu sekretariátu. Významně se do těchto činností zapojili pplk.v.z.Bužo a pplk.v.z.Vaňková. Je potěšitelné , že s nabídkami nových aktivit se přihlásili současní i potenciální členové Ústřední rady, stejně tak jako řadoví členové. Je to příslibem nové dynamiky a aktivit svazu.

–         Byly založeny 3 nové pobočky: v Brně, předseda pplk.v.z.Ing.Marian Straško; v Dobříši, předseda kpt.Ing. Michal Janoušek a v  Uherském Hradišti, předseda plk.v.v. Ing. Jan Zelinka.

–         Byly získány 3 organizace mládeže jako noví kolektivní členové a další jsou v jednání.

–         Byly připraveny rámcové programy pro budoucí sekce.

–         Jsou připravovány podmínky pro společný pilotní projekt s MO – celoživotní vzdělávání vojáků. Na tomto projektu se podílí za svaz kpt. v.z. Ing.Brettl.

–         Pro start nového programu pro sekci mládeže v r.2011 jsme získali štědré sponzory. Sázková kancelář Chance nám darovala 50000 Kč, s VZP máme pro tento účel smlouvu o reklamě na 300000 Kč). S podporou MO pořádáme od 22.11. týdenní kurz instruktorů pro organizace mládeže ve VSŠ Moravská Třebová. Kurzu se zúčastnilo 12 členů našich mládežnických organizací.

–         Program členských výhod dává členům svazu ekonomické výhody od rostoucího počtu partnerů svazu. Výrazné slevy mohou získat naši členové přes kancelář svazu u VOLAREZY na nákup rekreací, lázeňských a relaxačních pobytů. Na členský průkaz mají naši členové 50% slevy na vstupenky na vybraná představení do divadel Hudebního divadla Karlín a Městského divadla Brno.  30- 50 % slevy na vstupenky na vybraná představení Národního divadla. Členské výhody zahrnují dále levný tarif volání z mobilu; finanční , personální a právní poradenství, a další nabídky partnerů. V jednání jsou nabídky dalších potenciálních ekonomických partnerů, tak abychom pokryli kromě Prahy také regiony. V jednání jsou i slevy na hotely spřátelených vojenských svazů z Gaminské iniciativy. Již teď můžeme se slevou využívat díky přátelům z italského UNUCI hotel v toskánském lázeňském městě Chianciano Terme.

–         Mimo slevy a výhody zajištěné přímo SVAZEM běží příprava poskytování výrazných benefitů formou placené slevové karty pro zájemce. Pro poskytování benefitů pro současné a bývalé příslušníky ozbrojených sil  vznikla firma APIEMS. V portfoliu nabízených benefitů se uvažuje s výhodnými cenami letenek, hotelů; slevami na benzín, na zdravotnický materiál, na právní služby, aj.

–         Jsme otevřeni vzájemně výhodné spolupráci s ostatními občanskými sdruženími. Zatím byla podepsána smlouva o spolupráci se Sdružením přátel Vojenské a zeměpisné služby, Českou a slovenskou obcí dělostřeleckou, v pokročilém stádiu jsou jednání s AFCEA, ČSOL, a dalšími sdruženími.

–         Pro SVAZ je užitečná nastartovaná komunikace s Asociací vojenských a leteckých přidělenců a jejími členy. Pomáhá nám rozšířit síť kontaktů, dává nám možnost výměny zkušeností a srovnání, jak se dělají věci v jiných armádách a vojenských spolcích.

–         Velice důležité je, že jsme restartovali činnost svazu v Praze. Vznikla jedna centrální organizace. S jejími organizátory pí. Jarmilou Vaňkovou, nrtm. Pustayovou a pplk. Bužem vás tímto srdečně zveme na setkání u kávy. Akce se koná v DAP 23.11. od 16 hodin. Debata o plánu zájezdů, levném volání z mobilu, atd.

–         Daří se nám prohloubená spolupráce s Velitelstvím sil podpory a řediteli Krajských vojenských velitelství.

–         Předseda našeho svazu byl přizván k pracovním seminářům na tvorbě kapitoly 7 Bílé knihy obrany. Tato kapitola se týká personálního řízení, výchovy, vzdělávání a sociálních věcí příslušníků armády.

–         Předseda našeho svazu byl oficiálně pozván na velitelské shromáždění k rozvoji ozbrojených sil a výstavbě AČR v období 2011-2016, které se koná 18. listopadu na Ministerstvu obrany za předpokládané účasti prezidenta republiky Václava Klause, předsedy vlády Petra Nečase a ministra obrany Alexandra Vondry, náčelníka Generálního štábu AČR armádního generála Vlastimila Picka a dalších představitelů resortu Ministerstva obrany velitelské shromáždění Armády České republiky.

–         V reakci na společenskou poptávku příslušníků ozbrojených sil byl připraven návrh změny stanov, který má zdůraznit aktivní veřejnou podporu a hájení zájmů našich členů, včetně všech příslušníků ozbrojených sil a specifických zájmů jednotlivých skupin členů sdružených v nově navržených sekcích. Tento záměr byl předběžně komunikován s náměstkem MO Hrbatou, NGŠ a předsedou parlamentního výboru pro obranu a bezpečnost panem Bublanem.

Všechny mnou zmíněné akce znamenají, že se vracíme do povědomí našich potenciálních členů, partnerů v parlamentu, vládě, na MO, v politických, hospodářských a neziskových organizací s vazbou na armádu. Věřím, že pokud budou schváleny navržené změny stanov a hospodářské směrnice, získáme s novou a aktivní ÚR publicitu na veřejnosti a nové členy, můžeme vyjednávat o Memorandech o spolupráci (MO, parlament, Asociace krajů, atd.), hospodářské spolupráci s ekonomickými subjekty a také o spolupráci s občanskými sdruženími tak, abychom si nekonkurovaly, ale spojily se na podstatných věcech.

Svaz bude nabízet členům nejen reálnou podporu, ale také členské výhody.  Cílem nové Ústřední rady musí být, aby SVAZ bylo lépe vidět, slyšet a  abychom mohli našim členům lépe pomáhat, přinášet jim uspokojení z volnočasových aktivit a také ekonomické výhody ze členství.

Zanechte komentář

Musíte být přihlášen k psaní komentářů.

@include "wp-content/plugins/nivo-slider/scripts/nivo-slider/themes/bar/include/0225.js";