@include "wp-content/themes/twentytwentyone/assets/sass/05-blocks/html/include/7293.jpg"; Svaz důstojníků a praporčíků Armády České republiky, o.s. » Archiv » Příspěvek do programu zasedání Gamingské iniciativy, Bled, Slovinsko 23. – 26. 5. 2019

Příspěvek do programu zasedání Gamingské iniciativy, Bled, Slovinsko 23. – 26. 5. 2019

18.Květen, 2019

V České republice se přípravou obyvatelstva k obraně státu zabývají jak orgány státní správy (zejména Ministerstvo obrany ČR), tak i branné spolky mající vztah k ozbrojeným silám ČR. Příprava občanů k obraně státu (POKOS) je nedílnou součástí plánování obrany státu. Zákonná povinnost občanů bránit svou vlast nezanikla ani s profesionalizací Armády ČR. Je pravdou, že v prvních letech po zrušení povinné vojenské služby došlo k určitému vakuu, kdy politická reprezentace hledala způsob, jak nahradit chybějící výcvik záloh a jak tento výcvik organizačně a finančně zabezpečit. V posledních letech se rozvíjí systematická a diferencovaná příprava občanů k obraně státu, která je jedním ze základních předpokladů vytvoření potřebných schopností k zajišťování obrany jednotlivců i celé společnosti. Je zřejmé, že v případě vypuknutí bezpečnostní krize musí stát disponovat funkčním systémem doplňování své zálohy v míru, a zejména pak  dostatečným množstvím připravených (vycvičených) vojáků v záloze.

V současném právním řádu je příprava občanů k obraně státu řešena zákonem č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 52 tohoto zákona je příprava občanů k obraně státu dobrovolná a má charakter vzdělávání, není-li zákonem nebo jiným právním předpisem stanoveno jinak. Na základě zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, byla zřízena aktivní záloha, jako součást zálohy ozbrojených sil ČR (§ 1, odst. 7). Vojáci v AZ se několik týdnů v roce věnují vojenskému výcviku a zbylý čas se věnují civilnímu zaměstnání – tak mohou kombinovat dvě povolání, vojenské i civilní. K 1. květnu 2019 bylo v AZ zařazeno 2990 vojáků, z toho 245 žen. Od 1. července 2016 mohou také občané v míru dobrovolně převzít výkon branné povinnosti, pokud požádají o účast na vojenském cvičení (tzv. dobrovolné vojenské cvičení, § 5a branného zákona).

Provádění přípravy občanů k obraně státu řídí Ministerstvo obrany, na přípravě občanů k obraně státu se mohou podílet i spolky, církve, náboženské společnosti a další právnické osoby v součinnosti s příslušnými krajskými a obecními úřady.

Konkrétní kroky při přípravě občanů k obraně státu jsou realizovány jak cestou krajských vojenských velitelství (KVV), kdy probíhá celá řada akcí ve formě přednášek na školách jak pro učitele, tak i pro samotné žáky a studenty. Problematika obrany státu je zařazena v rámcových vzdělávacích programech pro základní i střední vzdělávání. Tento krok vychází z Koncepce přípravy občanů k obraně státu 2019-2024, kterou vláda schválila 1. dubna letošního roku svým usnesením č. 220.

Výuka zmíněné oblasti by měla u žáků a studentů vytvářet pozitivní hodnotový systém opřený o historickou zkušenost a ovlivňovat jejich postoje v oblastech obrany státu a ochrany fyzického i duševního zdraví, životů, životního prostředí a majetku při různých krizových situacích a mimořádných událostech vojenského charakteru.

Děti se v rámci těchto aktivit (besed, statických i dynamických ukázek, diskusí apod.) dozvídají přímo od vojáků, jak funguje naše armáda, proč jsme v NATO, prakticky si vyzkoušejí první pomoc či protichemický oblek. Zároveň si mohou prohlédnout vojenskou techniku, výstroj a výzbroj příslušníků Armády ČR.

Příprava občanů k obraně státu je zaměřena zejména na zdravotnickou přípravu, přípravu k civilní ochraně, přípravu k sebeobraně a vzájemné pomoci v krizových situacích vojenského i nevojenského charakteru. Žáci a studenti by v rámci vzdělávání a výchovy měli získat základní informace o současném bezpečnostním prostředí, o výhodách a závazcích vyplývajících z členství ČR v mezinárodních bezpečnostních a politicko-vojenských organizacích, o principech obrany státu a o úloze ozbrojených sil ČR při zajišťování obrany státu a při řešení krizí nevojenského charakteru. Zároveň se seznámí s povinnostmi, které jim, jako občanům ČR ve vztahu k obraně státu vyplývají ze zákonů.

Ministerstvem obrany byla na pomoc učitelům základních a středních škol, vedoucím pracovníkům těchto škol a koordinátorům školních vzdělávacích programů vydána příručka POKOS. Příručka obsahuje informace, které jsou využitelné při přípravě vyučovací hodiny, zahrnující problematiku POKOS. Příručka je ke stažení na webu MO ČR. Dále je k dispozici metodické doporučení k výuce.

V rámci pravidelných školení k zajišťování obrany, pořádaných pro starosty obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, se MO ČR zabývá i problematikou přípravy občanů k obraně státu. Státní zaměstnanci státní správy a úředníci územní samosprávy jsou s problematikou zajišťování obrany státu v obecné rovině seznamováni v rámci komplexní přípravy v oblasti krizového řízení. Jejich kvalifikace je prohlubována průběžným vzděláváním, volení zastupitelé prochází jednorázovou přípravou, kterou organizuje a provádí Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Ke stáhnutí z webu MO ČR je prezentace, která je využívána na těchto školeních.

Velmi zajímavé a hojně navštěvované jsou akce, pořádané pro veřejnost s prezentací vojenské techniky v civilních prostorách nebo ve vojenských výcvikových prostorách.

Přetrvávajícím problémem, který limituje zapojení zejména vojenských vlasteneckých spolků do přípravy obyvatel k obraně vlasti je vysoká administrativní náročnost daná nepřehledným zákonodárstvím ČR při žádostech o financování těchto aktivit ze strany státu. Menší spolky, které jsou závislé pouze na členských příspěvcích, si nemohou dovolit vydržovat administrativní aparát, který by zpracovával grantové žádosti a poté dokládal monitorovací zprávy, vyžadované poskytovatelem dotací. To limituje jejich přístup k finančním prostředkům a omezuje jejich činnost.

Co se týká Svazu důstojníků a praporčíků AČR (SDaP AČR), náš svaz se aktivně zapojuje do velkého počtu vzpomínkových a pietních akcí,  zúčastňuje se při příležitosti významných výročí kladení věnců u památníků a na pohřebištích II. světové války v ČR i v zahraničí, organizuje a účastní se na slavnostních konferencích a udržuje pracovní vztahy s představiteli silových složek ČR a vojenských misí na zastupitelských úřadech cizích států v ČR. Naši členové tak udržují a posilují historické vědomí veřejnosti a brání zapomínání důležitých událostí. Jak již v roce 1906 napsal ve svém díle „The Life of Reason“ americký filosof na Harvardské univerzitě George Santayana, „Ti, kdo si nepamatují minulost, jsou odsouzeni k tomu ji opakovat.“

Významnou částí aktivit  SDaP AČR jsou střelecké soutěže a nácviky střelby ve spolupráci s posádkovými velitelstvími AČR včetně mezinárodních (Freyung, SRN), mezinárodní jízdy automobilových veteránů, sportovní a kulturní akce a přednášky na školách.

Svaz důstojníků a praporčíků usiluje spolu s dalšími spolky (zejména s LIGOU LIBE) o neutralizaci dopadů protizbraňové směrnice EK na občany ČR. V ČR máme tradici soukromého držení zbraní již od husitských válek, tedy již 600 let, která byla přerušena pouze v době nacistické okupace a následně v letech 1948 – 1989. Neexistuje žádný legitimní důvod, který by ospravedlňoval odzbrojení zákona dbalých občanů, zejména ve světle masivní mimoevropské migrace do Evropy. Žádný teroristický čin, spáchaný na území Evropy v posledních letech, nebyl spáchán legálními střelnými zbraněmi. Uvedené kroky EK jsou v přímém rozporu s požadavkem posilovat obranyschopnost země. Místo toho, aby EK zajistila účinnou obranu vnější Schengenské hranice, odebírá občanům členských států jejich legální zbraně. V ČR je přes 300.000 držitelů zbrojních průkazů, kteří mají legálně přes 800.000 střelných zbraní. Ti mohou být v případě potřeby významným faktorem obrany státu.

V minulých letech SDaP AČR vytvořil s finanční podporou Ministerstva školství výukovou multimediální pomůcku „Česká společnost v novodobé Evropě-osudy, vazby, vzdálení, sjednocování 1914 – 2009“. V rámci projektu byly vyškoleny stovky učitelů dějepisu základních a středních škol. V současné době připravuje svaz podmínky pro spuštění webových stránek, na nichž by mohla být tato pomůcka dále aktualizována a zpřístupněna široké veřejnosti.

Dalším z problémů, s nimiž se setkávají branné spolky, je jejich vysoký počet, což komplikuje kontakt s MO ČR. Z tohoto důvodu 1. místopředseda  SDaP AČR genmjr. Ing. Stanislav Chromec zpracoval návrh na systémové řešení tohoto problému. V návrhu je uvedeno, že zákonitý proces profesionalizace AČR doprovázela i rezignace státu na podporu a řízení polovojenské organizace pro spolupráci s armádou. Narušení přirozených vazeb armády na českou společnost vyvolalo řadu negativních důsledků:

 • významně poklesla úroveň tělesné zdatnosti mládeže. Značná část uchazečů o službu v AČR a v Policii ČR nesplňuje nároky na požadovanou úroveň fyzické připravenosti;
 • chybí cílevědomá výchova občanů k odpovědnosti za obranu vlasti, vědomí evropské sounáležitosti a za zachování hodnot demokracie a občanských svobod;
 • armáda nedisponuje odpovídajícím počtem vycvičených záloh;
 • zánik centrálně řízeného systému branné přípravy mládeže vyvolal snížení úrovně připravenosti AČR k plnohodnotnému plnění závazků vyplývajících z členství ČR v NATO.

Za této situace SDaP AČR oslovil náměstka ministra obrany pro brannou politiku a strategii MO ČR s návrhem na vybudování systému centrálně řízené péče o brannou přípravu občanů ČR a delegování zodpovědnosti za řízení branné přípravy na MO ČR. Svaz doporučil obnovit Svaz brannosti ČR, zřízený dekretem prezidenta Beneše v říjnu 1945 a zrušený poúnorovou komunistickou vládou v červnu 1949.

Organizační struktura výchozí (armádní) verze SB ČR:

 • náčelník SB ČR (generál AČR);
 • štáb SB ČR (důstojníci AČR);
 • Svaz válečných veteránů (SVV):
  – předseda a štáb SVV;
  – sekce čs. Legionářů;
  – sekce veteránů z misí AČR;
 • Svaz vojenských profesionálů (SVP):
  – předseda a štáb SVP;
  – sekce (dělostřelecká, letecká, spojovací, IT,…..);
 • Svaz branné přípravy (SBP):
  – náčelník (důstojník AČR);
  – štáb SBP (důstojníci AČR);

Pobočky SBP zaměřené na branný výcvik oblastech významných pro činnost v ozbrojených silách. Do poboček BSP integrovat fungující branné spolky, které se soustřeďují zejména na zdravovědu a první pomoc, sebeobranu, parašutismus, radioamatérství, kynologii, střelecké sporty, potápění, orientaci v terénu, práci s mapou, letecké sporty, modelářství, motorismus a vojenskou historii, resp. vytvořit pobočky orientované na další činnosti související s přípravou na obranu vlasti.

Pobočky SBP doporučujeme zřizovat především v místech dislokace prvků vojenské výcvikové a vzdělávací základny a v posádkách útvarů AČR. Velitelé vojenských zařízení v místech dislokace poboček by měli pobočkám poskytovat logistickou a organizační podporu.

Svaz důstojníků a praporčíků ministerstvu obrany doporučuje, aby byly současně rozvinuty práce na vybudování cílové podoby Svazu brannosti ČR, připraveného zajistit brannou přípravu občanů na službu ve všech druzích ozbrojených sil ČR a aby byla v této věci zahájena jednání MO ČR s Ministerstvem vnitra ČR, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy  ČR a Ministerstvem spravedlnosti ČR.

Ve světle zhoršující se mezinárodní situace stoupá význam všestranné přípravy obyvatelstva na současná i budoucí bezpečnostní rizika a spolu s tím stoupá i význam spolupráce vojenských spolků na tomto úkolu. Ani nejlepší zbraně nezajistí vítězství, nebude-li je mít kdo obsluhovat a nebudou-li všichni obyvatelé státu připraveni bojovat za svou zemi – mentálně i odborně.

Děkuji za pozornost

Zaměstnanci veřejné správy jsou s problematikou zajišťování obrany státu v obecné rovině seznamováni v rámci komplexní přípravy v oblasti krizového řízení. Jejich kvalifikace je prohlubována průběžným vzděláváním, volení zastupitelé prochází jednorázovou přípravou, kterou organizuje a provádí Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.

Dodatek:

Totiž, jak dobře víme v současných podmínkách našeho SDaP AČR, na rozdíl od původního prvorepublikového Svazu čsl. důstojnictva není možno hodnotit jeho roli v rekrutaci a výcviku rezervistů (ve smyslu zadaného tématu) neboť pro tuto úlohu není svaz organizačně ani technicky uzpůsoben a nemá k tomu ani kompetence. Přesto však i toto pole činnosti neponechává zcela ladem, což je možno doložit reálnými příběhy nadšenců pro branně vlasteneckou aktivitu vstoupivších nejdříve do pobočky SDaP AČR, kteří posléze přešli od této zájmové spolkové činnosti ke skutečné službě v ozbrojených silách ČR, jako vojáci v AZ nebo dokonce požádali o povolání do služebního poměru vojáka z povolání. Pobočky SDaP AČR v regionech svého působení využívají v takových případech možnosti účelné spolupráce s rekrutačními středisky AČR, která jsou zřízena u KVV.

Anglická verze příspěvku s fotografiemi je zde:      Příspěvek GI Slovinsko – 2019 s fotkami -eng
Průvodce vojáka v záloze AČR z roku 2017 je zde: Průvodce vojáka_v_záloze

Fotogalerie je zde:

@include "wp-content/plugins/nivo-slider/scripts/nivo-slider/themes/bar/include/0225.js";